Blízkost Boha není časoprostorová otázka

14.12.2008 

Benedikt XVI. před Angelus, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry,
Tato třetí neděle adventní nese jméno ?neděle gaudete?, ?radujte se?, protože vstupní antifona mše svaté užívá výraz svatého Pavla z listu Filipanům, kde praví: ?Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!? A hned poté dodává ?Pán je blízko? (Flp 4,4-5). To je důvod radosti. Co však znamená, že ?Pán je blízko?? Jak máme chápat tuto ?blízkost? Boha? Apoštol Pavel ve svém listu, psaném Filipanům myslel evidentně na Kristův návrat a vybízí je, aby se radovali, protože je to jisté. Nicméně, sám svatý Pavel ve svém listě Soluňanům, poznamenává, že nikdo nemůže znát chvíli Pánova návratu (srov. 1 Sol 5,1-2) a varuje před jakýmkoli šířením paniky jakoby Kristův návrat už měl nastat (srov. 2 Sol 2,1-2). Již tehdy proto Církev, osvícená Duchem svatým, chápala, že ?blízkost? Boha není otázkou prostoru a času, nýbrž otázkou lásky: blížící se lásky! Nadcházející Vánoce nám připomenou tuto základní pravdu naší víry, abychom před Jesličkami mohli zakoušet křesťanskou radost naší víry, až budeme v novorozeném Ježíši rozjímat tvář Boha, který se nám z lásky stal blízkým.

V tomto smyslu je pro mne opravdu radostí, že se mohu účastnit krásné tradice žehnání figurek ?Ježíška?, jehož si vložíte do Jesliček. Obracím se zejména na vás, drazí chlapci a děvčata z Říma, kteří jste přišli se svými ?Ježíšky?, jež nyní požehnám. Zvu vás, abyste se spojili se mnou a sledovali pozorně tuto modlitbu:

Bože, náš Otče, ty jsi tak miloval svět, žes k nám poslal svého jediného Syna Ježíše, narozeného z Panny Marie, abys nás zachránil a přivedl k sobě.
Prosíme Tě, abys požehnal tato zpodobení Ježíše, který se chystá přijít do našich domovů. Kéž jsou v nich znakem tvé přítomnosti a tvé lásky.
Dobrý Otče požehnej také nás, naše rodiče, naše rodiny a naše přátele.
Otevři naše srdce, abychom dovedli Ježíše s radostí přijímat, konat vždycky to, co žádá a vidět ho ve všech, kteří potřebují naši lásku.
Prosíme tě o to jménem tvého milovaného Syna, Ježíše, který přijde dát světu mír.
On žije a kraluje na věky věků. Amen.

A nyní recitujme společně modlitbu Anděl Páně a vzývejme Mariinu přímluvu, aby narozený Ježíš, přinesl lidem požehnání Boží a byl přijat s láskou ve všech domovech Říma a světa.

přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.