Západní civilizace jakoby ztratila orientaci

6.1.2012 

Benedikt XVI. před Angelus, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry,

Slavnost Zjevení Páně je velmi starobylá. Svůj původ má na křesťanském Východě a podtrhává tajemství zjevení Ježíše Krista všem národům reprezentovaným mudrci, kteří se přišli poklonit právě narozenému Židovskému králi, jak praví evangelium sv. Matouše (srov. 2, 1-12). Toto „nové světlo“, které zazářilo v vánoční noci (srov. 1. preface o Narození) začíná dnes ozařovat svět jak naznačuje obraz hvězdy, nebeské znamení, které přitáhlo pozornost mudrců a vedlo je na jejich cestě do Judska.

Celá vánoční doba a Zjevení Páně je charakterizováno tématem světla. Na severní polokouli se pojí také s faktem, že po zimním slunovratu se začíná prodlužovat den na úkor noci. Avšak bez ohledu na zeměpisnou polohu platí pro všechny Kristova slova: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života“ (Jan 8,12). Ježíš je slunce vycházející nad horizontem lidstva, aby osvěcoval osobní existenci každého z nás a všechny společně nás vedl k cíli našeho putování, k zemi svobody a pokoje, ve které budeme žít navěky v plném společenství s Bohem a mezi sebou.

Zvěst o tomto tajemství spásy svěřil Kristus církvi. „Nyní – píše sv. Pavel - to bylo odhaleno z osvícení Ducha jeho svatým apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí: že totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení“ (Ef 3,5-6). Pozvání, které prorok Izaiáš adresuje svatému městu Jeruzalém lze aplikovat na Církev: „Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou. Hle, tma zahalí zemi a temnota národy, nad tebou však zazáří Hospodin, jeho velebnost se zjeví nad tebou“ (Iz 60,1-2). A takto, jak praví prorok, svět se všemi svými zdroji není s to dát světu světlo, které by orientovalo jeho putování. Vidíme to i dnes: západní civilizace jakoby ztratila orientaci, naviguje na dohled. Avšak církev díky Božímu Slovu vidí skrz tuto mlhu. Nemá technická řešení, ale má pohled upřený k cíli a nabízí evangelium všem lidem dobré vůle každého národa a jazyka.

A toto je také posláním papežských představitelů u států a mezinárodních organizací. Právě dnes dopoledne, jsem měl to potěšení udělit biskupské svěcení dvěma novým apoštolským nunciům. Svěřme Panně Marii jejich službu i evangelizační dílo celé církve.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.