Benedikt XVI.: Víra vybízí hledět za zdání

31.5.2012 

Ve vatikánských zahradách se dnes večer uskutečnilo tradiční zakončení mariánského měsíce. Ve 20h večer vyšlo světelné procesí od kostela sv. Štěpána, které za modlitby růžence přešlo k Lurdské jeskyni na vrcholu Vatikánského pahorku. Zde se konala bohoslužba slova pod vedením kard. Angelo Comastriho, generálního vikáře městského státu Vatikán. V jejím závěru, tedy zhruba v 21 hodin, přijel k Lurdské jeskyni ve Vatikánských zahradách Svatý otec, aby pronesl promluvu a udělil přítomným apoštolské požehnání. Benedikt XVI. řekl:

Drazí bratři a sestry,

S radostí se vždycky účastním této mariánské vigilie ve Vatikánu. Tento okamžik má i přes velké množství lidí vždycky důvěrný a familiární ráz. Měsíc, který je zbožností věřícího lidu zvláštním způsobem věnován úctě k Matce Boží, se končí liturgickou slavností, připomínající „druhé tajemství radostného růžence“: návštěvu Panny Marie u příbuzné Alžběty. Tuto událost charakterizuje radost, kterou obsahují slova, jimiž nejsvětější Panna oslavuje Všemohoucího za veliké věci, který jí učinil, když shlédl na poníženost své služebnice: „Velebí má duše Hospodina a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli“ (Lk 1,46). Magnificat je chvalozpěv, který vychází z lidstva vykoupeného Božím milosrdenstvím, stoupá z celého Božího lidu a zároveň je hymnem, který odhaluje iluzi těch, kteří si myslí, že jsou pány dějin a arbitry svého údělu.

Maria naopak postavila do středu vlastního života Boha, svěřila se cele Jeho vůli v pokorném pochopení Jeho plánu lásky. Pro tuto svou prostotu ducha a pokoru srdce je vybrána, aby byla chrámem, který v sobě chová Slovo Boha učiněného tělem. Je tedy postavou „Siónské dcery, kterou prorok Sofoniáš vybízí, aby se radovala a plesala radostí (srov. Sof 3,14).

Drazí přátelé, tento večer chceme v obnovené dětské důvěře obrátit svoje zraky k Panně Marii. Všichni se máme od naší nebeské Matky stále co učit. Její víra nás vybízí hledět za zdání a pevně věřit, že každodenní těžkosti připravují jaro, které již započalo ve Zmrtvýchvstalém Kristu. Tento večer chceme s novou důvěrou čerpat z Neposkvrněného Srdce Panny Marie a nechat se nakazit její radostí, jejíž nejhlubší zdroj spočívá v Pánu. Radost, plod Ducha svatého, je základním rozlišujícím znakem křesťana; zakládá se na naději v Boha. Čerpá sílu z ustavičné modlitby a umožňuje klidně čelit soužením. Svatý Pavel nám připomíná: „V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí“ (Řím 12,12). Tato slova apoštola jsou jakousi ozvěnou Mariina Magnificatu a vybízejí nás, abychom v sobě denně reprodukovali cítění radosti z víry, jež je vlastní Mariinu chvalozpěvu.

Drazí bratři a sestry, vážení kardinálové, biskupové, kněží a zasvěcené osoby, chci všem věřícím a každému z vás popřát, aby tato duchovní radost, kterou přetéká srdce Kristovy a naší Matky naplněné vděčností, byla na konci tohoto měsíce ještě více upevněna v našich duších, v našem osobním a rodinném životě, v každém prostředí a zejména v životě té rodiny, která ve Vatikánu slouží všeobecné církvi. Díky všem!

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.