V květnu bude blahořečen Jan Pavel II.

14.1.2011 

Jan Pavel II. bude blahořečen na svátek Božího milosrdenství, který připadá na 1.května. Beatifikační obřad se bude konat ve Vatikánu a předsedat mu bude Benedikt XVI. Datum bylo oznámeno dnes dopoledne, když Svatý otec při schůzce s kardinálem Angelem Amatem, prefektem Kongregace pro svatořečení, podepsal dekret o uznání zázraku na přímluvu svého předchůdce a několik dalšich dekretů o uznání zázraků a mučednictví, například pěti bosenských katolických řeholnic.
Slovo má kardinál Amato:

?Jistě, dekret o zázračném uzdravení sestry Marie Simon Pierre Normand, připisovaný přímluvě tohoto velkého papeže, jenž se udál několik měsíců po jeho smrti, je tím, který bude mít v Církvi a na celém světě největší odezvu, pro velkou pověst o svatosti a zázracích, které se papež Wojtyła těší. Tento dekret otevírá cestu k jeho beatifikaci, která se bude konat tady v Římě 1. května, první neděli po Velikonocích, v neděli Božího Milosrdenství.?

Volání ?Santo subito?, které se rozlehlo při pohřbu Jana Pavla II. budilo v mnohých naději, že polský papež bude uznán blahoslaveným lidovým provoláním, jak se to dělo v nejstarších dobách církve. Trval beatifikační proces příliš dlouho? Odpovídá postulátor beatifikačního procesu Jana Pavla II., otec Slawomir Oder:

?Myslím, že proces netrval příliš dlouho, pokud jde o zvyklosti Církve. A zcela jistě všechno probíhalo ve shodě s vůlí papeže Benedikta, který říkal: pracovat rychle, ale co nejdůkladněji a nejdůsledněji. A myslím, právě sledování této linie Svatého otce určilo těchto pět let intenzívní práce, vedené velmi pečlivě. Myslím, že tímto způsobem jsme jeho vůli splnili.?

Mění se nějak pohled věřícího na osobnost, kterou církev označí za blahoslavenou? - A co to znamená v případě Jana Pavla II., nad tím se zamýšlí v komentáři Octava Dies otec Federico Lombardi, tiskový mluvčí Svatého stolce:

?Tím, co dnes přitahuje naši pozornost, nejsou dnes ani tak činy Jana Pavla II., byť mimořádné, jako spíš jejich duchovní zdroje, jeho víra, jeho naděje a láska. Činy jsou obdivuhodné právě proto, že jsou výrazem hloubky a autentičnosti jeho vztahu k Bohu, jeho lásky ke Kristu a ke všem lidským bytostem, počínaje chudými a slabými; jeho láskyplně synovskému vztahu k Matce Boží. Vzpomínáme na něj tedy v jeho hlubokém usebrání v modlitbě, v jeho touze oslavovat a hlásat Ježíše, Vykupitele a Spasitele člověka, v úsilí dát ho poznat všem, obracet se s láskou k mladým a k celému světu. V tom jak nešetřil časem, když se setkával s nemocnými a trpícími, navštěvoval nejpotřebnější národy, ty, kterým chybělo jídlo i spravedlnost. A konečně v jeho trpělivsoti a v hluboce pravdivé osobní zkušenosti utrpení,v nemoci přožívané s vírou, před Bohem a před námi všemi. Jeho život a jeho pontifikát pronikala touha dát poznat celému světu, v němž žil ? světu naší dramatické histori na přelomu tisíciletí ? útěšnou a povzbudivou velikost Božího milosrdenství: právě to svět potřebuje. Proto nám bude radostí, slavit jeho beatifikaci v den, kdy se - podle jeho vlastního přání ? celá Církev obrací v modlitbě svůj zrak k Božímu Milosrdenství.

A ještě jednou kardinál Amato s informacemi o zázraku, který otevřel cestu ke květnové beatifikaci Jana Pavla II.:

?Jde o uzdravení francouzské řeholnice z Parkinsonovy nemoci. Sestře Marie Simon Pierre byla tato nemoc diagnostikovaná v roce 2001 jejím lékařem a několika dalšími odborníky. Sestra podstoupila příslušné terapie, které samozřejmě měly za cíl spíše jí ulevit od bolesti než jí léčit. Po smrti Jana Pavla II., který trpěl stejnou chorobou, se sestra Marie a její spolusestry začaly vzývat zesnulého papeže s prosbou o uzdravení. 2. června 2005 požádala unavená a bolestmi vyčerpaná sestra Marie svou představenou o to, aby nemusela dále vykonávat své zaměstnání. Její představená ji však vyzvala, aby se svěřila přímluvě Jana Pavla II. Sestra pak strávila klidnou noc a když se vzbudila, cítila, že je uzdravená. Zmizely bolesti a necítila žádnou zatuhlost kloubů. Bylo 3. června 2005, slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Okamžitě přerušila léčbu a obrátila se na svého ošetřujícího lékaře, který nemohl než konstatovat uzdravení.?
Říká kard. Amato.

Vatikánský tiskový mluvčí O. Lombardi potvrdil, že uzavřená rakev s ostatky Jana Pavla II. bude přemístěna z krypty přímo do vatikánské baziliky, do kaple sv. Šebestiána, tj. po pravé straně u vchodu do baziliky.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.