Bůh nás nenutí věřit v Něho

10.7.2011 

Benedikt XVI. před Angelus, Castel Gandolfo

Drazí bratři a sestry,
Děkuji vám, že jste přišli na toto setkání modlitby Anděl Páně sem do Castel Gandolfa, kam jsem přišel před několika dny. Rád využívám této příležitosti, abych srdečně pozdravil také všechny obyvatele tohoto milého městečka a popřál vám hezké léto. Zdravím také našeho zdejšího biskupa diecéze Albano.

V evangeliu dnešní neděle (Mt 13,1-23) Ježíš oslovuje zástup známým podobenstvím o rozsévači. V jistém smyslu je toto podobenství „autobiografické“, protože reflektuje samu Ježíšovu zkušenost kázání. Ztotožňuje se s rozsévačem, který rozsévá dobré semeno Božího Slova a všímá si různých účinků, kterých se mu dostává, podle způsobu, jakým byla jeho zvěst přijata. Někdo naslouchá Slovu povrchně, ale nepřijímá je; někdo jej nejprve přijme, ale nemá vytrvalost a ztrácí všechno; někdo je přemožen starostmi a sváděním světa a někdo naslouchá vnímavě jako dobrá půda. A tady Slovo přináší hojné plody.

Toto evangelium však zdůrazňuje také „metodu“ Ježíšova kázání, tj. právě užívání podobenství. „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ – zeptali se učedníci“ (Mt 13,10). A Ježíš odpoví tím, že poukáže na rozdíl mezi nimi a zástupem. S učedníky, tedy s těmi, kdo se už rozhodli pro Něho, může mluvit o Božím království otevřeně; ostatním jej však musí hlásat v podobenstvích právě proto, aby je podnítil k rozhodnutí, obrácení srdce; podobenství totiž svojí povahou vyžadují interpretaci, interpelují inteligenci, ale také svobodu. Sv. Jan Zlatoústý vysvětluje: „Ježíš pronesl tato slova s úmyslem přitáhnout své posluchače k Sobě, povzbudit je a ujistit, že pokud se obrátí k Němu, uzdraví je“ (Comm. al Vangelo, 45,1-2). Pravým „podobenstvím“ Boha je totiž samotný Ježíš, jeho Osoba, která svým lidstvím skrývá a zároveň zjevuje božství. Tímto způsobem nás Bůh nenutí, abychom v Něho věřili, ale přitahuje nás k Sobě pravdou a dobrotou svého vtěleného Syna. Láska totiž vždycky respektuje svobodu.

Drazí přátelé, zítra slavíme svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy. Hleďme na něho ve světle tohoto evangelia jako na učitele naslouchání Božímu Slovu, hlubokého a vytrvalého naslouchání. Od tohoto velkého patriarchy západního mnišství se musíme stále znovu učit klást Boha na místo, které Mu náleží, na první místo, a nabízet mu v ranní a večerní modlitbě svou každodenní činnost. Panna Maria ať nám pomáhá být podle jeho vzoru „dobrou půdou“, kde může semeno Slova přinést hojné plody.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.