Kéž je rok 2021 časem růstu a pokoje

1.1.2021 

Promluva před modlitbou Anděl Páně na Nový rok, knihovna Apoštolského paláce

Drazí bratři a sestry, dobrý den a dobrý (nový )rok!

Začínáme nový rok pod vlídným a laskavým pohledem Nejsvětější Panny, kterou dnešní liturgie slaví jako Matku Boží. Vydáváme se tak znovu po stezkách času, svěřujeme svoje úzkosti a soužení Té, která vymůže všechno. Maria na nás hledí s mateřskou něhou stejně jako na svého Syna Ježíše. A pohlédneme-li na betlémskou scénu – pokračoval papež s pohledem k neapolskému betlému v knihovně – vidíme, že Ježíš není v kolébce. Jak mi bylo řečeno, Maria prý požádala: „Dáte mi na chvilku pochovat mého synáčka?“ A stejně činí také s námi: chce nás držet v náručí, aby nás chránila, jako ochraňovala a milovala svého Syna. Ubezpečující a útěšný pohled Svaté Panny je nám pobídkou, abychom tento čas, darovaný Pánem, využili ke svému lidskému a duchovnímu růstu, čas k uhlazení zášti a rozdělení – a je jich mnoho – čas, v němž bychom více pocítili, že všichni jsme bratry, čas tvořit a nikoli ničit, v němž budeme pečovat o jedni o druhé a o stvoření. Čas přející růstu, čas míru.

A právě péče o bližního a stvoření je téma Světového dne míru, připadajícího na dnešek: Kultura péče jako cesta k míru. Bolestné události, zvláště pandemie, jež v uplynulém roce poznamenaly putující lidstvo, nás učí, jak důležité je zajímat se o problémy druhých a sdílet jejich starosti. Tento postoj představuje cestu vedoucí k míru, protože usnadňuje vytváření společnosti založené na bratrských vztazích. Každý z nás, mužů a žen této doby, je povolán uskutečňovat pokoj: každý z nás, nebuďme k tomu lhostejní. Všichni jsme povoláni k uskutečňování míru každý den, v každé oblasti života a podávat ruku bratru, který potřebuje slovo povzbuzení, laskavé gesto a solidární pomoc. Je to pro nás úkol daný Bohem. Pán nám ukládá, abychom byli strůjci pokoje.

A pokoj lze vytvářet, budeme-li v pokoji se sebou – ve vnitřním pokoji, v srdci -  a s těmi, kteří jsou nám nablízku, odstraňováním překážek, jež nám znemožňují pečovat o ty, kteří se nacházejí v nouzi a nedostatku. Je zapotřebí pěstovat mentalitu a kulturu péče s cílem vymýtit lhostejnost, vymýtit odepisování a rivalitu, jež bohužel převažují. Odstranit tyto postoje. Pokoj totiž není jen absence války. Pokoj není nikdy aseptický, neexistuje žádný „laboratorní“ pokoj. Pokoj se uskutečňuje v životě, není pouhou absencí války, nýbrž životem naplněným smyslem, založeným a žitým uskutečňováním vlastních plánů a v bratrském sdílení s druhými. Pak se onen tak vytoužený mír, stále ohrožovaný násilím, sobectvím a zlomyslností, tento ohrožovaný mír se stává možným a uskutečnitelným, přijmu-li jej jako úkol, který mi ukládá Bůh.

Panna Maria, která přivedla na svět »Knížete pokoje« (Iz 9,6) a která jej takto láskyplně hýčká ve svém náručí, ať nám z nebe vyprosí onen drahocenný pokoj, jehož v plnosti nelze dosáhnout pouze lidskými silami. Pouhé lidské síly nedostačují, protože pokoj je především dar, dar Boží; je třeba o něj prosit v neustálé modlitbě, podporované trpělivým a uctivým dialogem, budovaným v otevřené spolupráci s pravdou a spravedlností a vždycky s ohledem na legitimní očekávání lidí a národů. Vroucně si přeji, aby pokoj kraloval v srdcích lidí a rodin, na místech práce i zábavy, ve společenstvích a národech. V rodinách, v práci, v národech, kéž vládne pokoj. Nyní, když se zdá, že život je dnes podřízen válkám, nepřátelstvím a mnoha věcem, jež ničí… přejme si pokoj. Pokoj, který je darem.

Na prahu tohoto začátku se ke všem obracím srdečným přáním šťastného a klidného roku 2021. Každý z nás ať se snaží přičinit o to, aby to byl rok bratrské solidarity a pokoje pro všechny, plným důvěřivého očekávání a naděje, rokem, který svěřujeme nebeské ochraně Marie, Matky Boha i Matky naší.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.