Ctít Matku Boží, znamená naslouchat jejímu Synu

25.3.2012 

Benedikt XVI. před Angelus, León

Drazí bratři a sestry,
V evangeliu této neděle mluví Ježíš o pšeničném zrnu, které padá do země, odumírá a přináší užitek. Odpovídá přitom několika Řekům, kteří přistoupili k Filipovi, aby jej poprosili: „Rádi bychom viděli Ježíše“ (Jan 12,21). My dnes voláme k Nejsvětější Panně a prosíme ji: „Ukaž nám Ježíše“.

Když recitujeme modlitbu Anděl Páně s myšlenkou na Zvěstování Páně, obrací se náš duchovní zrak k hoře Tepeyac, k místu, kde je Matka Boží pod titulem „vždy přesvatá Panna Maria Guadalupská“ po staletí ctěna jako znak smíření a nekonečné dobroty Boha vůči světu.

Moji předchůdci na stolci sv. Petra ji ctili za pomoci zvláštních titulů: Paní Mexika, Nebeská Patronka Latinské Ameriky či Matka a Panovnice tohoto kontinentu. Její věrné děti zakoušejí její pomoc a obrací se k ní s naprostou důvěrou něžným a důvěrným oslovením: Růže Mexika, Nebeská Paní, Panna „Morena“, Matka Tepeyac, Šlechetná „Indita“.

Drazí bratři, nezapomeňte, že pravá úcta k Panně Marii nás vždycky přibližuje k Ježíši, „nespočívá ani v neplodném a přechodném citu, ani v nějaké nepodložené důvěřivosti, nýbrž vychází z pravé víry, která nás přivádí k uznání vznešenosti Bohorodičky a povzbuzuje k synovské lásce k naší Matce a k následování jejích ctností“ (Lumen gentium, 67).

Mít ji rád znamená snažit se naslouchat jejímu Synovi; ctít Guadalupskou Pannu znamená žít podle slov požehnaného plodu jejího života.
V těchto chvílích, kdy jsou mnohé rodiny rozděleny a nuceny k emigraci, mnozí trpí chudobou, korupcí, domácím násilím, obchodem s narkotiky, krizí hodnot či kriminalitou, obraťme se k Marii a hledejme u ní útěchu, sílu a naději. Matka pravého Boha nás vybízí, abychom s vírou a láskou setrvali v jejím stínu a tak překonali každé zlo a vytvářeli spravedlivější a solidárnější společnost.

S těmito pocity chci znovu svěřit něžnému pohledu Naší Paní Guadalupské tuto zemi a celou Latinskou Ameriku. Každého jejího obyvatele svěřuji Hvězdě první a nové evangelizace, která svojí mateřskou láskou oživila křesťanské dějiny těchto zemí, propůjčila zvláštní ráz velkým událostem jejich dějin, jejich komunitním a sociálním iniciativám, rodinnému životu, osobní zbožnosti i kontinentální misii, která dnes probíhá v těchto ušlechtilých zemích. V dobách zkoušek a bolesti ji vzývali četní mučedníci, kteří zvoláním „viva Cristo Rey y Maria de Guadalupe“ vydali nepomíjivé svědectví věrnosti evangeliu a oddanosti církvi. Nyní prosím, aby její přítomnost v tomto drahém národě nadále vedla k respektu, obraně a podpoře lidského života, upevňovala bratrství, bránila nesmyslné pomstychtivosti a vzdalovala nenávist, která rozděluje. Svatá Panno Maria Guadalupská, požehnej a vypros nám svojí přímluvou hojné dary nebeských milostí.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.