Začalo konkláve

12.3.2013 

Kardinálové volitelé se sešli dnes odpoledne v 16.15 v Paolínské kapli Apoštolského paláce. Podle normy, stanovené dokumentem Ordo Rituum Conclavis je zde přijal nejstarší a hierarchicky nejdůležitější volitel – v současné době kard. Giovanni Battista Re. Kéž Pán řídí naše kroky po cestě pravdy, zaznělo v krátké modlitbě, po níž italský kardinál přítomné vyzval k utvoření procesí. Ve vstupním průvodu do konkláve voliče doprovázejí další duchovní a zpěváci papežského sboru, kteří byli od čtyř hodin shromážděni v Královském sále Apoštolského paláce. Průběh procesí přibližuje vatikánský tiskový mluvčí O. Federico Lombardi: „ Procesí prochází Královským sálem a stáčí se doleva ke vstupu do Sixtinské kaple v tomto pořadí: zahajuje jej ministrant nesoucí kříž, následuje papežský sbor, ceremonáři, sekretář konkláve,někteří další duchovní římské kurie a kard. Grech, který povede meditaci. Poté všichni kardinálové v opačném pořadí, než je řazení stupňů kardinálského sboru – nejprve tedy kardinálové jáhenského stupně počínaje kard. Versaldim a Harveyem, poté kardinálové volitelé kněžského stupně a nakonec biskupského stupně. Průvod uzavírá kard. Re, který je nejstarším mezi kardinály biskupského stupně, spolu s papežským ceremoniářem, mons. Marinim. Procesí doprovází zpěv litanií ke všem svatým a dalších invokací. V jeho závěru pak zní Veni Creator Spiritus, hymnus vzývající Ducha svatého.

Při litaniích jsou vzýváni někteří světci, kteří se běžně nezmiňují, v tomto okamžiku však připomínají univerzalitu církve. Kromě patriarchů a proroků jsou o přímluvu žádáni národní světci – sv. Maroun za Libanon, etiopský arcibiskup sv. Frumentius, patronka Gruzie sv. Nina, apoštol Arménie sv. Řehoř Iluminátor, patron Irska sv. Patrik, dále kanadští, ugandští, korejští a australští mučedníci a někteří papeži, mezi nimi i sv. Pius X.

Procesí vejde do Sixtinské kaple, kardinálové volitelé si sednou na svá místa a následuje přísaha. Hlavní celebrant – kard. Re – pronese její znění v latině. Poté jednotliví kardinálové podle přednostního pořadí přistupují k pultíku s evangeliem, který je umístěn uprostřed kaple. Pokládají ruku na otevřené evangelium, vyslovují své jméno a příjmení a souhlas s pronesenou formulí přísahy. Během přísahy mohou být v přední části Sixtinské kaple přítomny i další osoby kromě volitelů – např. substitut státního sekretariátu arcibiskup Angelo Becciu nebo prefekt Papežského domu Mons. Georg Gänswein. Když však papežský ceremonář vysloví klasickou formuli “Extra omnes”, všichni odcházejí. Zůstává kardinál Grech, který není volič, ale povede meditaci, doprovázený ceremoniářem Mons. Marinim.

Meditace pozvaného teologa se týká vážnosti úlohy, která kardinály volitele očekává. Také kard. Grech a papežský ceremonář po pronesení meditace Sixtinskou kapli opouštějí. Všechny přístupové vchody do kaple se uzavírají a jsou střeženy. Kardinálové volitelé usoudí, zda je možno přejít k volbě, a prosí o pomoc Pannu Marii modlitbou “Pod ochranu tvou”.

Toto případné první kolo volby jen stěží vede ke kladnému výsledku. Můžeme proto očekávat černý kouř, který se při minulém konkláve objevil až kolem osmé hodiny večer. Na závěr se Otcové kardinálové modlí nešpory a vracejí se do Domu sv. Marty.

přiblížil včera vatikánský tiskový mluvčí první den volby papeže.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.