Radost pro celou církev

24.1.2009 

Ke zrušení exkomunikace biskupů Bratrstva sv.Pia X.

Týden modliteb za jednotu křesťanů se končí hezkou zprávou, která, jak doufáme, bude důvodem k radosti pro celou církev. Sejmutí exkomunikace ze čtyř biskupů Bratrstva sv. Pia X. je totiž základním krokem k dosažení definitivního smíření s hnutím, které inicioval a vedl mons. Lefébvre. K plnému porozumění významu tohoto kroku se vybavují slova Benedikta XVI. z jeho listu, kterým uvedl Motu proprio Summorum Pontificum ze 7.července 2007 a ve kterém píše, že při pohledu do minulosti na rozdělení, která v průběhu staletí zraňovala Kristovo Tělo, vyvstává dojem, že opomenutí Církve mají svůj podíl viny na tom, že se tato rozdělení mohla konsolidovat. A proto, píše dále papež: ?máme povinnost učinit všechno, co je možné, pro to, aby všichni ti, kteří skutečně touží po jednotě, mohli v této jednotě zůstat nebo ji opět nalézt. .. Otevřme proto velkodušně svá srdce..?

V roce 1988 byl kardinál Ratzinger promotorem vztahů s mons. Lefébvrem a již tehdy se snažil dělat pro jednotu církve vše, co bylo možné. Tehdy to nestačilo a biskupská svěcení ze 30.června onoho roku, vykonaná bez papežského pověření, vytvořila situaci závažného rozdělení. Avšak zvláštní Komise Ecclesia Dei, ustanovená tehdy Janem Pavlem II., trpělivě pracovala na tom, aby zůstaly otevřeny cesty dialogu a některé komunity, spojené různými způsoby s lefébvrovským hnutím mohly během let vstoupit do plného společenství s katolickou církví. Kněžské Bratrstvo sv. Pia X. s jeho čtyřmi biskupy však přesto zůstávalo nejvýznamnější komunitou, s níž bylo třeba smíření nastolit. Benedikt XVI. projevil nepochybně svou maximální snahu učinit všechno pro dosažení tohoto cíle. Přirozeně je třeba zmínit zejména Motu proprio Summorum Pontificum o mimořádné formě římského ritu pro slavení mše, ale také dokument Kongregace pro nauku víry, který objasnil některé diskutované body nauky o církvi 2.vatikánského koncilu, jakož i jeho zásadní vystoupení na téma korektní hermeneutiky samotného koncilu v duchu nepřetržité tradice církve. To vše vytvořilo příznivé klima, v němž biskupové Bratrstva sv. Pia X. vyjádřili svou žádost o zrušení exkomunikace a výslovně dosvědčili svou ochotu být v římsko-katolické církvi a věřit pevně v Petrův primát. Je hezké, že zpráva o zrušení exkomunikace přichází k nadcházejícímu 50. výročí svolání 2.vatikánského koncilu, takže tato zásadní událost už nemusí být považována za příležitost k vyvolání napětí, ale ke společenství. Text dekretu Kongregace pro biskupy zdůrazňuje, že cesta k plné jednotě dosud probíhá a Svatý otec si přeje její pečlivou realizaci. Jde například o aspekty statutu Bratrstva a jeho kněží, kteří do něho patří, jež nejsou ve zmíněném dekretu nijak definovány. Modlitba církve je však v plné shodě s modlitbou Papeže za to, aby všechny obtíže byly brzo překonány a bylo možné hovořit o společenství v plném smyslu bez jakékoli pochybnosti.

Federico Lombardi

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.