Začal týden modliteb za jednotu křesťanů

18.1.2021 

Vatikán. „Zůstaňte v mé lásce a ponesete hojné ovoce“ (srov. Jan 15, 5-9) – tak je nadepsán Týden modliteb za jednotu křesťanů, který začíná dnešním dnem a zakončen bude na svátek Obrácení sv. Pavla 25. ledna. Je zvykem, papež František jej uzavře při ekumenických nešporách v bazilice nad hrobem Apoštola národů. 

Motto z Janova evangelia a texty zvláštních modliteb připravila letos monastická komunita v Grandchamp ve Švýcarsku. Prosvítá z nich duch komunity, která se věnuje modlitbě, smíření a jednotě církve i celé lidské rodiny.Společenství Grandchamp sdružuje sestry z různých církví i zemí. Vzniklo v první polovině dvacátého století a od počátku mělo úzké vazby jak na komunitu Taizé, tak na abbého Paula Couturiera, klíčovou postavu dějin Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Dnes v komunitě žije asi padesát sester, které se zavázaly hledat cestu smíření mezi křesťany, napříč lidskou rodinou, i s veškerým stvořením.

Počátky ekumenické myšlenky

Počátky ekumenického hnutí sahají hluboko do minulosti. Mezi jeho předzvěsti se počítá vznik letničního hnutí ve Skotsku kolem roku 1740, přesahujícího svými vazbami také do Severní Ameriky, které volalo po obnově víry a obracelo se s výzvou ke společné modlitbě na všechny církve. Evangelický kazatel Jonathan Edwards tehdy vybídl ke dni modlitby a postu za jednotu, aby církve znovu objevily společné misijní nadšení.

Encyklika patriarchy Jáchyma III.

Další historický impuls k ekumenismu najdeme v okružním listu konstantinopolského patriarchy Jáchyma III., který v roce 1902 zveřejnil patriarší a synodní encykliku“ adresovanou všem nejvyšším představitelům místních pravoslavných církví, kterou zahájil  dialog na všepravoslavné úrovni a otevřel bránu k novému vztahu k západnímu křesťanství. Patriarcha mluvil o touze „dosáhnout v pravoslavné víře sjednocení všech těch, kdo věří v Krista“, vybízel k zamyšlením nad tím, jak bychom „urovnali nerovnou cestu vedoucí k tomuto cíli“. Je třeba hledat „místa, kde se setkáváme“, nebo ta, která můžeme „vzájemně přehlížet do doby, než bude celé dílo sjednocení dokončeno“, psal patriarcha Jáchym III.

První ekumenický týden modliteb

O několik let později, roku 1908, tehdy ještě pastor episkopální církve Paul Wattson, který rok nato přestoupil do katolické církve, slavil poprvé v americkém Graymooru „Osmidení modliteb za jednotu“ právě v týdnu od 18. do 25. ledna a vyjádřil přání, aby se z něj stala společná tradice.

Setkání v Jeruzalémě a Unitatis Redintegratio

K dalším přelomům na cestě oficiálního ekumenismu patří bezpochyby setkání papeže Pavla VI. s patriarchou Athenagorou v roce 1964 v Jeruzalémě, kde se společně modlili Ježíšovými slovy „aby všichni byli jedno“ (Jan 17, 21). V témže roce vyšel rovněž dekret II. vatikánského koncilu o ekumenismu, Unitatis Redintegratio, který zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí a vybízí ke zachovávání týdne modlitby.

Výročí Ekumenické charty

Připomeňme také, že na letošní duben připadne 20. výročí Ekumenické charty (Charta Oecumenica), dokumentu podepsaného ve Štrasburku Radou evropských biskupských konferencí a Konferencí evropských církví, v němž jsou představeny směrnice pro růst vzájemné spolupráce mezi křesťanskými církvemi v Evropě.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.