Maria nás osvobozuje k přijímání definitivních rozhodnutí

4.5.2013 

Promluva papeže Františka po modlitbě růžence, baz. Panny Marie Větší

Děkuji nejdůstojnějšímu pánu archipresbyterovi této baziliky za úvodní slova. Děkuji Vám, příteli a bratře, za přátelství, které se zrodilo v oné zemi na konci světa! Děkuji mnohokrát. Děkuji za účast panu kardinálovi vikáři, panům kardinálům, biskupům, kněžím. A děkuji vám, bratři a sestry, kteří jste se přišli modlit k Matce Boží, Salus Populi Romani, abychom tento večer byli zde před Marií. Modlili jsme se pod jejím mateřským vedením, aby nás vedla ke stále těsnějšímu spojení s jejím Synem, Ježíšem. Předložili jsme jí svoje radosti i svá soužení, svoje naděje a svoje těžkosti; vzývali jsme ji krásným titulem Salus Populi Romani a prosili za sebe, za všechny, za Řím, za svět, aby nám darovala zdraví. Ano, protože Maria nám dává zdraví, je naším zdravím.

Ježíš Kristus nám svým Umučením, Smrtí a Zmrtvýchvstáním přináší spásu, obdařuje nás milostí a radostí z bytí Božích dětí, z toho, že můžeme Boha vpravdě nazývat Otcem. Maria je matkou, a matka si dělá starost především o zdraví svých dětí, dovede o ně pečovat vždy s velkou a něžnou láskou. Matka Boží pečuje o naše zdraví. Co to znamená, že Matka Boží pečuje o naše zdraví? Myslím zvláště na tyto tři aspekty: pomáhá nám růst, vyrovnávat se s životem a být svobodnými.

1. Maminka pomáhá dětem růst a chce, aby vyrůstaly dobře. Proto je vychovává, aby neupadly do lenosti, která plyne také z určitého blahobytu, a aby si nezvykaly na pohodlný život, který se spokojí jenom vlastnictvím věcí. Maminka má péči o děti, aby rostly stále více v síle, ve schopnosti brát na sebe odpovědnost, zapojit se do života a usilovat o velké ideály. Evangelium svatého Lukáše říká, že v Nazaretské rodině Ježíš „rostl a sílil, byl plný moudrosti a milost Boží byla s ním“ (Lk 2,40). Matka Boží činí totéž s námi, pomáhá nám, abychom rostli v člověčenství a ve víře, abychom sílili a neustupovali pokušení být povrchními lidmi a křesťany, nýbrž žili zodpovědně a směřovali stále výše.

2. Maminka pak také myslí na zdraví svých dětí tím, že je vychovává k tomu, aby čelili životním těžkostem. Výchova a péče o zdraví nespočívá ve vyhýbání se problémům, jakoby život byl autostrádou bez překážek. Maminka pomáhá dětem dívat se na životní problémy realisticky, neztrácet se v nich, nýbrž odvážně jim čelit, neochabovat a umět je překonávat zdravou rovnováhou, kterou matka „vnímá“ mezi bezpečným prostředím a zónami nebezpečí. Maminka to dovede! Nevodí dítě stále po bezpečné cestě, protože tímto způsobem by dítě nemohlo růst, ale nenechá jej také samotné na nebezpečné cestě. Maminka dovede tyto věci vyvažovat. Neexistuje život bez výzev, a chlapec nebo děvče, pokud se s nimi nedovede vyrovnat a postavit se jim, je bez páteře! Připomeňme si podobenství o dobrém samaritánovi. Ježíš nevyzvedá počínání kněze a levity, kteří se vyhýbají pomoci člověku, který upadl do rukou lupičů, nýbrž počínání samaritána, který uvidí v jaké je situaci a konkrétně jí čelí. Maria prožila mnoho nesnadných momentů ve svém životě, od Ježíšova narození, kdy „pro ně nebylo místo v zájezdním útulku“ (Lk 2,7), až po Kalvárii (srov. Jan 19,25). A jako dobrá matka je nám nablízku, abychom nikdy neztráceli odvahu v protivenstvích života, před vlastní slabostí a svými hříchy. Dává nám sílu, ukazuje nám cestu svého Syna. Ježíš ukazuje z kříže na Jana a říká Marii: „Ženo, to je tvůj syn!“ a Janovi: „To je tvá matka“ (Jan 19,26-27). Onen učedník nás všechny reprezentuje. Pán nás svěřuje do láskyplných a něžných rukou Matky, abychom pocítili její oporu při střetnutí a přemáhání těžkostí svého lidského a křesťanského putování. Nemějme strach před těžkostmi a vyrovnávejme se s nimi za pomoci maminky.

3. Poslední aspekt: dobrá matka svým dětem pomáhá nejenom, aby rostly a nevyhýbaly se životním problémům a výzvám. Dobrá matka pomáhá také přijímat svobodně definitivní rozhodnutí. Není to snadné, ale maminka to dovede. Co však znamená svobodně? Jistě to neznamená dělat všechno, co se zachce, nechat se ovládnout vášněmi, přecházet bez rozlišování od jedné zkušenosti ke druhé, následovat dobové módy; svoboda neznamená obrazně řečeno vyhodit z okna všechno, co se nelíbí. To není svoboda! Svoboda je nám darována, abychom v životě uměli přijímat dobrá rozhodnutí! Maria nás jako dobrá matka vychovává, abychom byli schopni jako Ona uskutečňovat definitivní rozhodnutí v této době, kdy takříkajíc kraluje filosofie provizoria a je těžké zavázat se v životě definitivně. A ona nám pomáhá přijímat definitivní rozhodnutí v oné naprosté svobodě, s jakou Ona přitakala plánu, který měl Bůh s jejím životem (Lk 1,38).

Drazí bratři a sestry, jak obtížné je v naší době přijímat definitivní rozhodnutí! Svádí nás provizornost. Jsme oběťmi tendence, která nás nutí k provizoriu… jako bychom toužili zůstat adolescenty po celý život, což má určitý půvab. Nemějme strach z definitivních závazků, nároků, které nás zaměstnají a zainteresují po celý život! Tak se náš život stane plodným! A to je svoboda, totiž mít odvahu přijmout tato rozhodnutí velkoryse.

Celá Mariina existence je hymnem na život, hymnem lásky k životu: zrodila Ježíše tělesně a provázela zrod církve na Kalvárii a ve Večeřadle. Salus Populi Romani je maminka, která nám dává zdraví v růstu, zdraví ve vyrovnávání se s problémy a v jejich překonávání, dává nám zdraví osvobozováním k přijímání definitivních rozhodnutí; maminka, která nás učí být plodnými, otevřenými životu a neustále plodnými v dobrotě, plodnými v radosti, plodnými v naději, abychom nikdy neztratili naději, a v obdarovávání druhých životem fyzickým i duchovním.

O to Tě prosíme tento večer, Ó Maria, Salus Populi Romani za lid Říma, za nás všechny. Daruj nám zdraví, které nám můžeš dát jedině ty, abychom byli vždycky znamením a nástrojem života.

Po skončení pobožnosti pak papež František ještě oslovil zástupy věřících před bazilikou:

Dobrý večer, bratři a sestry! Mnohokrát děkuji, že jste přišli do římského domu naší Matky. Ať žije Salus Populi Romani. Ať žije Matka Boží. A naše Matka. Svěřme se jí, protože o nás pečuje jako dobrá matka. Já se modlím za vás, ale prosím vás, abyste se modlili za mne, protože toho mám zapotřebí. Třikrát „Zdrávas“ pro mne. Přeji vám požehnanou neděli. Na viděnou. Nyní požehnám vám a vašim rodinám.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.