Papež: Kéž nám Duch pomůže, abychom z nynější zkoušky vyšli lepší

30.5.2020 

Vatikán. Papež František zaslal videoposelství mezinárodní službě pro katolickou obnovu Charis, která připravila letošní Svatodušní vigilii ve světovém rámci a digitálním prostoru. Vysílání začalo z Říma v deset hodin večer. Charis působí při Úřadu pro laiky, rodinu a život a její práci koordinuje papežský kazatel, o. Raniero Cantalamess, ofmcap. Videoposelství Svatého otce přinášíme v plném znění:

“Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě”. Tak začíná druhá kapitola ze Skutků apoštolů, kterou jsme právě vyslechli. Také dnes jsme se – věřící z různých částí světa – díky technickému pokroku sjednotili při svatodušní vigilii. Vyprávění pokračuje: “Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden.” (Sk 2,2-4).

Duch spočinul na každém z učedníků, na každém z nás. Duch, přislíbený Ježíšem, přichází, aby nás obnovil, obrátil, vyléčil. Přichází, aby uzdravil strach – kolik obav nás jen svírá, vymanil z nejistoty, zahojil rány, včetně těch, které zasazujeme vzájemně jeden druhému. Přichází, aby nás proměnil v učedníky, misionářské učedníky, svědky naplněné odvahou a apoštolskou odhodlaností (parrésií), které jsou nezbytné k hlásání Ježíšova evangelia, jak čteme v následujících verších o tom, co se přihodilo učedníkům.

Dnes více než kdy jindy potřebujeme, aby nám Otec seslal Ducha svatého. V první kapitole Skutků apoštolů říká Ježíš svým učedníkům, aby “čekali na Otcovo zaslíbení”, to, “o kterém od něj slyšeli: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní” (v.4). A v osmém verši doplňuje: “Budete vybaveni silou Ducha svatého a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země”.

Být Ježíšovými svědky. K tomuto svědectví nás vede Duch svatý. Dnešní svět trpí a je zraněn; žijeme v trpícím a zraněném světě, kde zejména chudí lidé jsou odepisováni. Nyní, když vymizely veškeré lidské jistoty, potřebuje svět, abychom mu dávali Ježíše. Vyžaduje naše svědectví o evangeliu, Ježíšově evangeliu, které můžeme vydat jedině v síle Ducha svatého. Máme zapotřebí, aby nás Duch vybavil novýma očima, otevřel naši mysl i srdce, abychom se s nynějškem i budoucností vyrovnali za pomoci ponaučení, že tvoříme jediné lidstvo. Nikdo nemůže zachránit sám sebe. Nikdo. Svatý Pavel říká v listě Galaťanům: “Už tu není Žid anebo Řek, už tu není otrok anebo člověk svobodný, už tu není muž anebo žena; všichni jste jedno v Kristu Ježíši” (3,28). Jediné tělo spojené silou Ducha svatého, oním křtem Ducha, který nám Ježíš oznamuje. Dobře to víme, avšak pandemie, kterou prožíváme, nám to dává zakusit mnohem dramatičtěji. Stojí před námi povinnost utvářet novou realitu. Pán ji učiní, my můžeme spolupracovat. “Hle, všechno tvořím nové” (Zj 21,5).

Až vyjdeme z této pandemie, nebudeme moci pokračovat v tom, co jsme dělali a jak jsme to dělali. Nikoli, všechno bude jiné. Veškeré nynější utrpení přijde vniveč, jestliže všichni společně nevybudujeme spravedlivější, rovnoprávnější a křesťanštější společnost, nejen podle názvu, ale doopravdy, tedy realitu, která nás podnítí ke křesťanskému chování. Nebudeme-li pracovat na tom, abychom ve světě ukončili pandemii hladu, pandemii chudoby v zemi či městě, ve kterých žijeme, prožili jsme tento čas nazmar. Z velkých zkoušek lidstva, včetně pandemie, můžeme vyjít lepší, nebo horší. Nikdy stejní.

Zeptám se vás: Jací z ní chcete vyjít vy? Lepší anebo horší? Právě z toho důvodu se dnes otevíráme Duchu svatému, aby nám změnil srdce a pomohl nám, abychom vyšli lepší. Pokud nebudeme žít tak, abychom mohli být souzeni podle Ježíšových slov: “Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně, byl jsem na cestě, a ujali jste se mě” (Mt 25,35-36), nikdy nevyjdeme lepší.

Toto je úkolem nás všech a také vás z Charis, kteří propojujete všechny charismatiky. Třetí dokument z Malines, který v sedmdesátých letech napsali kardinál Suenens a biskup Helder Camara pod názvem Charismatická obnova ve službě člověku, vyznačuje tuto pouť, která je prouděním milosti. Buďte věrní tomuto povolání Ducha svatého!

Vracejí se mi na mysl prorocká slova Jana XXIII., jimiž ohlásil II. vatikánský koncil a ze kterých Charismatická obnova obzvláště těží: “Kéž Duch svatý vyslyší způsobem, který by byl zdrojem útěchy co největší, modlitbu, která den co den k němu stoupá ze všech koutů světa: Učiň v naší době zázrak jakýchsi nových Letnic. Dopřej, aby svatá církev, sjednocená ve společné a horlivé modlitbě kolem Marie, matky Ježíšovy, a vedená Petrem, šířila dál království božského Vykupitele: je to království pravdy, spravedlnosti, lásky a pokoje.” (Humanae salutis, 1961).

Přeji vám všem, kteří se účastníte této vigilie, útěchu Ducha svatého. A rovněž sílu Ducha svatého, abyste z této bolestné a smutné chvíle, ze zkoušky, jíž je pandemie, vyšli lepší. Kéž vám Pán žehná a Panna Maria vás chrání.

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.