Papež na Srí Lance - 2. den

14.1.2015 

1. Misionář Josef Vaz se stal prvním srílanským světcem – kanonizace v hlavním městě Colombo se účastnilo více než půl milionu lidí.
2. Odpoledne Svatý otec navštívil severní území ostrova, obývané tamilskou menšinou, a pomodlil se v národní mariánské svatyni.

Na druhý den papežova pobytu na Srí Lance vyhlásila místní vláda volno. V převážně buddhistické zemi zůstaly uzavřeny všechny školy a státní instituce. Vstřícné gesto hostitelské země jen potvrzuje nebývalé kladné přijetí, jakého se tu papeži jako představiteli menšinového náboženství dostává. „První dojem je velice dobrý a papež navýsost spokojený”, shrnul události včerejšího prvního dne apoštolské cesty vatikánský tiskový mluvčí. O. Federico Lombardi ještě poznamenal na okraj úterního mezináboženského setkání:

„Jeden z organizátorů mi připomněl, že při návštěvě Jana Pavla II. se mezináboženské setkání nevydařilo, protože nepřišli buddhisté. V zemi, kde buddhisté tvoří 70 procent populace, bez nich nemá mezináboženský dialog smysl. Tentokrát z více než tisíce shromážděných bylo 600 buddhistických mnichů. Někteří se dokonce dostavili za katolickými biskupy, aby dostali pozvánku na toto setkání. Všeobecně se tu říká, že buddhisty upoutala papežova osobnost, jeho františkánský styl, hodnoty. Jeho svědectví víry je důvěryhodné a pravdivé, a to přitahuje.”

Jako mimořádnou milost prožívají papežskou návštěvu místní katolíci. „Naši farníci se svými dětmi i nemocnými stojí podél ulic, kterými papež projíždí, a čekají na jeho požehnání”, vysvětluje O. Anselm Shiran, farář v Colombu. „Vědí, že papeže uvidí pouze jednou za život. Neslyšíme o něm v rádiu ani v televizi, pouze z vyprávění kněží”, dodává.

ad 1. Možná také z tohoto důvodu se první účastníci dnešní papežské bohoslužby spojené s kanonizací utábořili v místě jejího dějiště už od úterního poledne. Tisíce lidí v pětihektarovém městském parku Galle Face Green nocovaly a nemálo se jich dostavilo z indického státu Goa, odkud nový světec pocházel. Prostor vyhrazený pro půl milionu lidí však nedostačoval a mnozí příchozí proto kanonizační mši sledovali z přilehlého pobřeží Indického oceánu. Svatořečení oratoriána Josefa Vaze přichází dvacet let po jeho beatifikaci, kterou na témže místě slavil Jan Pavel II., a otevírá jubilejní rok Kongregace oratoriánů sv. Filipa Neriho, která si letos připomíná pět století od narození svého zakladatele.
Papež František v úvodu své homilie přiblížil život nového světce, který vymezují data 1651 až 1711.

„Oratoriánský kněz svatý Josef Vaz se narodil v Goa a přijel do této země podnícen misionářskou horlivostí a velkou láskou ke zdejšímu lidu. Vzhledem k náboženskému pronásledování se oblékal jako žebrák a svoji kněžskou službu mezi věřícími plnil potajmu, často v noci. Jeho úsilí dodávalo duchovní a mravní sílu sužovanému katolickému obyvatelstvu. Měl v sobě obzvláštní touhu sloužit nemocným a trpícím. Jeho služby mezi nemocnými během epidemie neštovic ve městě Kandy si král vážil natolik, že mu udělil větší svobodu k jejímu konání. Z města Kandy se pak mohl vydat do dalších oblastí ostrova. Zcela se odevzdal misionářské práci a v devětapadesáti letech zemřel vyčerpáním v pověsti svatosti.”

Zmíněné protikatolické pronásledování ovšem bylo dílem holandských kalvinistů. Po dvacetileté nizozemsko-portugalské válce v první polovině 17. století (1638-1658) bylo z tehdejšího Cejlonu vyhoštěno asi 120 misionářů (františkánů, jezuitů, dominikánu a augustiniánů), kteří tu sloužili za portugalské nadvlády. Na jejich místo nastoupili reformovaní misionáři, kteří dali zbořit většinu katolických kostelů. Holandská správa trestala katolickou pastoraci smrtí, což vysvětluje převlečení Otce Vaze, který na Cejlon přicestoval jako první katolický kněz po třiceti letech (1686). Růžence na jeho krku si nevšímali buddhisté ani hinduisté, zatímco zbylé katolíky přitahoval. Vazův apoštolát naneštěstí vzbudil pozornost také u holandské správy, která kněze označila za portugalského agenta, což mu vyneslo dvouleté vězení. Po osvobození na zásah buddhistického krále pokračoval indický oratorián v neúnavné evangelizaci. V době jeho smrti čítala cejlonská církev 70 tisíc věřících, z toho 30 tisíc konvertovalo za Vazova pastoračního působení. Svatý otec poukázal na trojici příkladů, které nám tento světec dává.

„Předně byl příkladným knězem. (…) Učí nás vycházet na periferie, aby Ježíš Kristus byl poznán a milován všude. Je také příkladem trpělivého snášení útrap kvůli evangeliu, poslušnosti k představeným a laskavé péče o Boží církev (srov. Sk 20,28). Stejně jako my žil v době rychlých a hlubokých přeměn. Katolíci byli menšinou, často uvnitř rozdělenou. Z vnějšku docházelo k projevům nevraživosti, ba pronásledování. Poněvadž však byl neustále v modlitbě spojen s ukřižovaným Pánem, dovedl se stát pro všechny obyvatele živou ikonou milosrdné a smírné lásky Boží.”

Za druhé nám svatý Josef Vaz ukazuje, jak je důležité překonávat náboženská rozdělení ve službě míru, pokračoval papež. Jeho nerozdělená láska k Bohu jej otevřela lásce k bližnímu; zasvětil svoji službu potřebným, komukoli a kdekoli.

„Jeho příklad nadále inspiruje církev na Srí Lance, takže ráda a velkodušně slouží všem členům společnosti, bez rozdílu ras, kréda, kmenové příslušnosti, společenského postavení nebo náboženství (…). Nežádá nic jiného než svobodu pokračovat ve svém poslání. Náboženská svoboda je základním lidským právem. Každý jedinec, sám nebo společně s jinými, musí mít svobodu hledat pravdu, otevřeně vyjadřovat svoje náboženské přesvědčení bez výhrůžek nebo vnějšího donucování.”

A konečně třetím vzorem je Vazova misionářská horlivost, doplnil papež František.

”Přestože přišel na Cejlon pečovat o katolickou obec a podporovat ji, dosáhl svojí evangelní láskou ke všem. (…) Svatý Josef uměl nabízet pravdu a krásu evangelia v multináboženském kontextu s úctou, oddaností, vytrvalostí a pokorou. Toto je i dnes cesta Ježíšových učedníků. Jsme povoláni „vycházet“ k druhým se stejnou horlivostí, se stejnou odvahou svatého Josefa, ale také s jeho vnímavostí, s jeho úctou a s jeho touhou sdílet s nimi slova Boží milosti (srov. Sk 20,32), která mají moc pozvedat. Jsme povoláni být učedníky-misionáři.”

Srílanští křesťané mají ještě více přispívat k míru, spravedlnosti a smíření v srílanské společnosti, protože to od nich očekává Kristus, učí je tomu svatý Josef a žádá to po nich církev, znělo závěrečné papežovo poselství cejlonským katolíkům.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie papeže Františka je ZDE

V závěru mše svaté arcibiskup arcidiecéze Colombo, kard. Ranjith, Petrovu nástupci předal dar srílanské církve. Šek ve výši 70 tisíc dolarů, který je výnosem nedělních mešních sbírek, doprovodil cejlonský kardinál slovy: “Jsme chudá církev, prosím však, abyste přijal tento obnos na papežskou charitu.” Svatý otec František naopak srílanské církvi věnoval repliku dokumentu, kterým panovník v královstí Kandy, Keerthi Sri Rajasinghe, povoloval sinhálským poddaným konverzi z buddhismu ke křesťanství.

ad 2. Odpoledne se papež František vydal z hlavního města do 250 km vzdáleného Madhu, kam jej spolu s nejbližším doprovodem dopravily vrtulníky Srílanského vojenského letectva. Madhu je národní mariánská svatyně, k níž se váží počátky křesťanství tohoto ostrova, ale také pohnuté osudy jeho obyvatel z nedávné doby. Historie svatyně Naší Paní z Madhu sahá do roku 1544, kdy se sem uchýlili před pronásledováním první zdejší křesťané. Roku 1583 zde byl postaven kostel a historické prameny poprvé zmiňují zdejší milostnou sošku Naší Paní z Madhu. Dnešní budova svatyně pochází z konce 19. století. Mariánská svatyně je poutním místem katolíků obou zdejších národností Tamilů i Sinhálců, ale nezřídka bývá navštěvována i ostatními obyvateli jiných náboženských vyznání zdejšího ostrova.

Na Srí Lance, jejíž rozloha je o něco menší než Česká republika, žije přes 21 milionů lidí. Od osmdesátých letech minulého až do prvního desetiletí tohoto století byl tento ostrov dějištěm násilného konfliktu mezi Tamily a Sinhálci. Ve válce, která se skončila roku 2009 úplným dobytím území tamilských vzbouřenců, bylo zabito přibližně 100 tisíc lidí. Území asi 160 hektarů kolem mariánské svatyně Madhu se stalo uprchlickým táborem. Biskupům Srí Lanky se v devadesátých letech podařilo prohlásit jej za demilitarizovanou zónu, kterou uznávaly obě válčící strany a v níž našly útočiště desítky tisíc uprchlíků. Svatyně byla znovu otevřena poutníkům až v roce 2010. Jan Pavel II. sem v roce 1995 během své návštěvy na Srí Lance nemohl zavítat.

Letos zde proto věřící mohli přivítat Petrova nástupce poprvé. Papeže Františka zde očekávalo přibližně půl milionu věřících, z nichž mnozí sem přišli s ještě nezacelenými ranami z třicet let trvající občanské války. To se mocně odrazilo na zdejší usebrané atmosféře. Bohoslužba slova, které v mariánské svatyni předsedal papež František, byla uvedena čtením třech blahoslavenství z Matoušova evangelia určených plačícím, tvůrcům pokoje a pronásledovaným pro spravedlnost. Papež František ve své promluvě mimo jiné řekl:

Chceme dnes poděkovat Matce Boží za tuto její přítomnost. Po tolikeré nenávisti, tolikerém násilí a zmaru jí chceme děkovat, že nás stále vede k Ježíši, který jediný má moc uzdravovat otevřené rány a vracet mír rozdrásaným srdcím. Obracíme se k ní také, aby nám vyprosila milost Božího milosrdenství. Prosíme ji o milost odčinění svých hříchů a veškerého zla, které zakusila tato země.
Není to snadné. Nicméně, jedině, když ve světle kříže pochopíme zlo, kterého jsme schopni nebo na kterém jsme se dokonce podíleli, můžeme zakusit výčitky a pravou lítost. Jedině tak můžeme obdržet milost vzájemného sblížení, opravdově litovat, nabídnout a přijmout pravé odpuštění. V tomto obtížném úsilí o odpuštění a nalezení pokoje nám Maria vždycky dodává odvahu, vede nás a pomáhá nám dělat další krok. Stejně jako odpustila vrahům svého Syna pod křížem, když držela v náruči jeho bezvládné tělo, tak chce nyní vést Srílančany ke smíření, aby balzám Božího odpuštění mohl způsobil opravdové uzdravení všech.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže Františka v Madhu je ZDE

Zítra dopoledne se papež s tímto ostrovem rozloučí a vydá se na druhou etapu své apoštolské cesty, na Filipíny.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.