Bůh se staví proti hříchu, aby zachránil hříšníka

13.3.2011 

Benedikt XVI. před modlitbou Anděl Páně

Drazí bratři a sestry!

Dnes je první neděle v postu, ve čtyřicetidenním liturgickém období, které pro Církev znamená cestu duchovní přípravy na Velikonoce. V podstatě jde o následování Ježíše, které rozhodně směřuje ke Kříži, vrcholu jeho spásného poslání. Ptáme-li se: proč půst? proč Kříž?, odpověď je v zásadě tato: protože existuje zlo, nebo spíše hřích, který je podle Písma příčinou všeho zla. Samo slovo ?hřích? není mnohými akceptováno, protože předpokládá náboženský pohled na svět a na člověka. A je to tak: jestliže je z horizontu světa odstraněn Bůh, nelze mluvit o hříchu. Tak jako když se skryje slunce, zmizí stíny; stín se objeví jen, když svítí slunce; stejně tak s sebou zatmění Boha přináší zatmění hříchu. Proto se pocit hříchu ? což je něco jiného než pocit viny, tak jako ho chápe psychologie ? získává vnímáním Boha. Vystihuje to Žalm Miserere, připisovaný králi Davidovi v souvislosti s dvojím hříchem cizoložství a vraždy: ?Jen proti tobě ? říká David obraceje se k Bohu ? jsem se prohřešil? (Žalm 51.6).

Tváří v tvář mravnímu zlu, se Bůh staví proti hříchu, aby zachránil hříšníka. Bůh netoleruje zlo, protože je Láska, Spravedlnost, Věrnost; a právě proto nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Bůh zasahuje, aby zachránil lidstvo. Vidíme to v celých dějinách židovského národa, počínaje vyvedením z Egypta. Bůh je odhodlaný osvobodit své děti z otroctví a přivést je ke svobodě. Největším otroctvím je otroctví hříchu. Proto Bůh poslal na svět svého Syna: aby lidi osvobodil od vlády Satana, ?původce a příčiny každého hříchu?. Poslal ho v našem smrtelném těle, aby se stal smírnou obětí tím, že pro nás zemřel na kříži. Proti tomuto plánu definitivní a universální spásy, se Ďábel postavil ze všech sil, jak to zvlášť ukazuje evangelium o pokušení Ježíše na poušti, které se čte o 1. neděli postní každý rok. Vstoupit do tohoto liturgického období skutečně pokaždé znamená postavit se na Kristovu stranu proti hříchu, bojovat ? jak jako jednotlivci, tak jako Církev ? duchovní boj proti duchu zla.

Vzývejme proto na postní cestě mateřskou pomoc Nejsvětejší Panny Marie, aby byla bohatá na plody obrácení. Prosím o zvláštní modlitbu za mě a mé spolupracovníky z Římské Kurie, kteří dnes večer začínáme týden duchovních cvičení.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.