Benedikt XVI. k mladým: Odvažte se definitivních rozhodnutí, neničí svobodu.

21.3.2009 

Odpoledne se papež na stadionu v Luandě, který pojme na 30 tisíc lidí, setkal v mladými Angoly, katolíky i nekatolíky. Celé setkání mělo za téma verš ze Zjevení: ?Hle, všechno tvořím nové.? Na začátku setkání Benedikta XVI. přivítal předseda biskupské komise pro mládež mons. Almeida Kanda.
Papež v úvodu své promluvy připomněl, že podobné setkání s papežem Janem Pavlem II. se konalo v Luandě 7.června 1992.

?Za trochu jiných okolností, ale se stejnou láskou v srdci je před vámi nynější Petrův nástupce, který vás všechny objímá v Ježíši Kristu, který je ?stejný včera i dnes a navěky.?

Mladí jsou často vystaveni mnoha těžkostem, ale mají v sobě naději, spoustu nadšení a tolik ochoty znovu začínat, řekl papež. Bůh nás mění, činí nás novými. Slovy apoštola Pavla: ?Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista.? Kristus nese knihu našeho života ve svých rukou. V ní je obsažena minulost i budoucnost.

?Budoucností nového lidstva je Bůh a její předzvěstí je jeho církev. Až se naskytne příležitost přečtěte si pozorně její dějiny. Budete si moci uvědomit, že církev v průběhu let nestárne, ba dokonce stále více mládne, protože jde vstříc setkání s Pánem, a každým dnem se stále více blíží k jedinému a opravdovému prameni, z něhož prýští mládí, obnova a životní síla.?

Mezi přítomnými nechyběli ani ti, které nedávná občanská válka připravila o rodiče nebo je zmrzačila. Papež jim zopakoval slova Zjevení: On ?jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože, co dříve bylo, pominulo.?

?Ve vašich srdcích spatřuji pochybnost, s níž se na mne obracíte: ?To je to, co máme.. To co říkáš ty, není vidět! (...) Ježíšova odpověď je ta, kterou dal svým učedníkům: ?Ať se vaše srdce nechvěje!?

Dynamická síla budoucnosti se nalézá ve vašem nitru, ujistil Svatý otec.

?Moji přátelé, vy jste semenem, které Bůh zasel do země a které v srdci nosí moc shůry, sílu Ducha svatého. Přesto je však pro přechod od příslibu života k plodu jediná možná cesta: nabídnout život z lásky, zemřít z lásky. Řekl to Ježíš sám: ?Jestliže zaseté zrno neodumře, zůstane samo; jestliže však odumře, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí jej a kdo jej nenávidí, uchová si ho pro život věčný?. Tak mluvil Ježíš a tak to také udělal: jeho ukřižování vypadá jako totální prohra, ale není.?

Na závěr papež povzbudil mladé, aby neměli strach učinit definitivní rozhodnutí. ?Vím, že vám nechybí velkodušnost,? ujistil dále, ale před ?rizikem závazku na celý život, ať už v manželství nebo v životě zvláštního zasvěcení, zakoušíte strach: ?Nebude to tak, že si definitivním rozhodnutím zahrávám se svou svobodou a svážu si tak sám vlastní ruce??

?Já vám říkám: Mějte odvahu! Odvažte se definitivních rozhodnutí, protože ta jediná neničí svobodu, ale vytvářejí správný směr, umožňují kráčet vpřed a dosáhnout v životě něčeho velkého. Není pochyb, že život má cenu pouze tehdy, budete-li mít odvahu k dobrodružství, důvěru, že vás Pán nikdy nenechá samotné.?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. je ZDE

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.