Benedikt XVI. uděloval svátost zpovědi

13.3.2008 

Hlavní událostí dneška byla podvečerní kající bohoslužba pro mládež Římské diecéze v bazilice sv. Petra. Bohoslužbě slova, spojené s individuálním udílením svátosti smíření, předsedal Svatý otec, který také osobně ? stejně jako loni ? usedl do jedné ze zpovědnic vatikánské baziliky, aby spolu s 55 řádnými zpovědníky čtyřech papežských bazilik přibližně hodinu udílel svátost smíření. I letošní zájem mladých o tuto neobvyklou bohoslužbu ukázal, že zpověď není svátost nevyužívaná. Několik tisíc mladých strávilo přibližně dvě hodiny v usebranosti živené střídavým čtením z Písma a meditativními zpěvy. Také desítky kněží, přítomných i mimo zpovědnice přímo mezi mladými účastníky, bylo možno pozorovat v televizním přenosu z této bohoslužby při poskytování tohoto delikátního způsobu kněžské služby trpělivě čekajícím zájemcům.

Této nejdůležitější části předcházela bohoslužba slova a homilie Benedikta XVI., jenž v úvodu nejprve připomenul blížící se Květnou neděli jakožto přípravu 23. Světového dne mládeže, který vyvrcholí ve dnech 15.-20.července v Sydney. Dnešní setkání, řekl Benedikt XVI., má nikoli náhodou podobu kající liturgie spojené s individuálním udílením svátosti smíření.

?Proč ?nikoli náhodou?? Odpověď vyplývá z toho, co jsem napsal ve své první encyklice. Na počátku křesťanské existence je totiž setkání s událostí, setkání s Osobou, která dává životu nový horizont a tím i rozhodující směr. Právě proto, aby se usnadnilo toto setkání, odhodláváte se otevřít svá srdce Bohu vyznáním svých hříchů a přijmout odpuštění a pokoj působením Ducha Svatého skrze službu církve. Takto v nás dostává prostor přítomnost Ducha svatého, třetí Osoby Nejsvětější Trojice, která je ?duší? a ?oživujícím dechem? křesťanského života.?

Benedikt XVI. pak v návaznosti na filmový příběh o člověku, který zbohatnul a získal úspěch tím, že prodal svou duši, poukázal na to, že zmíněný film znamenitě vystihnul, jak se za fasádou úspěchu a slávy snadno a často skrývá vnitřní prázdnota.

?Zdánlivě onen člověk neztratil nic, ale chybí mu duše a s ní všechno. Samozřejmě, že lidská bytost nemůže doslova zahodit vlastní duši, která jej činí osobou. Tak jako tak zůstane lidskou osobou. Je tu však přece ona děsivá možnost nelidské existence, možnost zůstat osobou, ale prodat a zároveň ztratit vlastní lidství. Rozdíl mezi lidskou osobou a nelidským bytím je obrovský, a přece jej nelze dokázat: je skutečně podstatný, a přece zdánlivě nedůležitý.

Také Duch svatý, který stojí na počátku stvoření a díky Tajemství Velikonoc sestoupil v den Letnic v hojnosti na Marii a apoštoly, není zjevný vnějšímu zraku. Zda prostupuje osobou anebo nikoli, to nelze vidět, ani dokázat. Mění však a obnovuje celou perspektivu lidské existence. Duch svatý nemění vnější životní situaci, ale vnitřní. Když se po Velikonocích Ježíš ukázal učedníkům ?dechl na ně a řekl: ?Přijměte Ducha svatého? (Jan 20,22). Ještě zřetelněji pak Duch sestoupil na apoštoly v den Letnic - jako silný vítr a jako jazyky z ohně. I tento večer Duch sestoupí do našich srdcí, aby odpustil hříchy, vnitřně nás obnovil a oděl silou, která stejně jako apoštoly i nás vybaví smělostí hlásat, že ?Kristus zemřel a vstal z mrtvých?.

Drazí přátelé, připravme se tedy upřímným zpytováním svědomí, abychom stanuli před těmi, kterým Kristus svěřil službu smíření. Se zkroušenou duší vyznejme naše hříchy, a učiňme seriózní předsevzetí neopakovat je už více. Tak zakusíme opravdovou radost: takovou, která vychází z Božího milosrdenství, vlévá se do našich srdcí a smiřuje nás s Ním. Tato radost je nakažlivá! ?Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky? (Sk 1,8) ? praví biblický verš zvolený jako téma 23. Světového dne mládeže. Tuto radost, která vychází z přijetí darů Ducha svatého, roznášejte, a svými životy vydávejte svědectví o plodech Ducha: ?lásce, radosti, pokoji, shovívavosti, vlídnosti, dobrotě, věrnosti, tichosti a zdrženlivosti? (Gal 5,22).

Stále si připomínejte, že jste ?chrámem Ducha?, dovolte Mu, aby ve vás přebýval a chápavě poslouchejte jeho příkazy, abyste přispívali k budování církve (srov. 1 Kor 12,7) a rozlišovali k jakému typu povolání vás Pán volá. Svět i dnes potřebuje kněze, muže i ženy žijící zasvěceným životem a křesťanské manžele. V odpovědi na jedno z těchto povolání buďte velkodušní, a během svého putování si jakožto důslední křesťané pomáhejte přistupováním ke svátosti zpovědi a praxí duchovního vedení. Snažte se otevírat především svá srdce Pánu Ježíši, abyste mu dali své bezpodmínečné ?ano?.

Drazí mladí, město Řím je ve vašich rukou. Vaším úkolem je učinit jej krásným také duchovně svým svědectvím života žitého v milosti Boží daleko od hříchu a v přijetí toho, k čemu vás Duch svatý volá, abyste v církvi i ve světě byli. Učiňte viditelnou milost překypujícího milosrdenství Kristova, prýštícího z Jeho pro nás na kříži probodnutého boku. Pán Ježíš nás omývá z hříchů, uzdravuje nás z vin a posiluje nás, abychom neumdlévali v boji proti hříchu a při dosvědčování jeho lásky.

Před dvaceti pěti lety milovaný Boží služebník Jan Pavel II. otevřel nedaleko této baziliky Mezinárodní centrum mládeže sv. Vavřince: duchovní iniciativa, která se pojí s mnoha jinými, které v římské diecézi probíhají, aby usnadňovali mládeži přijetí, výměnu zkušeností a svědectví víry, a zejména modlitbu, která nám umožňuje objevovat lásku Boží. Jan Pavel II. při této příležitosti řekl: ?kdo se nechá naplnit touto láskou ? láskou Boha - nemůže dlouho popírat svou vlastní vinu. Ztráta smyslu pro hřích se totiž v posledku odvíjí od hlubší a skrytější ztráty smyslu pro Boha? (Homilie při inauguraci Mezinárodního mládežnického centra ?San Lorenzo?, 13.března 1983,5). A dodal: ?Kam jít s hříchem a s vinou v tomto světě bez Kříže? Kříž přebírá celou bídu světa, jež pochází z hříchu. Zjevuje se jako znamení milosti. Shrnuje naši solidaritu a povzbuzuje nás obětovat se pro druhé? (ibidem).

Drazí mladí, ať se tato zkušenost dnes u vás obnoví: hleďte na Kříž, přijměte lásku Boží, kterou dává Duch svatý a jak řekl papež Jan Pavel II., ?Staňte se vy sami, vykupiteli mládeže světa? (ibidem).

Božské Srdce Ježíšovo, z něhož prýští Krev a Voda, jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřujeme Ti. Amen.?

To byla podstatná část homilie Benedikta XVI. z dnešní kající bohoslužby spojené s individuálním udílením svátosti smíření v bazilice sv. Petra.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.