Benedikt XVI.: Nikoli teologické akrobacie, ale zdravá nauka

7.3.2009 

Ve Vatikánu se skončila duchovní cvičení, kterými Svatého otce a jeho spolupracovníky z římské kurie letos provázel nigerijský kard. Francis Arinze. Duchovní cvičení, která je - podle kodexu kanonického práva - povinen konat každoročně každý kněz či zasvěcená osoba, probíhají ve Vatikánu tradičně vždy první týden doby postní. Letošní exercicie vedl kard. Arinze, emeritní prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který přednášel na téma: ?Kněz ? setkání s Ježíšem a Jeho následování?. Pětidenní duchovní cvičení, v jejichž průběhu se zachovává naprosté mlčení, jsou tvořena především meditacemi, která konají zúčastnění na jednotlivá témata přednesená exercitátorem, a společnými modlitbami liturgie hodin. Dnes dopoledne po skončení exercicií jako obvykle promluvil k účastníkům a zejména k exercitátorovi Benedikt XVI.:

?Jednou z krásných povinností papeže je poděkovat. A v této chvíli bych rád jménem nás všech ze srdce poděkoval Vám, eminence za meditace, které jste nám nabídnul. Vedl jste, osvěcoval a pomáhal nám při obnově našeho kněžství nikoli teologickou akrobacií, ale tím, že jste nám dal zdravou nauku, dobrý chléb naší víry.

Když jsem naslouchal Vašim slovům přišlo mi na mysl proroctví proroka Ezechiela, jak je vyložil sv. Augustin. V knize Ezechiel, Pán, Hospodin pastýř praví k lidu: ?Povedu své ovce na horské pastviny Izraele. A sv. Augustin se ptá, kde jsou tyto Izraelské hory, co je míněno oněmi pastvinami. A říká: Izraelskými horami a pastvinami jsou svatá Písma, Boží Slovo, které nám dává pravý pokrm. Vaše kázání byla proniknuta Písmem svatým, velkou důvěrností s Božím slovem, čteným v kontextu živé církve od církevních otců až po katechismus katolické církve, ale vždy pevně zasazené do liturgie. A právě tak bylo Písmo přítomna ve své plné aktuálnosti. Vaše teologie, jak jste řekl, není abstraktní, ale vyznačuje se zdravým realismem. Obdivoval jsem a líbila se mi tato konkrétní zkušenost Vašich padesáti let kněžství, o nichž jste mluvil a v jejichž světle jste nám pomohl konkretizovat naši víru. Podal jste nám správná, konkrétní slova pro náš život, pro naše kněžské působení. A doufám, že mnozí budou tato slova také číst a vezmou si je k srdci.

Začal jste oním stále okouzlujícím a krásným vyprávěním o prvních učednících, kteří se vydali následovat Ježíše. Byli trochu nejistí a bázliví a zeptali se: Mistře, kde bydlíš? A pak odpověď, kterou jste interpretoval ?přijďte a uvidíte?. Abychom viděli, musíme vykročit a následovat Ježíše, který je stále před námi. Pouze následováním Ježíše můžeme uvidět. Vy jste nám ukázal, kde přebývá Ježíš, kde je jeho příbytek: v jeho církvi, v jeho Slovu, v nejsvětější eucharistii. Díky, eminence, za toto Vaše vedení. S novým rozletem a novou radostí se tak vydáváme na cestu k Velikonocům. Přeji vám všem požehnanou postní dobu a radostné Velikonoce.?

Řekl dnes na závěr duchovních cvičení Benedikt XVI.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.