Papež ke členům charismatické obnovy na Olympijském stadionu v Římě

2.6.2014 

52 tisíc charismatiků z 55 zemí světa se v neděli odpoledne shromáždilo na římském Olympijském stadionu, aby se setkali s papežem Františkem. Před hlavní promluvou vedl papež rozhovor s představiteli kněží, mladých, rodin a nemocných. Zeptal se jich, proč mezi nimi chybí skupina dědečků a babiček. Jak zopakoval, právě oni nesou moudrost církve.
V rozhovoru s matkou rodiny zdůraznil, že „rodiny jsou domácí církví, kde roste Ježíš. Roste v manželské lásce, v životě dětí“:

A proto nepřítel tolik útočí na rodinu: démon ji nechce! A snaží se ji zničit, snaží se, aby tam neexistovala láska. – Rodiny jsou domácí církev. Manželé jsou hříšníci jako všichni, ale chtějí pokračovat dál ve víře, ve své plodnosti, v dětech a ve víře svých dětí. Pán ať žehná rodině, učiní ji silnou v této krizi, v níž ji chce ďábel zničit!“

Kněze papež povzbudil k „dvojí blízkosti“, žádal po nich, aby byli blízko Ježíši a zároveň blízko lidem. S mladíkem pak mluvil o odvaze „vsadit na velké věci“:

„Mládí je tu od toho, aby riskovalo, riskovalo dobře, riskovalo v naději. Je tu od toho, aby sázelo na velké věci. Mládí je k tomu, aby bylo darováno, nasadilo se proto, aby druzí mohli poznat Pána.“

A konečně v reakci na slova nevidomé ženy, promluvil František o svědectví těch, kdo trpí:

„Bratři a sestry, kteří trpí, kteří jsou nemocní, postižení, jsou bratřími a sestrami posvěcenými utrpením Ježíše Krista, následují Ježíše v těžké chvíli jeho kříže, jeho života. Toto pomazání utrpením nesou pro celou Církev. Děkuji vám, bratři a sestry, za to, že jste přijali toto pomazání utrpením. Děkuji za naději, kterou dosvědčujete a která nás táhne vpřed hledáním Ježíšovy něhy.“ “

Papež ve své poměrně obsáhlé promluvě nazval hnutí katolické charismatické obnovy „proudem milosti v církvi a pro církev“. Mluvil také o nebezpečích číhajících uvnitř hnutí, jako je přílišná organizovanost nebo pokušení být „kontrolory milosti“, a mimo jiné řekl:

Když uvažuji o vás, charismaticích, vyjevuje se mi obraz církve, ale ze zvláštního pohledu. Myslím na velký orchestr, kde se každý nástroj odlišuje od druhého a také jejich zvuk je odlišný. Všichni jsou však nezbytní pro hudební soulad. Svatý Pavel o tom mluví ve 12. kapitole prvního listu Korinťanům. Tedy, stejně jako v orchestru, si, prosím, v Obnově nikdo nemůže myslet, že by byl důležitější nebo významnější než druhý. Když se totiž někdo z vás považuje za důležitějšího nebo významnějšího než je ten druhý, začíná morová nákaza! Nikdo nemůže říci: „Já to tu řídím“. Stejně jako celá církev také vy máte jedinou hlavu, jediného Pána: Pána Ježíše. Zopakujte si se mnou: kdo vede Obnovu: Pán Ježíš! Kdo vede Obnovu? (zástup odpovídá) Pán Ježíš! A toto můžeme říci v síle, kterou nám dává Duch svatý. Nikdo totiž bez Ducha svatého nemůže vyslovit „Ježíš je Pán“.

Základem Obnovy je klanět se Bohu! Byl jsem požádán, abych Charismatické obnově řekl, co od ní očekává papež.

Za prvé: obrácení k Ježíšově lásce, která mění život a z křesťana činí svědka Boží lásky. Církev očekává svědectví křesťanského života a Duch svatý nám pomáhá žít důslednost evangelia pro naši svatost. Očekávám od vás, že sdílíte se všemi v církvi milost křtu v Duchu svatém (tento výraz čteme ve Skutcích apoštolů). Očekávám od vás evangelizaci Slovem Božím, které zvěstuje, že Ježíš je živý a má rád všechny lidi. Vydávejte svědectví o duchovním ekumenismu se všemi bratry a sestrami ostatních církví a křesťanských společenství, které věří v Ježíše jakožto Pána a Spasitele.

Zůstávejte sjednoceni v lásce, kterou od nás vyžaduje Pán Ježíš ke všem lidem, a v modlitbě k Duchu svatému, abychom dosáhli jednoty nezbytné k evangelizaci v Ježíšově jménu. Pamatujte, že „charismatická obnova je svou vlastní povahou ekumenická… Katolická charismatická obnova se těší z toho, co Duch svatý uskutečňuje v ostatních církvích“ (První dokument z Mechelen).

Přibližte se chudým a potřebným, dotýkejte se v jejich těle raněného Ježíšova těla. Přibližte se jim, prosím!

Hledejte jednotu v Obnově, protože jednota přichází od Ducha svatého a rodí se z jednoty Trojice. Rozdělení přichází odkud? Od démona! Rozdělení přichází od démona. Utíkejte před interními roztržkami, prosím! Ať mezi vámi nejsou!
...

A hromový potlesk doprovodil závěrečné pozvání ke společné oslavě v roce 2017:

A vás všechny, charismatiky světa, očekávám, že budete spolu s papežem slavit své velké jubileum o Letnicích roku 2017 na náměstí sv. Petra.

Loučil se Petrův nástupce se zástupy charismatiků, shromážděnými na Olympijském stadionu v Římě.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy je ZDE

Silným momentem bylo rovněž gesto papeže, který požádal přítomné o modlitbu za za sebe, načež poklekl a setrval chvíli v hlubokém soustředění.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.