Mons. Geissler: Nehoří-li srdce, nemůže se víra šířit

5.1.2012 

Tuto sobotu bude zveřejněna Nóta Kongregace pro nauku víry s pastoračními směrnicemi pro Rok víry, který vyhlásil Svatý otec, počínaje 11. říjnem t.r. a konče 24. listopadem roku 2013. V souvislosti s touto Nótou bylo dnes zveřejněno tiskové sdělení, které v hlavních obrysech tento dokument předjímá. Rok víry, píše se ve sdělení, bude velkou příležitostí k novému setkání s Ježíšem Kristem. Nóta zmíněné vatikánské Kongregace poskytne pro tuto příležitost pastorační směrnice, týkající se čtyř úrovní: všeobecné církve, biskupských konferencí, diecézí a nakonec farností, komunit a hnutí.

Začátek Roku víry se pojí se dvěma výročími: padesáti 50 let od zahájení Druhého vatikánského koncilu a dvaceti 20 let od promulgace Katechismu katolické církve. Tiskové sdělení připomíná, že Benedikt XVI. již od začátku svého pontifikátu usiluje o to, co nazval „hermeneutikou reformy či obnovy v kontinuitě“. Zmíněná Nóta zdůrazňuje, že Rok víry „má za cíl přispět k obnovené konverzi k Pánu“, ke znovuobjevení víry, aby křesťané byli „věrohodnými a radostnými svědky“ pro ty, kdo hledají Boha.

Pastorační směrnice, čteme dále v tiskovém sdělení, mají za cíl usnadnit setkání s Ježíšem prostřednictvím svědků víry a stále většího poznaní jednotlivých obsahů víry. Slavnostní papežská bohoslužba na zahájení Roku víry bude spojena také s ekumenickými iniciativami ke „znovunastolení jednoty mezi všemi křesťany“. Za tímto účelem se bude konat také ekumenická bohoslužba. Biskupské konference povzbuzuje zmíněná Nóta k podávání kvalitní katechetické formace. Žádoucí je rovněž rozsáhlé užití různých výrazových prostředků a umění v televizním a rozhlasovém vysílání, filmu a publikacích také na lidové úrovni, aby byly přístupné širokému publiku. Kromě toho bude u příležitosti chystaného Roku víry zřízena Kongregací pro nauku víry speciální internetová stránka.

Na diecézní rovině, vysvětluje tiskové sdělení, má být Rok víry „novou příležitostí ke kreativnímu dialogu mezi vírou a rozumem“ prostřednictvím různých setkání a sympozií a také jako čas vhodný ke konání „kajících bohoslužeb“, v nichž bude Bůh žádán o odpuštění „zvláště za hříchy proti víře“. Na úrovni farností bude zásadní místo patřit slavení víry v liturgii a zejména v eucharistii. S ohledem na koordinaci iniciativ různých vatikánských dikasterií bude ustanoven příslušný sekretariát Roku víry při Papežské radě pro podporu nové evangelizace.

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas komentoval tuto Nótu O. Hermann Geissler z Kongregace pro nauku víry:

Víra je drahocenný dar a evangelium hovoří o této drahocenné perle, takže je-li víra opravdu drahocenným darem, musíme jej docenit, přijmout, uchovávat, šířit a dosvědčovat. Zdá se mi, že máme-li být upřímní, musíme si říci, že v církvi jsou velké mezery. Jsou věřící, kteří víru vůbec neznají, nepraktikují, nesnaží se víru pěstovat, nemluvě o chybějícím svědectví. Pokud srdce nehoří nemůže být víra předávána. Musíme připustit, že jsou zde velké mezery, a dovolím si také říci, že jsou katecheté i kněží, kteří neprezentují víru v její celistvosti a kráse a někdy rozsévají také pochyby a nejistoty. To jsou velmi závažné věci. V některých oblastech církve byl položen velký důraz na sociální, humanitární dimenzi, která je důležitá, ale někdy tak byla víra odstavena na vedlejší kolej. Myslím, že toto je problém a musíme uznat, že také uvnitř církve jsme se dopustili chyb. Podle mého názoru, musíme znovu pochopit, že hříchy proti víře jsou velmi těžké a velmi škodlivé pro církev. Ježíš sám podotýká, «ztratí-li sůl svoji chuť, k čemu bude?» Tuto otázku považuji za velmi vážnou. Jindy Ježíš říká: «Až se vrátí Syn člověka, nalezne na zemi ještě víru?» Musíme si tyto otázky klást a musíme pokorně prosit Boha za hříchy proti víře, kterých jsme se dopustili.

Poznamenává mimo jiné mons. Hermann Geissler z Kongregace pro nauku víry v souvislosti s pastoračními pokyny, které tato Kongregace vydává v souvislosti s Rokem víry, který začne letos na podzim.

Nóta Kongregace pro nauku víry ke slavení Roku víry je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.