Uprostřed zkaženosti tohoto světa je třeba se klanět Bohu před svatostánkem

24.11.2016 

Korupce je formou rouhání; je to babylónský jazyk, který nezná Boha, nýbrž pouze bůžka peněz, bůžka blahobytu a bůžka vyděračství - zdůraznil papež v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty v tento poslední týden liturgického roku, kdy církev rozjímá o konci světa a dějin.

Petrův nástupce komentoval první čtení z knihy Zjevení sv. Jana (Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a), ve kterém se objevují tři hlasy. Prvním je zvolání anděla: »Padl, padl velký Babylon«, „velké město, které do srdcí lidí rozsévalo korupci a vede nás všechny cestou korupce – komentoval papež. Korupce je způsob života v rouhání, je to forma rouhání. Jazykem tohoto Babylonu, této mondénnosti je rouhání. Není Boha, je pouze bůžek peněz, bůžek blahobytu, bůžek vykořisťování. Mondénnost, která svádí mocné na této zemi, však padne.“

Padne, tato civilizace padne. Volání anděla je vítězným zvoláním. Padla, padla ta, která sváděla svými kouzly. A impérium marnosti a pýchy padne, bude svrženo jako padl Satan.

Kromě zvolání anděla, které je vítězným voláním nad pádem této zkažené civilizace, objevuje se druhý mocný hlas – pokračoval papež. Je to mocný hlas zástupu, provolávajícího slávu Bohu: »Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé«:

Je to mocný hlas adorace. Lid se klaní Bohu, který zachraňuje. Je to putující lid, který je dosud na zemi. Boží lid, který je hříšný, ale ne zkažený. Hříšník, který umí prosit o odpuštění, a hledá spásu Ježíše Krista.

„Tento lid se raduje, když vidí konec, a radost z vítězství se stává klaněním. Nelze zůstat jenom u prvního, andělova zvolání, bez tohoto mocného volání zástupu klanějícího se Bohu. Pro křesťany však není snadné se klanět – podotkl dále papež. Jsme dobří, když o něco prosíme, děkujeme za něco anebo prosíme za druhé, ale modlitba chval není snadná. Je třeba se jí naučit a musíme se jí učit již nyní, abychom se jí nemuseli kvapně učit až tam,“ upozornil papež a v souvislosti s modlitbou před svatostánkem řekl: „Modlitba adorace říká jen jedno: Ty jsi Bůh. Já jsem ubohý syn, Tebou milovaný.“

Ve čtení z Apokalypsy se objevuje ještě třetí hlas. Patří andělovi, který říká Janovi, aby napsal: »Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!«. Pánovo pozvání však není křik, ale šepot,“ řekl dále papež. Podobně jako když Bůh promlouvá k Eliášovi. Boží hlas, který promlouvá k srdci, je jako šum jemného vánku. „A takové je pozvání k Beránkově svatební hostině - pokračoval – To bude konec, naše spása. Připomíná to Ježíšovo podobenství o těch, kteří se dostali na tuto hostinu, kam byli pozváni z ulic měst, tedy dobří i zlí, slepí, chromí, hluší – všichni hříšníci, ale dostatečně pokorní, aby řekli: »Jsem hříšník, Bůh mne spasí«. Pokud si toto neseme v srdci, uslyšíme šepot Jeho pozvání na svatební hostinu.“

A dnešní evangelium (Lk 21, 20-28) končí tímto hlasem: »Až to začne – tedy ona destrukce pýchy, marnivosti a to všechno – vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení«, to znamená, že jsi zván k Beránkově svatební hostině. Kéž nám Pán daruje tuto milost očekávat onen hlas a připravit se, abychom jej slyšeli říkat: Pojď, pojď služebníku věrný – hříšný, ale věrný – pojď na hostinu svého Pána.

Končil papež František ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.