Notifikace ke knize Just Love od Margaret A. Farley

4.6.2012 

Kongregace pro nauku víry zveřejnila dokument, kterým poukazuje na věroučné omyly obsažené v knize Just Love. A Framework for Christian Sexual Ethics, která vyšla před šesti lety a jejíž autorkou je řeholní sestra Margaret A. Farley, R.S.M, Ph.D., vyučující na řeholním institutu Divinity Scool v Yale. Takzvaná Notifikace zmíněné Kongregace je výsledkem administrativní procedury započaté před dvěma roky podle příslušných předpisů tohoto vatikánského úřadu (Regolamento per l´esame delle dottrine, kap. IV, art.23-27). Autorka byla nejprve upozorněna na ty pasáže svojí knihy, které jsou v rozporu s učením církve, a byla vyzvána k opravě, popř. vysvětlení. Její odpověď však problematické výpovědi neobjasnila, načež Kongregace pro nauku víry „s hlubokým politováním“ přistoupila k vydání Notifikace, která na ně poukazuje a konfrontuje je s církevním učením.

Jako problém obecné povahy zmiňuje Kongregace hned v úvodu samotný fakt, že sestra Farley „buď vůbec nebere v úvahu autoritu církve ve věroučných otázkách, tj. církevní magisterium, anebo nakládá s církevním učením jakoby bylo jen jedním z mnoha rovnocenných názorů“. Kniha – píše se Notifikaci - „obsahuje defektní chápání objektivní povahy přirozeného mravního zákona a čerpá buď z určitých filosofických proudů anebo svého vlastního chápání takzvané «soudobé zkušenosti»“, čímž protiřečí Písmu svatému a živé tradici církve. Jde konkrétně o etickou kvalifikaci skutku masturbace, homosexuálního jednání a homosexuálních svazků, které sestra Farley hodnotí opačně než církevní věrouka, a také o její postulát nezávaznosti a rozlučitelnosti manželství. Notifikace byla po schválení Benediktem XVI. podepsána prefektem Kongregace, kard. Levadou 30. března t.r.

Profesorka Farley publikovala stovku článků a desítku knih nejen ve Spojených státech, ale i v západní Evropě, je předsedkyní Americké společnosti pro křesťanskou etiku a katolickou teologii a také nositelkou různých cen za nejlepší teologickou knihu. Podobnou cenu (Grawemeyer Award in Religion) dostala roku 2008 ve Spojených státech rovněž jmenovaná kniha Just Love.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.