Papež František: Modlete se za biskupy a kněze, aby byli pastýři a ne vlky

15.5.2013 

Modlete se, aby vaši kněží a biskupové nepodlehli pokušení mamonu a marnivosti, nýbrž aby sloužili Božímu lidu, vyzýval papež František ve své dnešní ranní homilii. Svatý otec se zastavil u prvního čtení ze Skutků apoštolů, ve kterém se Pavel obrací na efeské starší. Apoštol je vybízí k péči o sebe i o celé stádce a volá k bdělosti před dravými vlky. Je to jedna z nejkrásnějších stránek Nového zákona, z níž vysvítá krásný vztah biskupa k jeho lidu, podotkl papež a dodal: Kněží a biskupové stojí ve službě věřících, aby chránili, povzbuzovali a bránili svůj lid. Mezi Bohem a pastýřem a mezi pastýřem a jeho lidem existuje vztah ochrany a lásky.

Biskup není koneckonců biskupem sám pro sebe, nýbrž pro lid. Rovněž kněz není knězem pro sebe samého, nýbrž aby sloužil lidu, dával mu růst, pásl své vlastní stádo, chránil je před vlky. Pomysleme, jak je to krásné. Když takto žije biskup, vytváří se krásný vztah s lidem, takový, jaký měl ke svému lidu biskup Pavel. A pokud má kněz takovýto krásný vztah k lidu a vkládá do něj lásku – vstupuje do vztahu láska – pravá láska – a církev se sjednocuje.

Vztah biskupů a kněží k lidu je existenciální, svátostný, pokračoval Svatý otec a dodal:. Potřebujeme vaše modlitby, neboť také kněz i biskup mohou být vystaveni pokušení. Kněží a biskupové se musí mnoho modlit, odvážně hlásat Ježíše Zmrtvýchvstalého a poselství spásy. Jakým pokušením však může kněz či biskup podlehnout?, dotazoval se papež František.

Sv. Augustin ve svém komentáři k proroku Ezechielovi hovoří o dvou pokušeních: bohatství, jež může vést k lakomství, a marnivost. Říká: Když biskup nebo kněz využívá ovce sám pro sebe, směr se mění – již to není kněz nebo biskup pro lid, nýbrž kněz a biskup, který lid obírá. Jak uvádí sv. Augustin, »bere si maso té ovečky, využívá ji, obchoduje s ní a lne k penězům; stává se z něj lakomec a častokrát také svatokupec. Anebo využívá vlny svých ovcí k marnivosti a chloubě«.

Pokud jde kněz nebo biskup za majetkem, lid ho nemiluje – a to je znamení. Avšak i jeho konce jsou špatné, vysvětloval dále papež. Sv. Pavel připomíná, že pracoval svýma vlastníma rukama, neměl konto v bance, ale sám vydělával. Jestliže kněz či biskup jde cestou marnivosti, vstupuje do optiky kariérismu. Velice tím škodí církvi, neboť nakonec zesměšňuje sám sebe tím, že se vychloubá a vystavuje na odiv svou moc. Lid něco takového nemá rád, zdůraznil Svatý otec a žádal: modlete se, abychom byli chudí, pokorní, mírní, abychom sloužili lidu.

Navrhuji vám, abyste dnes doma vzali do ruky Nový zákon, Skutky apoštolů, dvacátou kapitolu, verše 28-38. Přečtěte si tuto krásnou stránku a při četbě se modlete za nás biskupy a za kněze. Velmi to potřebujeme, abychom zůstali věrní, abychom byli muži, kteří dbají na sebe i na stádce, kterým je vlastní toto bdění a jejichž srdce je stále obráceno ke stádu. Kéž nás také Pán chrání před pokušením. Jdeme-li totiž cestou bohatství, marnivosti, stávají se z nás vlci, nikoli pastýři. Modlete se proto, čtěte a modlete se.

Zakončil Svatý otec svou dnešní ranní homilii v kapli Domu sv. Marty. Mše svaté se také dnes účastnila skupina našich kolegů z Vatikánského rozhlasu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.