Slavnost Nanebevstoupení Páně

8.5.2005 

Regina Coeli Svatého otce

Drazí bratři a sestry!
V mnoha zemích včetně Itálie se dnes slaví slavnost Nanebevstoupení Páně. V tento svátek je křesťanské společenství vyzváno, aby obrátilo pohled k Tomu, který čtyřicet dní po svém vzkříšení před ohromenými Apoštoly ?byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.? (Sk 1,9). Jsme proto voláni k obnově naší víry v Ježíše, který je jedinou pravou kotvou spásy všech lidí. Jeho výstup na nebesa otevřel cestu k naší konečné vlasti, kterou je ráj. Nyní nás silou svého Ducha podpírá v každodenní pouti po zemi.
Na dnešní neděli připadá Světový den sdělovacích prostředků na téma ?Sdělovací prostředky ve službě porozumění mezi národy.? V současné době obrazu sdělovací prostředky představují skutečně mimořádný zdroj šíření solidarity a komunikace v lidské rodině, jak jsme mohli nedávno zažít u mimořádných událostí kolem smrti a slavnostního pohřbu mého milovaného předchůdce, Jana Pavla II. Všechno nicméně závisí na způsobu jak se s nimi nakládá. Tyto důležité nástroje komunikace mohou usnadňovat vzájemné poznání a dialog nebo naopak živit předsudky a pohrdání mezi jednotlivci i národy. Mohou přispívat k šíření míru nebo podněcovat k násilí. Proto je tedy vždy nutné apelovat na osobní odpovědnost. Je nezbytné, aby se všichni, každý na svém místě, zasazoval ve všech formách komunikace o objektivitu, úctu k lidské důstojnosti a pozornost k obecnému dobru. Tak lze přispívat k prolomení zdí nepřátelství, které stále ještě rozdělují lidstvo, a upevňovat pouto přátelství a lásky, které jsou znamením Božího království v dějinách.
Vraťme se ještě jednou ke křesťanskému tajemství Nanebevstoupení. Po té, co Pán vystoupil na Nebesa, učedníci se shromáždili k modlitbě ve Večeřadle spolu s Matkou Ježíšovou (srv. Sk 1,14) a společně vzývali Ducha Svatého, který je měl naplnit silou, aby svědčili o zmrtvýchvstalém Kristu (srv. Lk 24,49; Sk 1,8). Všechna křesťanská společenství prožívají v těchto dnech spolu s Nejsvětější Pannou tuto jedinečnou duchovní zkušenost přípravy na Svatodušní svátky. Také my se nyní obracíme k Panně Marii zpěvem Regina Coeli, prosíme o její ochranu pro církev a zvláště pro ty, kdo se věnují dílu evangelizace skrze hromadné sdělovací prostředky.

Překlad: Johana Bronková

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.