Krása je spásou světa

8.12.2008 

Benedikt XVI. před Angelus, 8.prosince na nám, sv.Petra

Drazí bratři a sestry,
Tajemství Mariina Neposkvrněného Početí, které dnes slavíme, nám připomíná dvě základní pravdy naší víry: především prvotní hřích a potom jeho přemožení Kristovou milostí, oslnivé vítězství, které vznešeně září v Nejsvětější Panně. Existence toho, co církev nazývá prvotní hřích je, bohužel, zdrcujícím způsobem evidentní, podíváme-li se kolem sebe a především, zahledíme-li se do sebe. Zkušenost zla je totiž tak značná, že se vnucuje sama sebou a budí v nás otázku: odkud pochází? Pro věřícího je tato otázka ještě hlubší: pokud Bůh, který je absolutní Dobrota, stvořil všechno, odkud přichází zlo? První stránky Bible (Gn 1-3) odpovídají právě na tuto základní otázku, která interpeluje každou lidskou generaci, a vypráví o stvoření a pádu prarodičů. Bůh stvořil všechno, aby to existovalo, a zejména člověka stvořil ke svému obrazu, nestvořil smrt, která vstoupila na svět skrze závist ďábla (srov. Mdr 1,13-14; 2,23-24), jenž se vzbouřil proti Bohu, podvedl také lidi a svedl je ke vzpouře. Je to drama svobody, kterou Bůh z lásky přijímá do všech důsledků, přitom však slibuje, že se z ženy narodí syn a rozdrtí hlavu starému hadovi (Gn 3,15).

Již od počátku má tedy tato ?věčná rada? ? jak by řekl Dante ? svou ?stanovený mez? (Ráj, XXXIII, 3): Ženu předurčenou stát se matkou Vykupitele, matkou Toho, který se ponížil až do krajnosti, aby nám vrátil naši původní důstojnost. Tato Žena má v Božích očích jedinou tvář a jméno: ?milostiplná? (Lk 1,28) - tak ji nazývá anděl, jenž ji navštívil v Nazaretě. Je to nová Eva, nevěsta nového Adama, určená k tomu, aby byla matkou všech vykoupených. Takto to napsal svatý Ondřej Krétský: ?Theotókos, Bohorodička Maria, společné útočiště všech křesťanů, byla první, jež byla vysvobozena z prvotního pádu našich prarodičů? (Homilie IV o Narození Páně, PG 97,880A). A dnešní liturgie praví, že Bůh ?uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem jeho Syna, a pro jeho budoucí zásluhy ji už od počátku zahrnul svou milostí? (Vstupní modlitba).

Nejdražší, v Neposkvrněné Panně Marii, rozjímáme odlesk Krásy, která je spásou světa: Boží krása se zračí na Kristově tváři. V Marii je tato krása naprosto čirá, pokorná, svobodná od jakékoli pýchy a domýšlivosti. Takto se Panna Maria ukázala svaté Bernadetě před 150 lety v Lurdech a takto je ctěna v mnoha svatyních. Dnes odpoledne Jí také já vzdám tradiční hold u mariánského sloupu na Španělském náměstí. Vzývejme nyní s důvěrou Neposkvrněnou Pannu opakováním Andělových slov z evangelia, které nám dnešní liturgie podává k rozjímání.

přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.