Papež k seniorům: Mladí dávají lidu sílu, staří paměť a lidovou moudrost

28.9.2014 

Slavnost svatého Václava připadla letos na neděli, která ve Vatikánu proběhla ve znamení blížícího se biskupského synodu o rodině. Papež František totiž vyhlásil tuto neděli dnem modliteb za synod a pozval na Svatopetrské náměstí seniory, prarodiče z celého světa. Přišlo jich více než 50 tisíc ze 20 zemí, nezřídka spolu se svými vnuky. Přítomen byl rovněž emeritní papež Benedikt XVI.

Již od půl deváté ráno probíhal bohatý program, který předcházel mši svaté. O svoje životní zkušenosti se zde dělili senioři, zazpíval např. Andrea Bocelli a vystoupily i četné veřejně známé osobnosti. První část programu nedělního dopoledne zakončil papež František promluvou, v jejímž úvodu nejprve za velkého aplausu pozdravil Benedikta XVI., a potom mimo jiné řekl:

Ne vždy mají staří lidé rodinu, která je může přijmout. Potom je dobře, když existují domovy pro seniory… jen když jsou opravdu domovem a nikoli vězením a slouží starým lidem a nikoli zájmům někoho jiného! Neměly by být domovy, kde senioři žijí zapomenuti, ukryti či přehlíženi. Cítím se blízko těmto starým lidem, kteří žijí v takových ústavech a s vděčností myslím na všechny, kdo je chodí navštěvovat a starají se o ně. Domovy seniorů by měly být „plícemi“ lidskosti v obci, čtvrti a farnosti. Měly by být „svatyněmi“ lidství, kde ten, kdo je starý a slabý, je opatrován a chráněn jako starší bratr či sestra. Návštěvy u seniorů moc prospívají! Pohleďte na naše mladé: někdy je vidíme sklíčené a smutné; ať jdou navštívit starší a stanou se radostnými!
Vyskytuje se však také skutečnost opuštěnosti starých lidí. Kolikrát jen jsou staří skartováni, vydáni na pospas samotě, což je skrytá euthanasie ve vlastním smyslu slova! Je to účinek oné skartační kultury, která našemu světu velmi škodí. Jsou skartovány děti, je skartována mládež, protože nemá práci, a jsou skartováni staří pod záminkou udržení „rovnováhy“ ekonomického systému, jehož středem není člověk, ale bůžek peněz. Všichni jsme povoláni čelit této jedovaté skartační kultuře.
My křesťané spolu se všemi lidmi dobré vůle, jsme povoláni trpělivě vytvářet jinou, přívětivější, lidštější, více inklusivní společnost, která nepotřebuje skartaci těch, kdo jsou slabí na těle i na duchu, ale naopak společnost, která svůj „tah“ měří právě ve vztahu k těmto lidem.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy je ZDE

Potom následovala mše, kterou Petrův nástupce koncelebroval spolu se stovkou kněží – seniorů. Ve své homilii papež uvažoval o příkladu, který dala ve vztahu ke starým lidem Ježíšova matka, jež se vydala navštívit starší příbuznou Alžbětu a dotknul se také - ne vždy bezproblémové - komunikace mezi generacemi:

Někdy se vyskytnou generace mladých, kteří ze složitých historických a kulturních důvodů silněji prožívají potřebu stát se autonomní vůči rodičům a jako by se „osvobodit“ od dědictví předešlé generace. Je to jakýsi moment vzpoury dospívání. Pokud však setkání nenastane znovu, nenalezne-li se nová a plodná rovnováha mezi generacemi, plyne z toho velké ochuzení lidu, a svoboda, která tak ve společnosti převládne, je svoboda falešná, která se skoro vždycky transformuje na autoritářství.

Ježíš nezrušil zákon rodiny a přechodu mezi generacemi, ale naplnil jej. Pán založil novou rodinu, v níž nad pokrevními svazky převažuje vztah k Němu a plnění vůle Boha Otce. Láska k Ježíši a k Otci však vede k naplnění lásky k rodičům, sourozencům i prarodičům a obnovuje rodinné vztahy mízou evangelia a Ducha svatého. Svatý Pavel tak doporučuje Timotejovi, který je pastýřem a tedy otcem společenství, aby ctil starší a příbuzné a povzbuzuje, aby si přitom počínal synovsky: staršího muže ctil „jako otce“ a starší ženu „jako matku“ (srov. 1
Tim 5,1). Hlava společenství není dispensována od této Boží vůle, ba dokonce je Kristovou láskou pobízena plnit ji s větší láskou. Také Panna Maria, třebaže se stala Matkou Mesiáše, cítí, že ji Boží láska, která se v ní vtěluje, pobízí, aby pospíchala za starší příbuznou.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy homilie ZDE

Na závěr bohoslužby před mariánskou modlitbou Anděl Páně papež těsně po poledni už jen krátce pozdravil všechny poutníky a vyzval k modlitbě za biskupský synod o rodině, a jmenovitě také za generálního sekretáře biskupského synodu, kardinála Baldisseriho.

Potom Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání a vydal se v papežském džípu na náměstí pozdravit přítomné zblízka.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.