Papež: V kříži se cítíme „syny“

19.4.2014 

40 tisíc lidí se spolu s Petrovým nástupcem u římského Kolosea na Velký pátek večer účastnilo pobožnosti Křížové cesty. Po ní se k přítomným obrátil papež František krátkou promluvou:

Bůh vložil na Ježíšův kříž veškerou tíhu našich hříchů, všechny nespravedlnosti vycházející z každého Kaina proti jeho bratru, veškerou hořkost zrady Jidáše i Petra, veškerou marnivost zpupných, veškerou aroganci falešných přátel. Byl to kříž těžký jako noc opuštěných lidí, těžký jako smrt drahých lidí, těžký, protože obsahuje veškerou škaredost smrti. Přesto je však také křížem slavným jako jitro po dlouhé noci, protože znázorňuje veškerou Boží lásku, která je větší než naše ničemnosti a naše zrady. V kříži vidíme zrůdnost člověka, který se nechává vést zlem. Ale vidíme také nezměrnost Božího milosrdenství, které s námi nejedná podle našich hříchů, ale podle Svého milosrdenství.
V Ježíšově kříži vidíme, ba téměř se dotýkáme rukama lásky věčně nás milující; v kříži se cítíme „syny“ a ne „věcmi“ nebo „předměty“, jak prohlašuje svatý Řehoř Naziánský, který se obrací ke Kristu touto modlitbou: „Kdyby nebylo Tebe, můj Kriste, byl bych konečným tvorem. Narodil jsem se a cítím, jak se rozpadám. Jím, spím, odpočívám a kráčím, onemocním a uzdravuji se. Doráží na mne bezpočet žádostí a soužení, těším se ze slunce a plodů země. Potom umírám a tělo se stává prachem jako u živočichů, kteří nemají hříchu. Co však mám navíc v porovnání s nimi? Nic, ne-li Boha. Kdyby nebylo Tebe, můj Kriste, byl bych konečným tvorem. Náš Ježíši, veď nás od kříže ke zmrtvýchvstání a uč nás, že poslední slovo nebude mít zlo, nýbrž láska, milosrdenství a odpuštění. Kriste, pomoz nám opět zvolat: „Včera jsem byl ukřižován s Kristem, dnes jsem s Ním oslaven. Včera jsem s Ním zemřel, dnes jsem s Ním naživu. Včera jsem s Ním byl pohřben, dnes jsem s Ním vstal z mrtvých.“
A nakonec všichni společně vzpomeňme na nemocné a na všechny opuštěné lidi obtížené křížem, aby našli ve zkoušce kříže sílu naděje, naděje vzkříšení a Boží lásky.

Řekl papež František na závěr velkopáteční křížové cesty u římského Kolosea.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.