Benedikt XVI. : Neshoda katolických univerzit s církevní naukou působí zmatek

5.5.2012 

Benedikt XVI. dnes přijal biskupy z jihozápadu Spojených států amerických ( konkrétně ze států Nové Mexiko, Arizona, Colorado a Wyoming), které vedl arcibiskup Santa Fe, Mons. Michael J. Sheehan. Američtí biskupové od listopadu loňského roku vykonávají po desetičlenných skupinách kanonickou návštěvu “ad limina” u Svatého stolce. Ve svých předchozích promluvách k americkým biskupům se papež soustředil na uzdravování tamní církve po vlně případů sexuálního zneužívání, dále na úlohu církve vůči převažujícímu individualistickému a redukcionistickému náhledu americké kultury a konečně na krizi křesťanské sexuální etiky. Dnes se Benedikt XVI. zaměřil na náboženské vzdělání nastupujících amerických generací a jejich formaci ve víře.

Svatý otec ocenil pokroky v rámci základních a středních škol, kde se výuka náboženství přizpůsobila Katechismu katolické církve. Katolické vysší odborné školy a univerzity však potřebují opětovně potvrdit odlišnost své identity, založené na ideálech služby evangeliu. Zde je potřeba učinit velké kroky i ve zcela základních otázkách, jakou je třeba dodržování kanonické mise pro vyučující teologických oborů (v souladu s kán. 812 Kodexu kanonického práva: “Kdo na kterékoliv vysoké škole vyučuje teologické obory, musí mít k tomu pověření od příslušného církevního představeného”), zdůraznil Svatý otec.

Důležitost této kanonické normy je hmatatelným výrazem církevního společenství. Soudržnost ve výchovném poslání církve nabývá tím většího významu, zvážíme-li zmatek, který působí zjevná opozice některých představitelů katolických institucí vůči pastoračnímu vedení církve. Tato neshoda škodí svědectví církve a, jak ukazuje zkušenost, může být lehce zneužita ke znevážení její autority a svobody.

Bez přehánění lze říci, že zřetelná výchova k víře je nejnaléhavější vnitřní výzvou pro katolickou komunitu ve vaší zemi, upozornil dále americké biskupy Svatý otec. Poklad víry je nedocenitelné bohatství, které každá generace musí předávat následující tím, že získává srdce pro Krista a utváří mysl v poznání, porozumění a lásce k jeho církvi.

Křesťanství nabízené v celé jeho šíři a celistvosti je pro dnešní mládež vysoce přitažlivé a naplňuje její představy, ideály a touhy. Mladí lidé mají právo na to, aby se setkali s vírou v celé její kráse, intelektuálním bohatství a nekompromisní náročnosti.

Benedikt XVI. poté poukázal na několik zásadních hledisek náboženské výchovy. Ta není pouhým předáváním znalostí – intelektuální přesnost se zde musí snoubit s praxí křesťanské morálky, svátostného života a pěstování osobní i liturgické modlitby. Důležitou roli v tomto procesu sehrává vyučující, který

inspiruje druhé svou zjevnou láskou ke Kristu, svým veřejným svědectvím zbožnosti a svou oddaností oné sapientia Christiana, která propojuje víru a život, intelektuální zanícení a úctu k lidské i božské pravdě.

Víra ze své přirozenosti totiž vyžaduje neustálou všeobjímající konverzi k plnosti pravdy zjevené v Kristu. On je stvořitelský Logos, skrze něho bylo všechno stvořeno a všechno v něm trvá ( Kol 1,17); on je nový Adam, který zjevuje poslední pravdu o člověku a o světě, ve kterém žijeme. U zrodu středověkých univerzit stál křesťanský závazek nauky. Zakládá se na přesvědčení, že z jediného Boha, zdroje vší pravdy a dobra, zároveň pramení touha našeho rozumu po poznání a přání naší vůle nalézt naplnění v lásce. Pouze v tomto světle můžeme ocenit osobitý přínos katolické výchovy. Je jím vědomí, že doprovázení k pravdě, je v konečném smyslu skutkem lásky, zakončil Benedikt XVI. svou dnešní promluvu k biskupům Spojených států amerických.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.