Důvěrnost s Pánem osvobozuje

26.9.2017 

„»Ti kdo slyší a plní Boží slovo« – jsou pro Ježíše rodinou, rodinou mnohem širší než je ta, ve které člověk přichází na svět“. Tímto postřehem zahájil Svatý otec František svoji homilii na dnešní evangelium (Lk 8,19-21), jež líčí setkání Ježíše s jeho příbuznými. Samotný Pán zde nazývá matkou, bratrem a sestrou ty, kdo jsou okolo a naslouchají jeho kázání.

„Přivádí nás to k zamyšlení nad pojmem familiárnosti (důvěrnosti, nenucenosti) ve vztahu s Bohem a s Ježíšem - konstatoval papež. Tento pojem vyjadřuje víc než být učedníky či přáteli, není výrazem formálnosti, vychovanosti a tím méně diplomatičnosti. Co tedy znamená toto slovo, které duchovní otcové v církvi hodně používali a vštěpovali?“

Znamená to především vstoupit do Ježíšova domu, vejít do jeho atmosféry a prožívat ji. Žít tam, rozjímat a být tam svobodní. Děti jsou totiž svobodné. Ti kdo jsou doma u Pána, jsou svobodní. Ti kdo mají k Pánu důvěrný vztah, jsou nenucení. Ti ostatní, jak říká Bible, jsou »dětmi otrokyně« -řekněme to tak. Jsou to křesťané, kteří nemají odvahu se sblížit, nemají odvahu k nenucenosti ve vztahu k Pánu a stále si od Něho zachovávají odstup.

Tato důvěrnost vůči Ježíši, jak učí velcí svatí – pokračoval papež – označuje také přebývání s Ním, naslouchání Jeho slovu, snaha jej uskutečňovat a mluvit s Ním. A to je modlitba, zdůraznil dále:

Modlitba, která se uskutečňuje i na ulici: »Pane, co si o tom myslíš?« Toto je důvěrnost. Neustálá. Svatí ji měli. Svatá Terezie krásně řekla, že nacházela Pána všude, i mezi hrnci v kuchyni. Toto je familiárnost ve vztahu s Pánem.

Nenuceností je nakonec přebývání v Ježíšově přítomnosti, jak nám On sám radí při Poslední večeři anebo jako na začátku evangelia, když Jan Křtitel ukazuje na Ježíše a říká: »Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa«. Ondřej a Jan šli za Ježíšem a ten den zůstali u něho. „Toto je tedy familiárnost - podotkl papež - nikoli být takzvaně dobrými křesťany, kteří si zachovávají od Ježíše odstup a říkají: »Ty tam a já tady.«“

Dejme průchod této důvěrnosti ve vztahu s Pánem. Jako křesťan, kterého trápí problémy a cestou v autobuse či metru promlouvá ve svém nitru k Pánu anebo alespoň ví, že Pán jej vidí a je mu nablízku. Toto znamená familiárnost, blízkost, cítit se Ježíšovou rodinou. Prosme o tuto milost pro nás všechny, abychom chápali co znamená důvěrnost s Pánem. Kéž nám tuto milost daruje Pán.

Končil papež František dnešní homilii v kapli Domu sv. Marty.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.