Kard. Kasper ještě k velkopáteční přímluvě za židy

10.4.2008 

Nová formulace velkopáteční modlitby za židy v misále z roku 1962 přinesla text podstatně vylepšený. Píše to kard. Walter Kasper, v článku publikovaném v dnešním vydání vatikánského deníku L´Osservatore Romano.

Nová formulace textu ?mluví o Ježíši jako Kristu a Spáse všech lidí, a tedy také židů?, a v tom smyslu ?je založena na uceleném výkladu Nového zákona,? vysvětluje kard. Kasper. Rozhodně tedy nejde o novinku ?vůči židům nepřátelskou?, jak někteří tvrdili, nýbrž vyjadřuje to, ?co dosud všichni považovali za samozřejmé, a co nebylo dostatečně tematizováno.? Vzájemný respekt a úcta mezi židy a křesťany musí spočívat i v uznání růzností mezi námi, píše kard. Kasper. ?Neočekáváme od židů shodu co do kristologického obsahu velkopáteční modlitby, ale to, že budou respektovat, že se modlíme jako křesťané podle naší víry, stejně jako my ve vztahu k jejich způsobu modlitby,? zdůrazňuje kard. Kasper.

Podle předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů a Komise pro náboženské vztahy s judaismem je tedy základní otázkou, zda se křesťané mají modlit za obrácení židů, zda je misie vzhledem k židům na místě. V nové formulaci modlitby se sice nevyskytuje přímo slovo ?obrácení?, ale jak podotýká kard. Kasper, ?je nepřímo zahrnuto prosbě o osvícení židů, aby poznali Ježíše Krista.? Německý kardinál připomíná, že v současné církvi není misie mezi židy nijak organizovaná nebo institucionalizovaná, jak je tomu v některých evangelikálních kruzích. Jde o problém, který ještě čeká na teologické objasnění, nicméně právě nová formulace modlitby nastiňuje směr hlubší teologické reflexe.
Odvolává se dále na list Římanům, v němž sv. Pavel označuje spásu židů za hluboké tajemství vyvolení prostřednictvím Boží milosti. Termínem ?tajemství? Pavel rozumí věčnou spasitelskou Boží vůli, odvolává se k eschatologickému shromáždění národů na Sionu, o němž mluvili proroci a Ježíš ? pokračuje kard. Kasper. ?Nová formulace velkopáteční modlitby vyjadřuje tuto naději formou přímluvné modlitby k Bohu,? v podstatě se v ní opakuje invokace z Otče náš ?Přijď království tvé?.

Podle kard. Kaspera jde tedy o prosbu směřující k eschatologické představě ?univerzálního smíru.? Z toho ovšem nelze dovozovat, že by křesťané neměli před ?staršími bratry a sestrami v Abrahámově víře svědčit o své víře a o bohatství a kráse víry v Krista,? upřesňuje kard. Kasper. Ke svědectví jistě patří takt a úcta, ?bylo by ale nečestné, pokud by křesťané při setkání s židovskými přáteli o své víře mlčeli nebo ji dokonce popírali. Totéž na druhou stranu očekáváme od židů směrem k nám,? napsal na stránkách vatikánského deníku kard. Kasper.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.