Papež František předal Ratzingrovu cenu kanadskému filosofovi a africkému teologovi

9.11.2019 

Vatikán. Při slavnostní audienci v Klementinském sále apoštolského paláce předal dnes papež František osobně „Ratzingerovy ceny“. Jejich laureáty jsou letos kanadský filosof Charles Taylor a jezuitský teolog z Pobřeží slonoviny Paul Béré. V úvodu své promluvy složil papež hold svému předchůdci na Petrově stolci:

„Těší mne také že mám tuto krásnou příležitost, abych ještě jednou vyjádřil úctu a lásku ke svému předchůdci, drahému emeritnímu papeži Benediktu XVI. Vděčíme mu za učení a příklad, který nám dal, když sloužil církvi ve svých reflexích, úvahách, studiu, naslouchání, dialogu a modlitbě, aby naše víra zůstala živá a uvědomělá navzdory proměnám časů a situací, aby věřící dokázali vydat počet ze své víry jazykem srozumitelným našim současníkům, vstupovali s nimi do dialogu a společně hledali cesty k setkání s Bohem v naší době.“

Joseph Ratzinger, jako teolog i pastýř, se nikdy neuzavíral do pouze konceptuální a odtělesněné kultury, nýbrž dal nám příklad hledání pravdy, do něhož neustále vstupují rozum i víra, inteligence i duchovnost, pokračoval František. Potom obrátil pozornost k oběma oceněným osobnostem, které významně přispěly k aktivnímu dialogu mezi kulturami, který je – jak papež dodal - „povinností teologie a zároveň nezbytnou podmínkou k vitalitě křesťanské víry a evangelizačního poslání církve“.

Profesor Charles Margrave Taylor (nar. 1931) pochází z kanadského Montréalu, kde také vystudoval na univerzitě McGill (jejímž je emeritním profesorem), a doktorát z filosofie obdržel v Oxfordu. Ve své výuce a vědecké činnosti se věnoval kromě dějin filosofie zejména otázce sekularizace v naší době.

„Jen nemnozí badatelé si položili otázku sekularizace v takové šíři pohledu jako profesor Taylor. Jsme mu vděční za hloubku, s níž pozorně analyzoval rozvoj západní kultury, hnutí lidského ducha v běhu času, a rozlišil rysy modernity v jejich složitých podobách, ve stinných i světlých stránkách. Pomáhá nám takto číst nereduktivním způsobem důvody změn, k nimž došlo v náboženské praxi. Vybízí nás k vycítění a hledání nových cest k prožívání a vyjadřování transcendentních rozměrů lidského ducha, duchovních dimenzí, v nichž Duch Svatý nadále působí, také tehdy, kdy si toho sami na první pohled nepovšimneme. To vše nám dovoluje konfrontovat se se západní sekularací způsobem, který není povrchní či fatalisticky demotivující.“

Řekl papež František k ocenění profesora Charlese Taylora. Druhým z lauretáů je vůbec první Afričan oceněný Ratzingerovou cenou.

Jezuita a biblista, otec Paul Béré (nar. 1966) pochází z Pobřeží slonoviny. Teologickou a filosofickou formaci získal v Burkina Faso, kde také vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Doktorát získal na Biblickém institutu v Římě, kde také vyučoval Starý zákon a biblické jazyky, zároveň se však významně zasazuje o rozvoj teologického studia na africkém kontinentu.

„Skrze toto ocenění bych rád vyjádřil svůj vděk a povzbuzení všem, kdo se originálním a hlubokým studiem zasazují o inkulturaci víry v Africe. V prvních křesťanských stoletích dala severní Afrika církvi obrovské postavy jako Tertulián, Cyprián či Augustin, poté však rozšíření islámu a staletí kolonialismu zabránily pravé africké inkulturaci křesťanského poselství až do poloviny minulého století. Současná africká teologie je ještě mladá, jeví se však jako dynamická a plná příslibů.  Otec Béré se svou interpretací Starého zákona v kontextu „ústní“ kultury je jedním z příkladů, jak lze zkušenost afrických kultur využít. Zároveň se zasazuje také o poznání, pochopení a přijetí synod, jichž se zúčastnil, v africkém kontextu.“

Oba ocenění pocházejí z různých kontinentů a různých kulturních prostředí, přesto si je jejich poselství bližší, než by se mohlo jevit na první pohled, pokračoval papež. V různorodosti kultur, v jejich rozličnosti v čase a prostoru, je možné a žádoucí hledat a nacházet cestu k Bohu a k setkání s Kristem. Právě o to se také snaží profesor Taylor i otec Béré, a toto je poslání všech, kdo – ve stopách učení teologa Josepha Ratzingera a emeritního papeže Benedikta XVI. – usilují být „spolupracovníky Pravdy“, končil papež František svou promluvu při předání „Ratzingerovy ceny“.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.