Benedikt XVI. : Nesmíme manipulovat hlavou církve

17.5.2012 

„Odvaha k novému vykročení“ – pod tímto heslem včera v Mannheimu začal 98. celoněmecký katolický sjezd – Katholikentag. Při jeho slavnostním zahájení na hlavním mannheimském náměstí přečetl apoštolský nuncius v Německu, arcibiskup Jean-Claude Perisset, poselství Benedikta XVI.

Odvaha k novému vykročení- tak zní titul vašeho setkání. Co nám však chtějí tato slova vlastně říci? Vykročit znamená uvést sami sebe do pohybu, vydat se na cestu. Snad je tím míněno i rozhodnutí ke změně a obnově. Vykročit může pouze ten, kdo je připraven nechat za sebou vše staré a pustit se do nového. Co to však znamená pro společenství církve, které je podle apoštola Pavla tajemným tělem Kristovým? Kristus je hlava a my jsme údy. Nesmíme manipulovat hlavou církve, nýbrž sami jsme povoláni k tomu, abychom se stále nově přizpůsobovali jako údy hlavě, Tomu, od něhož naše víra pochází a který ji vede k dokonalosti (srov. Žid 12,2). Obnova přináší plody, pouze vychází-li ze skutečné novosti Krista, který je cesta, pravda a život (srov. Jan 14,6). Vykročení se tedy týká osobně a vnitřně každého věřícího. Křtem se stáváme novými lidmi v Kristu – Pán nás osvobodil z poroby hříchu a „nakročil“ nás k životodárnému vztahu s Bohem. Toto nakročení darované Bohem se tudíž musí opakovaně stávat osobním vykročením k Němu. Každý člověk má usilovat o svou osobní víru, o to, aby ji konkrétně žil a rozvíjel. Avšak v naší víře nejsme sami, izolováni od ostatních. Věříme spolu s církví a v ní. Vykročení každého pokřtěného je zároveň vykročení v církvi a s jejím společenstvím.

Ve všech dobách existovali lidé, kteří se odhodlali k novému vykročení a na kterých se obzvláště zřetelně projevila Boží přítomnost, pokračuje Svatý otec ve svém poselství německým katolíkům svědectví světců a dlouhého zástupu křesťanů, kterým „nestačilo to, co bylo v jejich době běžně obvyklé, a ani jim to stačit nemohlo“:

Byli schopni otevřeným a neklidným srdcem zaslechnout hlas Boží, který je volal „ven“ z jejich životů a požadavků všedního dne. Jejich vykročení však nepodnítila lidská vrtkavost, nýbrž touha po pravdě a naslouchání Božímu Slovu. Ukazují nám, že skutečné vykročení spočívá v poslušnosti a důvěře vůči Božímu vedení a povolání. Kdo se dokáže nechat oslovit Bohem a utváří svůj život na základě dialogu s ním, překoná úzkost a strach a může se pak „obhájit před každým, kdo se ho ptá po důvodech jeho naděje“ (srov 1 Petr 3,15).

Benedikt XVI. poté připomněl mannheimského rodáka – jezuitského kněze a mučedníka nacismu, O. Alfreda Delpa. Několik týdnů před svou smrtí vylíčil ve svém pojednání „Smrti v tvář“ ( Im Angesicht des Todes), jak vypadají oni lidé, kteří vykročili za Božím voláním a odvážili se vydat na cestu:

Jsou to lidé s nekonečnýma očima. Hladovějí a žízní po tom, co je definitivní. Mají opravdovou žízeň a hlad. Jsou schopni odpovídajích rozhodnutí. Podřizují svůj život jeho definitivnosti. Stali se z nich hledající a putující lidé, neboť věřili více vnitřnímu volání a vnějším znamením – která by bez niterného hladu a napjaté bdělosti nikdy nepostřehli – než bezpečné a pohodlné setrvačnosti.

Katolické shromáždění nabízí nepřehlednou různost názorů a pojetí na utváření života a náboženství. Odvážit se v takovémto prostředí nově vykročit znamená rozpoznat jejich šance i ohrožení, upozornil Benedikt XVI. účastníky mannheimského sjezdu a dodal: Jako církev máme úkol hlásat nároky evangelia a jeho poselství otevřeně a jasně. Všichni pokřtění mají nevyhnutelně přispět k nové evangelizaci, neboť Německo potřebuje nové misionářské, apoštolské vykročení. V závěru svého poselství mannheimskému Katholikentagu se Svatý otec obrátil zvláštním slovem k mladým lidem:

Kdo má jako vy svůj život ještě před sebou, musí se stále rozhodovat, po zklamání znovu povstávat a plností síly utvářet svou budoucnost. Mějte odvahu se orientovat podle Ježíše Krista! Posilujte se navzájem ve víře! Buďtě mezi svými přáteli, ve škole či zaměstnání zárukou evangelního poselství. Jako Kristus miluje církev (srov. Ef 5,25), chceme ji milovat i my. Ano, ztožňujte se s církví, neboť Kristus to tak učinil a ztotožňuje se i s námi. Čerpejte z života a pravdy, kterou nám Kristus v církvi daroval. Chceme přinést tento poklad Boží lásky lidem v naší zemi. Na jeho slovo chceme vykročit (srov. Lk 5,5) a opětovat tak Boží krok k nám lidem.

Kéž vám tyto dny napomohou objevovat víru církve v celé její kráse a svěžesti, nově a stále hlouběji si ji osvojovat a dále ji hlásat, přeje Svatý otec účastníkům všekatolického sjezdu v německém Mannheimu, který začal včera a potrvá až do soboty.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.