Setkání bylo příležitostí zapustit kořeny života v Kristu, věrném Příteli

24.8.2011 

Promluva při generální audienci v Castelgandolfu

Drazí bratři a sestry,

chtěl bych se dnes v myšlenkách a v srdci krátce vrátit k nádherným dnům, stráveným v Madridu na XXVII. Světových dnech mládeže. Jak víte, tato událost vzbudila v církvi pohnutí – asi dva miliony mladých ze všech světadílů v radosti zakoušely bratrství, setkání s Pánem, sdílení a růst ve víře. Byl to skutečný vodopád světla. Děkuji Bohu za tento cenný dar, jenž dodává naději budoucnosti církve – mladí lidé si rozhodně a upřímně přejí zapustit své kořeny v Kristu, zůstat pevní ve víře a společně putovat v církvi. Děkuji všem, kteří velkoryse pracovali pro tyto Světové dny – madridskému panu kardinálovi a arcibiskupovi, jeho pomocným biskupům, ostatním biskupům ze Španělska a dalších zemí, Papežské radě pro laiky, kněžím, řeholníkům a řeholnicím, laikům. Opětovně vyslovuji svou vděčnost španělským úřadům, institucím a asociacím, dobrovolníkům a všem, kteří nabídli svou podporu v modlitbě. Nemohu opomenout vřelé přijetí, kterého se mi dostalo od Jeho Veličenstva španělského krále s chotí i od celé země.

Nemohu přirozeně vystihnout několika slovy výjimečnou intenzitu okamžiků, které jsme prožili. Přichází mi na mysl nezadržitelné nadšení, s nímž mne prvního dne mladí přivítali na náměstí Cibeles, jejich slova plná očekávání, jejich silná touha po směřování k nejhlubší pravdě a k zakotvení v ní – v pravdě, již nám Bůh dal rozpoznat v Ježíši Kristu.

V impozantním kláštěře El Escorial, bohatém historicky, duchovně i kulturně, jsem se setkal s mladými řeholnicemi a vysokoškolskými učiteli. Prvním z nich – mladým řeholnicím – jsem připomněl krásu jejich povolání, žitého ve věrnosti. Uchovávám si dojem z jejich nadšení, jejich mladé víry a touhy sloužit lidstvu, plné odvahy do budoucnosti. Univerzitním profesorům jsem připomněl, aby skutečně utvářeli nové generace, vedli jejich hledání pravdy nejenom slovy, nýbrž příkladem života, s vědomím, že Kristus je Pravda. Setkáním s Kristem se setkáváme s pravdou. Večer při křížové cestě pestrý zástup mladých lidí s živou účastí prožíval výjevy Kristova utrpení a smrti. Kristův kříž dává mnohem více, než vyžaduje; dává všechno, neboť nás přivádí k Bohu.

Následujícího dne jsem sloužil mši svatou v madridské katedrále Panny Marie Almudenské se seminaristy, mladými lidmi, kteří chtějí zapustit kořeny v Kristu, aby jej v budoucnu zpřítomňovali jako jeho kněží. Přeji si, aby povolání ke kněžství vzrůstala. Mezi přítomnými bylo nemálo těch, kteří uslyšeli Boží volání právě při dřívějších Světových setkáních mládeže. Jsem si jist, že i v Madridu Pán zaklepal na dveře do srdcí mnoha mladých, aby jej velkoryse následovali v kněžské službě nebo řeholním životě.

Návštěva střediska pro postiženou mládež mi ukázala velkou úctu a lásku, věnovanou každému člověku, a umožnila mi poděkovat tisícům dobrovolníků, kteří v tichosti svědčí o evangeliu lásky a života. Večerní modlitební vigilie a velká závěrečná eucharistická slavnost posledního dne byly dva mimořádně silné okamžiky. Zástup rozjásaných mladých se nenechal zastrašit deštěm e větrem a ztišil se k adoraci Krista, přítomného v Eucharistii, aby Jej chválil, děkoval Mu a vyprosil si od Něj pomoc a světlo.V neděli mladí lidé projevili svou živost a radost při slavení Božího Slova a Eucharistie, které je stále více vedou k Bohu a posilují jejich víru i křesťanský život. Nakonec jsem se v nadšené atmosféře setkal s dobrovolníky, kterým jsem poděkoval za jejich velkorysost. Po závěrečném oficiálním rozloučení jsem opustil Španělsko a v srdci si jako velký dar odvážel uplynulé dny.

Drazí přátelé, madridské setkání bylo především ohromujícím projevem víry pro Španělsko i celý svět. Pro mladé lidi, pocházejí ze všech koutů světa, bylo příležitostí k tomu, aby se zamysleli, hovořili spolu, vyměnili si pozitivní zážitky a hlavně se společně modlili a znovu zapustili kořeny svého života v Kristu, věrném Příteli. Jsem si jist, že se vrátili domů s pevným předsevzetím stát se kvasem zástupů a přinášet naději, která se rodí z víry. Doprovázím je svou modlitbou, aby zůstali věrni přijatému závazku, a svěřuji plody těchto Světových dní mateřské přímluvě Panny Marie.

Rád bych nyní vyhlásil téma příštích Světových dní mládeže. Mottem setkání příštího roku, která se budou konat v jednotlivých diecézích, je: “Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!”, zvolené z listu Filipanům (4,4). Mottem Světových dnů mládeže, které se uskuteční v roce 2013 v Riu de Janeiro, bude vyslání učedníků: “Jdětě tedy, získejte za učedníky všechny národy.” (srov. Mt 28,19). Již od této chvíle svěřuji do vašich modliteb přípravu těchto velice důležitých událostí. Děkuji.

Přeložila Jana Gruberová

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.