Nový dokument Mezinárodní teologické komise o vzájemnosti víry a svátostí

3.3.2020 

Vatikán. Mezinárodní teologická komise, poradní orgán Kongregace pro nauku víry, dnes zveřejnila dokument o vzájemnosti víry a svátostí (La reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental). Jak podává sekretář zmíněné komise v dnešním vydání listu L´Osservatore Romano, Serge-Thomas Bonino O.P., přibližně třetina pětaosmdesáti stránkového dokumentu se zaobírá teologickým problémem, který má značný pastorační dopad, totiž jak je tomu se svátostnou hodnotou manželství uzavřeného mezi pokřtěnými nevěřícími. „Otázka není pojata kazuisticky – píše francouzský dominikán – nýbrž v širokém teologickém rámci dokumentu, jehož hlavním cílem je poukázat na vnitřní pouto mezi vírou a slavením svátostí.“ Tento problém nanesl již dokument zmíněné komise z roku 1977 a zaobírali se jím poslední papežové i kanonické právo.

V této souvislosti – píše otec Bonino - formuluje nový dokument tezi, která praví: „Úplná absence osobní víry zpochybňuje platnost svátostného manželství v míře, která může ohrozit rovněž úmysl uzavřít přirozené manželství. Milost totiž předpokládá přirozenost a svátost manželství předpokládá existenci »přirozeného« manželství, povzneseného k nadpřirozenému významu a v kauzalitě milosti. Mezinárodní komise bere v úvahu soudobé hluboké kulturní proměny. Pravda přirozeného manželství je neoddělitelná od správné antropologie - lidské osoby jakožto sdíleného bytí a svátostnosti pohlavně odlišeného lidského těla – která vysvětluje a ospravedlňuje znaky přirozeného manželství: nerozlučnost, věrnost a otevřenost životu. Tato pravda o lidské osobě – píše francouzský dominikán - je obvykle dostupná reflexivní zkušenosti člověka. Konkrétní člověk však ve skutečnosti potřebuje, aby tato pravda byla potvrzena a chráněna vírou.“

Sekretář Mezinárodní teologické komise pak pokračuje: „Sociální úpadek křesťanské víry a další faktory vedou k tomu, že tato pravda dnes už není obecně sdílena jako opora. Nejenom že je odmítána mnoha jednotlivci, ale mnohé kulturní, právní a politické instituce byly ovládnuty  antropologiemi, které nejsou slučitelné s touto koncepcí člověka. Banalizace rozvodu, rozšířená antikoncepční mentalita, kamuflování pohlavní různosti, a radikálněji také koncepce smyslu lidského života jakožto individualistické seberealizace, duchovně oslabují antropologické pojetí, které je základem přirozeného manželství.“

„Zajisté netřeba podceňovat podivuhodnou moc přirozenosti, která je s to odolat tolika kulturním deformacím. Síla lásky a přitažlivá krása rodinného života – píše francouzský dominikán – nezřídka nevěřícího člověka přimějí, aby nahlédl a zatoužil po pravdě přirozeného manželství. Vnímání této pravdy o manželství je však nadále ohrožováno, pokud se nepěstuje v prostředí osobně a komunitně žité víry. V posledku je úkolem pastorace rozlišit, jaké jsou úmysly pokřtěných, kteří chtějí „mít svatbu v kostele“, a nový dokument Mezinárodní teologické komise k tomu nabízí cenné ukazatele, založené na lidské a křesťanské pravdě o manželství – píše sekretář komise, francouzský dominikán Serge-Thomas Bonino O.P. Podobně pojednává dokument také o svátostech křesťanské iniciace (křest, biřmování, svaté přijímání).

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.