Nová instrukce Kongregace pro katolickou výchovu

3.5.2018 

Nová instrukce Kongregace pro katolickou výchovu

Vatikán. Kongregace pro katolickou výchovu vydala novou instrukci věnovanou studiu kanonického práva ve světle reformy procesu manželské nulity. Dokument je výsledkem rozsáhlých konzultací na toto téma s Nejvyšším tribunálem apoštolské signatury. Za cíl si klade reagovat na nové nároky představené ve dvou motu proprio papeže Františka věnovaným otázkám procesu manželské nulity (Mitis Iudex Dominus Iesus a Mitis et misericors Iesus, oba vydané 15. srpna 2015). Dokument přináší nejprve přehled institucí, které vyučují Kanonické právo univerzální církve, zastavuje se u některých kritických momentů a zdůrazňuje význam kvalitní akademické výuky v této oblasti.  V druhé části na základě norem stanovených v nových papežských dokumentech systematicky představuje nové funkce zaváděné reformou procesního práva. Třetí bod se pak věnuje formačním a studijním plánům na různých úrovních kompetence. Poslední část instrukce přináší normy adresované velkým kancléřům, akademickým institucím kanonického práva a katolickým teologickým fakultám a univerzitám. Hovoří mons. Vincenzo Zani, sekretář Kongregace pro katolickou výchovu.

„Setkáváme se s potížemi a zpožděními, proto nyní podáváme přesné směrnice ohledně nutnosti zapojit do tohoto procesu přímo biskupa v jeho místní církvi, který je ze svého úřadu také soudcem věřících. Žádáme tedy od partikulárních církví větší odpovědnost v zavádění nových postupů v procesech o manželské nulitě. S tím souvisí také potřeba odpovídajícího personálu v jednotlivých místních církvích. Proto se tato odpovědnost týká také teologických fakult a institutů kanonického práva.“

Jaké jsou tedy novinky obsažené v dnes vydané instrukci Kongregace pro katolickou výchovu? Mons. Zani poukazuje zejména na nutnost podržet vysokou kvalitu fakult kanonického práva:

„Celkem jich je na světě 42, spolu s různými specializovanými institucemi. Na prvním místě je tedy nutné kvalifikovat existující struktury, posílit je, požadovat jejich větší specializovanost. Na druhé straně je -vzhledem k personálním i dalším nárokům - složité ustanovit nové fakulty. Proto jsme přinesli dvě nové směrnice, které se týkají otevření nových kateder kanonického práva na již existujících teologických fakultách, kde se prozatím vyučovalo pouze v omezené míře. Podobně se také požaduje, aby katolické univerzity, které mají právnické fakulty, ustanovily rovněž samostatné katedry kanonického práva.“

Instrukce se věnuje také třem různým úrovním kvalifikace pro ty, kdo mají doprovázet manžele, kteří se ocitli v obtížné situaci. Na prvním místě se dotýká permenantní formace kněží v těchto otázkách. Za druhou úroveň je považována příprava personálu pastoračních center pro rodinu a poslední instancí jsou církevní soudy, při nichž působí celá skupina spolupracovníků, kteří musí být v těchto specifických otázkách připraveni. Zatímco doposud se všechny složitější a pochybnosti vzbuzující případy posílaly do Říma a několika dalších center na jiných kontinentech, Papež nyní žádá, aby se tyto záležitosti stále více řešily v místních církvích. Právě na to reaguje také požadavek důkladnější kanonické přípravy.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.