František před Angelus: modlete se za synodu, abychom byli poslušni Duchu svatému

4.10.2015 

Po skončení eucharistické slavnosti v Bazilice sv. Petra vystoupil papež František do své pracovny ve Vatikánském paláci, odkud vedl modlitbu Anděl Páně. Ve své promluvě se opět vrátil k tématu manželství a rodiny ve vztahu k právě zahájené synodě:

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Před několika okamžiky skončila v Bazilice sv. Petra eucharistická slavnost, kterou jsme zahájili Řádné generální shromáždění biskupské synody. Synodální otcové se sjeli ze všech koutů světa a shromáždili se kolem Petrova nástupce, aby po tři týdny setrvali v pozorném duchovním a pastoračním rozlišování a zamýšleli se nad povoláním a posláním rodiny v církvi a ve společnosti. S pohledem upřeným na Ježíše budeme, na základě učení o pravdě a milosrdenství, hledat co nejvhodnější cesty, jimiž se má církev ubírat s rodinami a pro rodiny, aby se původní Stvořitelův záměr s mužem a ženou mohl uskutečnovat v dnešním světě a působit v celé své kráse a síle.
Liturgie této neděle nám překládá právě základní text z Knihy Genesis o komplementárnosti a vzájemnosti muže a ženy (srov. Gen 2,18-24). Proto – říká Bible - opustí muž svého otce a svou matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk, totiž jeden jediný život, jediná existence (srov. v. 24). V této jednotě manželé předávají život novým lidským bytostem, stávají se rodiči. Podílejí se na stvořitelské moci samého Boha. Ovšem pozor! Bůh je láska a na jeho díle máme podíl, pokud milujeme s Ním a jako On. Právě proto – říká sv. Pavel – láska byla vlita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán (srov. Řm 5,5). A toto je rovněž láska, kterou snoubenci dostávají ve svátosti manželství. Je to láska, která živí jejich vztah v radostech i bolestech, v okamžicích poklidu i nesnází. Je to láska, která vzbuzuje touhu přivést na svět děti, věnovat se jim, přijímat je, vychovávat je a vzdělávat. Je to tatáž láska, kterou Ježíš v dnešním evangeliu projevuje dětem: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království“ (Mk 10,14).

Prosme dnes Pána, aby se všichni rodiče a vychovatelé na světě, ale také celá společnost, stali nástrojem přijetí a lásky, s níž Ježíš objímá ty nejmenší. On hledí do jejich srdcí láskyplně a starostlivě jako otec a zároveň jako matka. Myslím na mnoho dětí, které hladovějí, jsou opuštěny, zneužívány, nuceny bojovat nebo jsou odmítány. Je bolestné vidět nešťastné děti s nepřítomným pohledem, které utíkají z chudoby a konfliktů, klepou na naše dveře a na naše srdce s prosbou o pomoc. Kéž nám Pán pomáhá, abychom nebyli opevněnou společností, nýbrž rodinnou společnosti, která dokáže přijímat, podle příslušných pravidel, avšak přijímat, příjímat vždy s láskou!

Vybízím vás, abyste doprovázeli práci synody svou modlitbou, aby Duch svatý učinil synodální otce plně poslušné svým inspiracím. Vzývejme mateřskou přímluvu P. Marie, v duchovním spojení s těmi, kdo nyní v této chvíli recitují v Pompejské svatyni „Prosbu k P. Marii Růžencové“.

Po modlitbě Anděl Páně se papež František ještě vrátil k včerejší beatifikaci ve Španělsku a k několika dalším aktualitám:

„Včera byli v Santander ve Spanělsku blahořečeni Bl. Pius Heredia a 17 spolubratří a spolusester z cisterciáckého řádu přísné observance a sv. Bernarda, kteří byli zavražděni pro svou víru během španělské občanské války a náboženského pronásledování ve třicátých letech minulého století. Chvalme Pána za tyto statečné svědky a na jejich přímluvu prosme, aby osvobodil svět od metly válek.“

Svatý otec rovněž ujistil o svých modlitbách za oběti sesuvu půdy, který smetl celou jednu vesnici v Guatemale, a za oběti záplav ve Francii.
„Buďme nablízku těžce zasaženému obyvatelstvu také skrze konkrétní solidaritu,“ vybídl papež František. Na závěr pozdravil skupiny poutníků a zejména italské, kteří dnes slaví svátek sv. Františka, patrona Itálie.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.