Apoštolský list Benedikta XVI. Porta fidei vyhlašuje Rok víry

17.10.2011 

Dnes zveřejněným apoštolským listem Porta fidei Benedikt XVI. vyhlásil Rok víry, který bude zahájen 11. října 2012, tedy v den 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu a skončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále. Přibližně osmi stránkový apoštolský list motu proprio nese titul „Brána víry“ a papežův podpis z 11. října letošního roku.

V úvodu listu Benedikt XVI. vysvětluje motivace, které jej vedly k této pastýřské iniciativě: „Nezřídka se stává – čteme v listu – že křesťané mívají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky svého snažení a víru pokládají za samozřejmý předpoklad společného života. Ve skutečnosti však tento předpoklad už nejenže nemá takovou váhu, ale často bývá dokonce popírán. Zatímco v minulosti bylo možno rozpoznat jednotné kulturní tkanivo, široce akceptované i s jeho odkazy na víru a na hodnoty inspirované vírou, dnes už se ve velkých sektorech společnosti nezdá, že je tomu tak. Je to způsobeno hlubokou krizí víry, která postihla mnoho lidí“ (č.2).

Benedikt XVI. pak připomněl stejnou iniciativu papeže Pavla VI., který roku 1967 vyhlásil Rok víry jako »důsledek a požadavek vyplývající z koncilu«, vědom si tehdejších těžkostí, zejména pokud jde o vyznávání pravé víry a její správnou interpretaci. „Usoudil jsem, píše dále papež, že vyhlásit Rok víry v den 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu, by mohla být vhodná příležitost pro porozumění textů, jež nám zanechali koncilní otcové… Pokud budeme koncil číst a přijímat pod vedením správné hermeneutiky, může být a stále více se stávat velkou silou církevní obnovy, které je neustále zapotřebí“ (č.5)

Rok víry je tedy výzvou k autentickému a novému obrácení k Pánu, jedinému Spasiteli světa – pokračuje níže Benedikt XVI.: „Víra roste, je-li žita jako zkušenost obdržené lásky a je-li sdílena jako zkušenost milosti a radosti“ - a připomíná pak slova sv. Augustina: »Věřící se posilují vírou«. …Není jiná možnost k osvojení si jistoty o vlastním životě než svěřovat se v pokračujícím růstu do rukou lásky, jež je zakoušena stále více, protože má původ v Bohu“ (č.7).

Samotné vyznání víry, píše dále Benedikt XVI., je úkon osobní i komunitní. A prvním podmětem víry je církev. Ve víře křesťanského společenství každý přijímá křest, účinné znamení, kterým se začleňuje do věřícího lidu a dostává se mu spásy, jak praví Katechismus katolické církve (167): „»Věřím« (apoštolské vyznání víry): to je víra církve, kterou osobně vyznává každý věřící, zvláště při křtu. »Věříme« (nicejsko-cařihradské vyznání víry v řeckém originále): to je víra církve, kterou vyznávají biskupové shromáždění na koncilu nebo liturgické společenství věřících v běžném životě. »Věřím«: tak také církev, naše matka, odpovídá Bohu svou vírou a učí nás říkat »Věřím«, »Věříme«“ (č.10).

Papež poukazuje na Katechismus katolické církve, ve kterém všichni mohou nalézt cennou a neodmyslitelnou pomůcku k systematickému poznání obsahu víry a k jejímu každodennímu životu. Právě Rok víry by proto měl být místem snahy znovu objevit a studovat základní obsahy víry, které nalézají v Katechismu katolické církve svoji systematickou i organickou syntézu. Právě v našem kulturním kontextu, zdůrazňuje Benedikt XVI. může Katechismus katolické církve být tím pravým nástrojem pro podporu víry. „Víra je totiž více než kdy v minulosti podrobena mnoha otázkám vyplývajících ze změněné mentality, která zvláště dnes redukuje oblast racionálních jistot na pouhé vědecko-technické poznatky. Církev se však nikdy nebála ukazovat, že mezi vírou a autentickou vědou nemůže existovat žádný konflikt, protože obě, byť odlišnými cestami, směřují k pravdě.“ (č.12).

Rok víry je podle Benedikta XVI. také vhodná příležitost k zintenzivnění svědectví činorodé lásky, protože bez skutků je víra mrtvá.

V závěru apoštolského listu Porta fidei Svatý otec cituje pobídku, kterou apoštol Pavel na sklonku svého života adresoval svému učedníkovi Timotejovi, totiž „usiluj o víru“ se stejnou vytrvalostí jako v dětství (srov. 2 Tim 2,22; 3,15), a vybízí, abychom se všichni cítili jejími adresáty a nikdo se nestal líným ve víře.

PLNÉ ZNĚNÍ apoštolského listu Benedikta XVI. PORTA FIDEI je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.