Pokyny Svatého stolce čínskému duchovenstvu k tzv. občanské registraci

28.6.2019 

Vatikán/Čína. Svatý stolec dnes vydal pastorační směrnice ke státní registraci duchovenstva v Číně. Je to reakce na tamější státní zákon o náboženských vyznáních, podle něhož je duchovenstvo, tedy biskupové, kněží, řeholníci i řeholnice, nuceno podepisovat takzvanou občanskou registraci, která je podmínkou legálnosti jejich další duchovenské činnosti. Obsahem této registrace jsou však závazky, které přímo protiřečí náboženskému poslání, jako například přestat katechizovat děti a mládež. V několika čínských regionech již byla tato registrace po duchovenstvu požadována, někdy dokonce i fyzickým vyhrožováním.

Svatý stolec proto na žádost biskupů Čínské lidové republiky vydal zmíněné pastorační směrnice, které nechávají podpis zmíněné registrace na svobodě svědomí jednotlivých duchovních, a vybízí k respektování obou možných přístupů k této povinnosti. Dále upozorňuje, že požadavek státních úřadů je přitom v rozporu s článkem 36 Ústavy Čínské lidové republiky o náboženské svobodě, nemluvě o tom, že nebere v potaz Provizorní dohodu o jmenování biskupů mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou, protože občanská registrace prakticky znemožňuje společenství místní církve s Petrovým nástupcem.

Pastorační směrnice Svatého stolce uvádějí, že „biskup nebo kněz, který se rozhodne pro občanskou registraci, ale považuje text, který je mu předložen k podpisu, za neslučitelný s katolickou vírou, má k podpisu připojit svoje písemné vyjádření, že tak činí, aniž by se zříkal náležité věrnosti katolickému učení. Pokud nemůže toto písemné upřesnění připojit, má tak učinit alespoň verbálně a pokud možno za přítomnosti svědka. V každém případě je vhodné, aby dotyčný svému ordináři dodatečně objasnil úmysl, s nímž k registraci přistoupil.

Na druhé straně Svatý stolec – čteme dále v pastoračních směrnicích – chápe a respektuje volbu těch, kteří ve svědomí usoudí, že občanskou registraci podepsat nemohou. Zůstává jim nablízku a prosí Pána, aby jim pomáhal uchovat společenství s jejich bratry ve víře i vzhledem ke zkouškám, před nimiž se ocitnou. [...]

Je důležité, aby také věřící laici nejenom pochopili složitost situace, ale také velkodušně přijali bolestná rozhodnutí svých pastýřů, ať už budou jakákoli. Místní katolické společenství je má provázet v duchu víry, modlitbou a sympatiemi, vystříhat se posuzování jejich rozhodnutí, střežit pouto jednoty a prokazovat milosrdenství všem.“

Svatý stolec ve zmíněných směrnicích také oznamuje, že ve snaze o nalezení východiska pokračuje v dialogu s čínskými státními představiteli.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.