Benedikt XVI. hovořil o papeži Piu XII.

8.11.2008 

?Výjimečný Pánův dar církvi?, těmito slovy označil Benedikt XVI. postavu papeže Pia XII. na dnešním setkání s účastníky kongresu pořádaného Lateránskou a Gregoriánskou universitou na téma ?Odkaz magisteria Pia XII. a 2. vatikánský koncil? v rámci připomínky 50. výročí smrti tohoto papeže. Benedikt XVI. ve své promluvě dále řekl, že ?v posledních letech se řeč o Piu XII. přehnaně soustředila na jednu jedinou problematiku, podávanou navíc poněkud jednostranně?, což ?mimo vší pochybnost zabránilo odpovídajícímu přístupu k postavě velkého historicko-teologického formátu papeže Pacelliho?.

Benedikt XVI. poukázal na to, že magisterium Pia XII. se vyznačuje ?obrovskou šíří, jakož i výjimečnou kvalitou?: více než 40 encyklik, bezpočet promluv, dokumentů, homilií a rozhlasových poselství, v nichž se během 20 let svého pontifikátu zabýval nejrůznějšími tématy. Z encyklik jmenoval Benedikt XVI. Mystici Corporis o pravé a niterné povaze církve a Miranda prorsus o velké důležitosti moderních sdělovacích prostředků.

?Právě proto tento Papež, který maximálně docenil ve své době nový vynález rozhlasu, zdůrazňoval povinnost novinářů poskytovat ověřené informace přihlížející k morálním normám?.

?Pius XII. věnoval pozornost také přírodním vědám a jejich mimořádnému pokroku a třebaže obdivoval dosažené úspěchy v těchto oblastech? neopomněl varovat ?před nebezpečími, k nimž by mohlo vést bádání, jež by nebralo ohled na morální hodnoty?:

?Proslulou se stala například jeho promluva, pronesená v souvislosti s rozbitím atomu, kdy papež s mimořádnou jasnozřivostí upozornil na potřebu zabránit za každou cenu tomu, aby tyto geniální vědecké výdobytky byly použity pro výrobu vražedných zbraní, které by mohly vyvolat nezměrné katastrofy, ba i úplné zničení lidstva?.

Slavnými se pak staly promluvy Pia XII. o sociálních otázkách, o nezbytnosti budovat společnost založenou na spravedlnosti, aby svět mohl žít v míru. Benedikt XVI. dále připomněl dogma o Nanebevzetí, kterým chtěl papež Pacelli ?podtrhnout eschatologickou dimenzi našeho života a také vyzvednout důstojnost ženy?. Pius XII. ?psal každou svou promluvu s maximální pečlivostí, každou větu a každé slovo důkladně zvážil, nežli je pronesl? a ?byl proti improvizacím?.

?Svou přirozeností a povahou byl Pius XII. uměřeným a realistickým člověkem, jemuž byl cizí falešný optimismus, ale zároveň byl imunní před nebezpečím onoho pesimismu, který věřícímu nepřísluší. Ošklivil si sterilní polemiky a byl hluboce nedůvěřivý k projevům fanatismu a sentimentalismu.?

Byl člověkem ?neobyčejné inteligence? s ?železnou pamětí, důvěrnou znalostí cizích jazyků a obrovskou vnímavostí?. Citlivý diplomat, vynikající právník a skvělý teolog se však vyznačoval především pevnou vůlí bezvýhradně se darovat Bohu bez ohledu na své chatrné zdraví?:

?Pravá pohnutka jeho jednání se rodila z lásky k Pánu Ježíši Kristu a z lásky k církvi a lidstvu. Byl totiž především knězem, žijícím v trvalém a niterném spojení s Bohem, knězem, který nacházel sílu ke své nezměrné činnosti v dlouhých modlitbách před Nejsvětější svátostí, v tiché rozmluvě se svým Stvořitelem a Vykupitelem. Tady mělo svůj původ a podnět jeho magisterium stejně tak jako veškeré jeho konání?.

?Od jeho smrti uplynulo již 50 let ? řekl dále Benedikt XVI. ? ale jeho mnohostranné a plodné magisterium zůstává i pro křesťany dneška nedocenitelnou hodnotou?:

?Církev, Mystické tělo Kristovo, je bezesporu živým a žijícím organismem, který není nepohnutě zabarikádován v tom, co se stalo před 50 lety. Vývoj však probíhá spojitě. A proto byl odkaz magisteria Pia XII. shrnut 2. vatikánským koncilem a znovu předán následujícím křesťanským generacím. Je známo, že v písemných i ústních vystoupeních otců 2.vatikánského koncilu se nachází více než tisíc odkazů na magisterium Pia XII. Ne všechny koncilní dokumenty sice mají poznámkový aparát, ale v těch, které jej mají, se jméno Pia XII. vyskytuje více než 200krát. Znamená to, že s výjimkou Písma svatého byl tento papež nejvíce citovaným směrodatným pramenem.?

?Můžeme tedy směle říci ? řekl v závěru Benedikt XVI., že v osobě papeže Pia XII. Pán daroval své církvi výjimečný dar, za nějž jsme Mu všichni povinováni vděčností?.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.