Bůh není samota, nýbrž dokonalé společenství

22.5.2005 

Anděl Páně Benedikta XVI.

Drazí bratři a sestry,

dnešní liturgie slaví Nejsvětější Trojici, téměř jakoby zdůrazňovala, že se ve velikonočním tajemství plně zjevuje střed kosmu a dějin: sám Bůh, věčná a nekonečná Láska. Tato věta shrnuje celé zjevení : ?Bůh je láska? ( 1 Jan 4, 8 16) a láska je vždycky tajemství, je to skutečnost, která přesahuje lidský rozum, aniž by mu odporovala, ba dokonce zvyšuje jeho možnosti. Ježíš nám zjevil tajemství Boha: On, Syn, nám dal poznat Otce, který je na nebesích a daroval nám Ducha svatého, Lásku Otce i Syna. Křesťanská teologie shrnuje pravdu o Bohu tímto výrazem : jediná podstata ve třech osobách. Bůh není samota nýbrž dokonalé společenství. Proto se lidská osoba, obraz Boha, uskutečňuje v lásce, jež je upřímným darováním sama sebe.

Kontemplujme tajemství lásky Boha, kterou sdílí vznešeným způsobem v nejsvětější eucharistii, svátosti Kristova Těla a Krve, zpřítomnění jeho výkupné oběti. Proto s radostí posílám dnes, na svátek Nejsvětější Trojice, svůj pozdrav účastníkům eucharistického kongresu italské církve, který byl včera zahájen v Bari. V srdci tohoto roku, zasvěceného Eucharistii, se křesťanský lid shromažďuje kolem Krista, přítomného v Nejsvětější svátosti, prameni a vyvrcholení jeho života i jeho poslání. Zvláště každá farnost je vyzývána, aby znovu objevila krásu neděle, dne Páně, v němž Kristovi učedníci obnovují v eucharistii společenství s Tím, který dává smysl radostem a námahám každého dne. ?Bez neděle nemůžeme žít? : tak vyznávali první křesťané, i když kvůli tomu museli obětovat svůj život. A právě to musíme opakovat podle příkladu jejich víry i my dnes.

V očekávání, že se i já příští neděli odeberu do Bari na slavení eucharistické oběti, jsem již nyní duchovně spojen s touto důležitou církevní událostí. Společně prosme o přímluvu Panny Marie, aby dny tak intenzivní modlitby a adorace eucharistického Krista zažehly v italské církvi obnovený žár víry, naděje a lásky. Panně Marii bych chtěl svěřit všechny děti, dospívající i mladé, kteří v tomto údobí přistupují k prvnímu sv. přijímání nebo přijímají svátost biřmování. S tímto úmyslem se pomodleme Anděl Páně s spolu s P. Marií znovu prožijme tajemství Zvěstování.

Přeložil Josef Koláček

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.