Připomínka Božích činů vrcholí vzkříšením Krista

10.4.2004 

Homilie z Velikonoční vigile

1. ?Tato noc je po všechna pokolení nocí bdění pro Hospodina?(srv. Ex 12,42). V tuto svatou noc slavíme Velikonoční vigilii, první, ba dokonce ?matku? všech vigilií liturgického roku. Jak mnohokrát zpívá chvalozpěv, procházíme cestou lidstva od stvoření až k vrcholné události spásy, kterou je smrt a vzkříšení Krista.

Světlo Toho, který ?byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli? (1Kor 15,20), činí ?jako den jasnou? (srov. Ž 138,12) tuto posvátnou noc, právem považovanou za ?srdce? liturgického roku. V této noci celá církev bdí a v rozjímání prochází události, které vedly k spásnému zásahu Boha do vesmíru.

2. ?Noc bdění ke cti Páně.? Slavnostní velikonoční bdění, bohaté symboly doprovázené mimořádným množstvím biblických textů, má dvojí význam. Na jedné straně přípomíná v modlitbě mirabilia Dei, když předkládá nejvýznamnější pasáže Písma Svatého, od stvoření po oběť Izáka, přechod Rudým mořem a příslib nové Smlouvy.

Na druhé straně je tato krásná vigilie důvěryplným očekáváním dovršení prastarých příslibů. Připomínka Božích činů vrcholí vzkříšením Krista na horizontu eschatologické události parusie, druhého příchodu. V této velikonoční noci zahlídáme úsvit dne, který již nekončí, den vzkříšeného Krista přinášejícího nový život, ?nové nebe a novou zemi? (2 PT 3,13; srov. Iz 65,17; 66,22; Zj 21,1).

3. Od samého počátku slavila křesťanská komunita křest v kontextu velikonoční vigílie. Také zde, v tuto noc, několik katechumenů ponořených spolu s Kristem do smrti, spolu s Ním vstane zmrtvých k nesmrtelnému životu. Tak se obnovuje zázrak tajemné duchovní obnovy, působené Duchem Svatým, který připojí novokřtěnce k lidu nové a věčné smlouvy, potvrzené smrtí a vzkříšením Krista.

S láskou zdravím především vás, drazí bratři a sestry, kteří se připravujete na přijetí svátostí křesťanské iniciace. Pocházíte z Itálie, Toga a Japonska. Váš původ poukazuje na universálnost povolání ke spáse a na dar víry, udělovaný Bohem bez ohledu na zásluhy. Spolu s vámi zdravím vaše rodiče, přátele a ty, kdo pečovali o vaši přípravu.

Díky křtu se stanete součástí církve, která je velkým putujícím národem, bez hranic rasy, jazyka nebo kultury; národ povolaný k víře počínaje Abrahámem, jenž se má stát požehnáním uprostřed všech národů země (srv. Gn 12,1-3). Buďte věrni tomu, který vás vyvolil, a Jemu svěřujte ve velkorysém nasazení celou svou existenci.

4. Spolu s těmi, kdo budou zanedlouho pokřtěni, liturgie vybízí nás všechny zde přítomné k obnovení křestních slibů. Pán od nás žádá, abychom mu znovu vyjádřili svou poslušnost a plné nasazení ve službě jeho evangeliu.

Drazí bratři a sestry! Pokud se vám snad toto poslání jeví obtížné, vybavte si v duchu slova Vzkříšeného: ?Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa? (Mt 28,20). V jistotě jeho přítomnosti se nebudete obávat žádné obtíže nebo překážky. Jeho slovo vás osvítí, jeho Tělo a jeho Krev vám budou pokrmem a podporou na každodenní cestě k věčnosti.

Po boku každého z vás bude vždy stát Maria, tak jako byla mezi Apoštoly naplněnými strachem a zmatenými v hodině zkoušky. Ona vám za nocí světa svou vírou ukáže slavnou jitřenku vzkříšení. Amen.

překlad: Johana Bronková

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.