Arcib. Gallagher: právo žít ve vlastní zemi je jedním ze základních lidských práv

27.9.2017 

„Klást do centra pozornosti člověka, znamená chránit v každé chvíli a za všech okolností jeho důstojnost, lidská práva a základní svobody a mezi nimi především právo na život a náboženskou svobodu. Z těchto práv se totiž odvíjejí všechna další, a proto jsou pilíři míru, bezpečnosti a integrálního lidského rozvoje“ – z této základní teze se odvíjel projev vatikánského sekretáře pro vztahy se státy, arcibiskupa Gallaghera, při zasedání věnovaném aspiracím národů na mír a důstojný život v rámci 72 valného shromáždění OSN.

S poukazem na závazky, které na sebe mezinárodní komunita vzala v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 a v Pařížských dohodách o klimatických změnách, vatikánský reprezentant vyzdvihl, že papež František doufá ve schválení „akčního plánu pro lidi, planetu a prosperitu“, aniž by byl kdokoli opomíjen. Proto také Svatý stolec podporuje plánovanou reformu Rozvojového systému OSN, jako další možnost, jak postavit člověka a jeho potřeby do centra dění, řečeno papežovými slovy „dovolit lidem, aby sami byli strůjci svého osudu“.

Ve věci péče o stvoření poukázal mons. Gallagher na společné úsilí katolické a pravoslavné církve, které vždy 1. září společně slaví Světový den modliteb za péči o stvoření. Jako doklad nasazení církve v této oblasti ocitoval pasáž ze společného poselství patriarchy Bartoloměje a papeže Františka: „Země nám byla svěřena jako svrchovaný dar a jako dědictví, za nějž všichni sdílíme odpovědnost (...) Lidská důstojnost a prosperita jsou hluboce provázány s péčí o stvoření jako celek.“

Další témata se týkala povinnosti předcházet válkám a konfliktům a důležitosti dialogu a diplomacie. S odkazem na apel Pia XII. vyřčený na prahu II. světové války „Nic není ztraceno s mírem, všechno je ztraceno s válkou“ – obrátil arcibiskup Gallagher pozornost k oblastem zmýtaným násilím a humanitárními katastrofami, jako Jemen, nebo tragickou válkou, jaká se vleče např. v Sýrii. Vatikánský představitel vyjádřil znepokojení Svatého stolce nad vývojem politické a humanitární krize ve Venezuele, nad složitou a napjatou situací na Arabském poloostrově a nad násilím na Blízkém východě. Vybídl také k mírovému řešení otázky Palestiny a Izraele, stejně jako konfliktů na Ukrajině, v Jižním Súdánu, Středoafrické republice či v Demokratické republice Kongo. Arcibiskup Gallagher v tomto kontextu citoval výrok papeže Františka o konfliktech jiného druhu, které „nejsou vždy tak zřejmé, ale potichu přinášejí smrt milionů lidí“, ať už jde o obchod s drogami, či různé druhy korupce, které připravují instituce o důvěru.

Arcibiskup Gallagher se dále dotkl tématu nucených migrací a vření na úrovni světového řádu. Vybídl zejména k odpovědnosti za oběti genocid, válečných zločinů, etnických čistek a zločinů proti lidskosti, kterým mezinárodní společenství nedokázalo zabránit nebo je zastavit. Poukázal závoveň na intenzívní práci Svatého stolce a důvěru v možnosti Spojených národů reagovat na tuto velkou výzvu se zřetelem ke skutečnosti, že právo žít ve vlastní zemi je jedním ze základních lidských práv. Vystoupení vatikánského sekretáře pro vztahy se státy v OSN´uzavřel poukaz na obchod s lidskými bytostmi, otrokářství a další strašlivé jevy s ním spojené, spolu se znepokojivým nárůstem legálního i nelegálního obchodu se zbraněmi.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.