Ježíš nabízí revoluci lásky

14.2.2010 

Benedikt XVI. před Anděl Páně, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry,
Liturgický rok je velkou poutí víry, kterou církev koná, následujíc neustále Pannu Marii. O nedělích letošního liturgického mezidobí provází tuto cestu četba Lukášova evangelia, které nás dnes přivádí ?na rovinu? (Lk 6,17), kde se zastavil Ježíš spolu s Dvanácti apoštoly a kde se shromáždil velký zástup jeho učedníků a množství lidu z různých krajů, aby Ho uslyšeli. Do tohoto rámce je zasazena zvěst o ?blahoslavenstvích? (Lk 6, 20-26; srov. Mt 5, 1-12). Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: ?Blahoslavení, vy chudí? blahoslavení, kdo nyní hladovíte? blahoslavení, kdo nyní pláčete? blahoslavení jste, když budou lidé.. tupit vaše jméno? kvůli Synu člověka?. Proč je nazývá blahoslavenými? Protože spravedlnost Boží způsobí, že budou nasyceni, že se budou smát, že budou za každé falešné obvinění odměněni. Jedním slovem, protože je už nyní přijímá do svého království. Blahoslavenství se zakládají na skutečnosti, že existuje božská spravedlnost, která povyšuje toho, kdo byl neprávem ponížen a ponižuje ty, kteří se povyšují (srov. Lk 14,11). Evangelista Lukáš totiž po čtyřech ?blahoslavenství? dodává čtyři varování: ?běda vám, boháči? běda vám, kdo jste nyní nasyceni? běda vám, kteří se nyní smějete? a běda vám, když vás budou všichni lidé chválit?, protože ? jak praví Ježíš ? věci se obrátí: poslední se stanou prvními a první posledními (srov. Lk 13,30).

Tato spravedlnost a toto blahoslavenství se uskutečňují v ?nebeském království? či ?Božím království?, které bude dovršeno na konci časů a které je již přítomno v dějinách. Kde jsou chudí potěšováni a zváni k hostině života, tam se projevuje Boží spravedlnost. To je poslání, které jsou učedníci Páně povoláni plnit také v nynější společnosti. Mám na mysli ubytovnu římské Charity u nádraží Termini, kterou jsem dnes dopoledne navštívil. Ze srdce povzbuzuji ty, kteří pracují v této zasloužilé instituci a ty, kteří se ve všech částech světa bezplatně nasazují v podobných dílech spravedlnosti a lásky.

Tématu spravedlnosti jsem věnoval letošní Poselství k postní době, která začíná následující středu, zvanou Popeleční. Dnes bych proto rád všechny vyzval, aby si jej přečetli a rozjímali o něm. Kristovo evangelium odpovídá pozitivně na žízeň člověka po spravedlnosti, ale způsobem nečekaným a překvapivým. Ježíš nenabízí revoluci typu sociálního či politického, nýbrž revoluci lásky, kterou již realizoval svým Křížem a Vzkříšením. Na nich jsou založena blahoslavenství, která nabízejí nový horizont spravedlnosti, jenž je otevřen Velikonocemi a díky němuž se můžeme stát spravedlivými a vytvářet lepší svět.

Drazí přátelé, obraťme se nyní k Panně Marii. Všechna pokolení ji nazývají ?blahoslavenou?, protože uvěřila v dobrou zvěst, kterou oznámil Pán (srov. Lk 1,45.48). Nechme se od Ní vést cestou Postní doby, abychom byli osvobozeni od iluze soběstačnosti a uznali, že potřebujeme Boha a jeho milosrdenství, abychom mohli vejít do jeho království spravedlnosti, lásky a pokoje.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.