Hledat, nacházet a šířit božskou Moudrost

26.11.2019 

Promluva papeže na tokijské univerzitě Sophia, Japonsko

Drazí bratři a sestry!

Jsem velice rád, že na závěr svojí apoštolské cesty, těsně před odletem z Japonska a návratem do Říma, mohu být s vámi. Je to jakési sbohem...

Můj pobyt v této zemi byl krátký, ale intenzivní. Děkuji Bohu a celému japonskému lidu za možnost navštívit tuto zemi, která zanechala tak silnou stopu v životě svatého Františka Xaverského a kde tolik mučedníků dosvědčilo svoji křesťanskou víru. Ačkoli jsou křesťané menšinou, jejich přítomnost je patrná. Sám jsem mohl dosvědčit všeobecnou vážnost, jíž se těší katolická církev, a doufám, že vzájemný respekt v budoucnu poroste. Pozoroval jsem také, že kromě výkonnosti a pořádku, jež charakterizují japonskou společnost, lze vnímat touhu hledající něco víc, hlubokou touhu vytvářet lidštější, soucitnější a milosrdnější společnost.

Studium a meditace je součástí každé kultury, a ta vaše japonská může být v tomto smyslu hrdá na svůj starodávný a bohatý odkaz. Japonsko dokázalo do svého systému integrovat asijské myšlení a náboženství a vytvořit kulturu se specifickou identitou. Škola Ašikaga, která tak silně zapůsobila na sv. Františka Xaverského, je příkladem schopnosti japonské kultury vstřebávat a předávat poznání. Střediska studií, meditace a bádání mají také v dnešní kultuře důležitou roli. Z toho důvodu je důležité, aby si uchovala svoji autonomii a svobodu, jež jsou zárukou lepší budoucnosti. Univerzity zůstávají hlavním místem formace a budoucích leaderů, a proto je zapotřebí, aby poznání a kultura inspirovaly všechny aspekty vzdělávacích institucí v celé jejich šíři a uschopňovaly je ke stále větší inkluzi a schopnosti vytvářet sociální příležitosti a společenský postup.

Sophia. Člověk, aby mohl spravovat svoje zdroje konstruktivně a účinně, měl vždycky zapotřebí pravé Moudrosti. Ve společnosti tak soutěživé a techonologicky zaměřené by tato univerzita měla být nejen centrem intelektuální formace, nýbrž také místem, kde se bude moci utvářet lepší společnost a nadějnější budoucnost. V duchu encykliky Laudato si´ bych dodal, že  láska k přírodě, tak typická pro asijské kultury, by tady měla mít výraz inteligentní a předvídavé  péče o ochranu Země, našeho společného domu. Péče, spojené s podporou nového přístupu k poznání, schopného rozšířit a zpochybnit každou reduktivní snahu technokratického paradigmatu (srov. č. 106-114). Neztrácejme ze zřetele, že „autentické lidství, které vybízí k nové syntéze, patrně přebývá uprostřed technologické civilizace téměř nepozorovaně jako mlha, která proniká pod zavřenými dveřmi. Obstojí tato naděje, že vše, co je autentické, se prosadí navzdory všemu vytrvalému odporu?“ (č. 112).

Univerzita Sophia se vždycky vyznačovala mezinárodní, křesťanskou a humanistickou identitou. Již od svého založení oplývala tato univerzita profesory pocházející z různých zemí, někdy i z takových, které mezi sebou byly v konfliktu. Nicméně, všechny spojovala touha dát mladým Japoncům to nejlepší. Tentýž duch přetrvává také ve způsobech, kterými nabízíte pomoc těm, kdo ji potřebují, tady i v zahraničí. Jsem si jist, že tento aspekt identity vaší univerzity bude sílit, takže velké technologické  pokroky dneška budou moci sloužit lidštější, spravedlivější a ekologicky odpovědné výchově. Ignaciánská tradice, na níž stojí Univerzita Sophia, musí podněcovat jak učitele, tak studenty k vytváření atmosféry, usnadňující reflexi a rozlišování. Žádný student této univerzity by neměl zakončit studia, aniž by se naučil, jak odpovědně a svobodně volit to, co ve svědomí považuje za nejlepší. Kéž se za každé – i té nejkomplikovanější – situace zajímáte  o to, co je ve vašem jednání správné a lidské, poctivé a odpovědné jakožto rozhodní obhájci slabých a vyznačujete se integritou, tolik nutnou v těch chvílích, kdy slova a skutky klamou nebo zavádějí.

Univerzální apoštolské preference Tovaryšstva Ježíšova stanoví, že doprovázení mladých lidí je důležité v celém světě a všechny ignaciánské instituce mají toto doprovázení podporovat. Jak dokazuje synoda o mládeži a její dokumenty, také všeobecná církev hledí s nadějí a zájmem na mládež celého světa. Vaše Univerzita je jako celek povolána soustředit se na mladé lidi, kteří nemají být pouze adresáty kvalifikovaného vzdělání, ale také se tohoto vzdělávání účastnit, nabízet vlastní myšlenky a sdílet svoje pohledy a naděje pro budoucnost. Ať se vaše Univerzita vyznačuje tímto modelem konfrontace a z něj plynoucího obohacení a vitality.

Křesťanská a humanistická tradice univerzity Sophia je v plném souladu s další z preferencí, které jsem zmínil, totiž doprovázení chudých a vyloučených z našeho světa. Univerzita, zaměřená na svoje poslání, by měla být stále ochotna vytvářet souostroví, schopné vztahovat se k tomu, co může být sociálně a kulturně pojímáno jako separované. Marginalizovaní jsou kreativně vtahováni a začleňováni do univerzitního curriculum ve snaze o vytvoření takových podmínek, které by usnadnily prosazení výchovného stylu, schopného redukovat rozštěpění a distance. Kvalitní univerzitní studium, namísto toho aby se považovalo za privilegium pro nemnohé, má být provázeno vědomím, že jsme služebníky spravedlnosti a obecného dobra, služebnosti, jež se má u každého uskutečňovat v té oblasti, kterou je povolán rozvíjet. Jedna věc se týká nás všech, totiž dodnes platná rada Petra a Pavla: nezapomínejme na chudé (srov. Gal 2,10).

Drazí mladí, drazí profesoři a všichni, kteří pracujete na Univerzitě Sophia, ať tyto reflexe a naše dnešní setkání přinesou užitek vašemu životu i této akademické obci. Pán a Jeho církev na vás spoléhají jako na protagonisty poslání hledat, nacházet a šířit božskou Moudrost, nabízet radost a naději dnešní společnosti. Prosím, nezapomeňte se také modlit za mne a za všechny, kteří potřebují naši pomoc nejvíce.

Zanedlouho se rozloučím s Japonskem. Děkuji vám a vaším prostřednictvím celému japonskému lidu za velice laskavé přijetí, jakého se mi od vás dostalo během této návštěvy. Ujišťuji vás, že si vás odnáším v srdci a svých modlitbách. Děkuji!

 

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.