Cyrilometodějská smírná kaple na Olivové hoře v Jeruzalémě

6.12.2011 

I. Přípravy

Vážení posluchači a poutníci, dnes zavítáme na místo poblíž Olivové hory v Jeruzalémě, kde budeme objevovat dávno zapomenutou historii československé smírné kaple. Pokusíme se přenést do doby před 80 lety a poskládat mozaiku tohoto dávno zapomenutého příběhu.

Když papež Pius XI. ve svém okružním listu Caritate Christi compulsi z r. 1932 vyzval celý svět, aby se svými smírnými modlitbami, oběťmi a kajícností obracel k Bohu, aby lidé „obdrželi milosrdenství a nalezli milost v každé době“ (Žd 4, 16), byl touto myšlenkou povzbuzen i monsignor Antonín Bartoš, jednatel Palestinského spolku a neúnavný organizátor poutí do Svaté země.

Myšlenka mít ve Svaté zemi alespoň malou svatyňku byla odvážná, ale zdaleka ne tak nemožná. Monsignor Bartoš prosazoval tuto myšlenku vlastnit půdu ve Svaté zemi na valných hromadách Spolku již v polovině 20. let. Když byl v r. 1926 v Palestině zřízen československý konzulát, tlumočil tuto myšlenku hned prvnímu československému konzulovi dr. Vladimíru Fricovi. Vždyť Němci, Francouzi i Poláci měli vybudované své vlastní poutní domy. Dokonce byla i vůle ze strany Jeruzalémského patriarchátu svěřit nové československé provincii řádu rytířů Božího hrobu péči o nějakou misijní stanici, kostel, faru či školu a stejně tak byl o podporu požádán i Palestinský spolek. Jeho představitelé ale věděli, že by Spolek na tento úkol nestačil, a proto se rozhodli raději pro podporu misií patriarchátu. Na závěr 4. moravské pouti r. 1928 se konala při zpáteční cestě v českém kostele na Rennwegu ve Vídni děkovná bohoslužba. Kostel spravovala kongregace bratří těšitelů a při té příležitosti se monsignor Bartoš dozvěděl od patera Josefa Litomiského, generálního superiora a zakladatele kongregace, že je přáním těšitelů usadit se v Jeruzalémě nedaleko Getsemanské zahrady a konat tam smírné pobožnosti. Tak vznikl plán zakoupit pozemek a vybudovat kapli, ve které by členové kongregace těšitelů konali smírné pobožnosti za náš národ.

O dva roky později, tedy v roce 1930, po návratu z 5. moravské pouti požádal monsignore Bartoš doktora Frice, našeho generálního konzula v Jeruzalémě znovu, zda by se pokusil najít pro Spolek vhodný pozemek někde na Olivové hoře. Konzul Fric zjistil v roce 1931, že v blízkosti Getsemanské zahrady jsou ke koupi tři pozemky. Spolek mu dal souhlas, aby mohl zahájit jednání o koupi jednoho z nich. V listopadu r. 1931 se vypravil do Palestiny superior těšitelů pater Litomiský, aby mohl místo shlédnout osobně. Téměř za půl roku, v dubnu r. 1932 se podařilo uzavřít kupní smlouvu mezi šejkem Mahmudem jako prodávajícím a československým konzulem jako kupujícím. Bezmála dalšího čtvrt roku sháněl šejk souhlas vlastníků pozemků, ale nedosáhl jej. Mezi tím konzula Frice vystřídal jeho nový nástupce Josef Kadlec, který se ujal veškerých jednání. Protože tehdejší Palestina byla pod britskou správou, anglické úřady vycházely našemu novému konzulovi vstříc. Když se u městské rady zjišťovalo, zda bude možné dát povolení ke stavbě, k překvapení mnohých bylo zjištěno, že pozemek je od r. 1929 zahrnut do tzv. „zeleného pásma“, kde se nesmí stavět. Nepomohla ani žádost o výjimku, a tak v dubnu 1933, tedy rok po uzavření kupní smlouvy nebyla stavba rozhodnutím anglické vlády povolena.

Jakmile se šejk Mahmud dozvěděl o zákazu stavby, ihned nabídl jiný pozemek poblíž prvního místa, který patřil jemu a jeho rodině. Po předchozí negativní zkušenosti se nejprve prověřilo, zda druhý nově nabízený pozemek není v „zeleném pásmu“. Jelikož nebyl, došlo se šejkem k uzavření nové kupní smlouvy. Pozemek měl být zapsán na jméno olomouckého arcibiskupa a na generálního superiora kongregace těšitelů. Protože se nepodařilo šejkovi zajistit povolení prodeje od příbuzných, byla zrušena i druhá kupní smlouva. Po obou nezdarech byla na delší dobu zastavena další jednání.

V té době vykonával v Rakouském hospici funkci vicerektora páter Josef Koutný, který pomocí svých přátel tajně hledal nový pozemek nebo dům. Koncem srpna r. 1934 za pomoci konzula Kadlece a pátera Hermese Kohouta, našeho faráře v Jeruzalémě, se podařilo uzavřít v pořadí třetí smlouvu na zakoupení pozemku a domu se šesti místnostmi. I tato smlouva stejně jako předešlé dvě byla spojena s velikými útrapami v podobě arabských intrik. Vznikl ale problém, na koho dát napsat získaný majetek tak, aby byly splněny palestinské zákony. Proto byl na radu konzula Kadlece založen sesterský Palestinský spolek v Jeruzalémě a zřízením spolku byl získán statut právnické osoby, na kterou bylo již možné zapsat majetek. Dům měl výhodnou polohu: ležel blízko cesty, která vedla ke hradbám Starého města a z jeho terasy byl krásný výhled na Jeruzalém.

Brněnský architekt Stanislav Kučera byl pověřen zpracováním návrhu přestavby domu na kapli a poté inženýr Müller vedením stavebních prací. Podle rozhodnutí olomouckého arcibiskupa byl na vchodem umístěn nápis: Domus Dei, porta coeli (Dům Boží, brána nebe). Dům byl přestavěn na kapli, byla vybudována malá terasa a další prostory v budově. Při zemních pracích bylo zjištěno, že na pozemku bylo podle nalezené skupiny kamenných hrobů staré, pravděpodobně židovské pohřebiště z doby ještě před Kristem. Hroby byly zasypány a pouze jeden zůstal otevřený a přístupný poutníkům.

Václava Benešová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.