Kard. Hummes na pouti v Ars

4.8.2009 

?Účinnost kněžské služby závisí především na duchovní dokonalosti kněží?, uvedl dnes dopoledne ve své homilii v Belley-Ars kardinál Claudio Hummes. Prefekt kongregace pro klérus tu předsedal slavnostní bohoslužbě z dnešní liturgické památky svatého Jana Maria Vianneye. Svatý farář Arský je patronem kněží. Letos jsou oslavy zvlášť slavnostní, protože probíhá Kněžský rok, který Benedikt XVI. vyhlásil právě v souvislosti se 150. výročím světcova úmrtí. Po dopolední bohoslužbě pokračovaly oslavy odpoledne procesím s relikvií světcova srdce a večerními nešporami v arské bazilice.

Kardinál Hummes si v homilii položil otázku, ?co může Jan Maria Vianney říci současnému člověku??. Odpověď se nachází ve světcově životě, ?bohatém na poučení?: farář Arský je vzorem víry, neustálé modlitby, hluboké a pevné spirituality, vzorem pokání, pokory a chudoby. Obdivuhodná je jeho volba učinit mši svatou středem života farnosti, jeho láska k chudým, jeho pastorační starostlivost, která ho vedla k setkávání se všemi farníky, nikoho nevyjímaje.

K jeho poctě, prohlásil kardinál Hummes, byl vyhlášen Kněžský rok, jímž chce církev kněžím připomenout, že je za ně Bohu vděčná, že je obdivuje a miluje, podporuje je modlitbou a v jejich kněžském úsilí jim konkrétně pomáhá.

?Kněžský rok klade za vzor všem kněžím světa svatého faráře Arského. Jeho význam je velký pro všechny kněze naší doby. Třebaže jsme v trochu jiné době, v jiné kultuře, v jiné historické epoše, je jeho poselství stále velmi cenné. Po Ars chci vykonat pouť také na další poutní místa ve Francii, abych se modlil za kněze celého světa a za plody Kněžského roku. Pojedu do Lisieux, abych se modlil se svatou Terezií, a požádal ji, aby ve svých přímluvách za kněze pokračovala. Když vstoupila svatá Terezie do kláštera, řekla, že to dělá právě proto, aby se modlila za kněze. A pak poputuji také do Sacré-Coeur v Paříži na Montmartr, protože Ježíšovo Nejsvětější Srdce je pro kněze zvlášť důležité. A nakonec se vydám do Lurdes, abych se modlil za nemocné kněze.?

říká prefekt kongregace pro klérus kardinál Hummes. Ten se ve své homilii zamyslel také nad dnešní kulturou, která je poznačená relativismem, který zatemňuje naše zaměření, které nám ukazuje naše svědomí a světlo víry. Mnoho lidí se pohybuje jako stádo bez pastýře a proto kardinál Hummes kněžím připomněl, že mají být hlasateli Dobré Zprávy všem lidem, počínaje těmi nejubožejšími. Je potřeba, aby kněží měli podíl na Kristově lásce a tak jako Jan Maria Vianney se s pohledem upřeným na Krista bez ustání a s nepodmíněnou láskou modlili. Jen tak je možné stát se Dobrým Pastýřem, který dá život za ostatní.

Prefekt kongregace pro klérus pak připomněl důležitost svátosti smíření, která musí být vykonávána ?s vírou, duchem oběti a pastorační láskou?; musí být věřícím dávána k dispozici s velkou štědrostí, protože ?Syn Boží se stal člověkem, aby nás smířil s Bohem?.

V závěru homilie pak připomněl roli rodiny při zrodu povolání. ?Nebojte se, když si Pán vybere vašeho syna za kněze?, povzbuzoval kardinál Hummes rodiče, ?odvažte se prosit Boha o milost kněžského povolání v rodině. Uvidíte, že dát církvi kněze, přináší požehnání?.

Podobná témata kardinál Hummes načrtává také v srpnovém listě kněžím, kde mimo jiné povzbuzuje: ?Ježíš říká: Nepřišel jsem svět soudit, ale zachránit. Nesmíme ztrácet odvahu, nesmíme mít strach z dnešní společnosti, ani ji jednoduše odsoudit. Je potřeba ji zachránit! Každá lidská kultura, i ta dnešní, může být evangelizovaná. (...) Nevyhazujme semena Božího Slova jen z oken našich far, ale vyjděme na otevřené pole naší společnosti, začněme u chudých a dosáhněme i na ostatní úrovně a společenské instituce.?

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.