Benedikt XVI. o kultu a posvátnosti eucharistie

7.6.2012 

O dnešní slavnosti Těla a Krve Páně Benedikt XVI. sloužil mši sv. na prostranství před bazilikou sv. Jana na Lateránu. Po skončení eucharistické liturgie vyšlo tradiční procesí z lateránské baziliky po Via Merulana do baziliky Santa Maria Maggiore. Procesí vedl Svatý otec, za kterým následovali rytíři Svatého hrobu, římské konfraternity, členové eucharistických sdružení, řeholnice, děti, které v těchto dnech přistoupily k prvnímu svatému příjímání, seminaristé a další příslušníci duchovního stavu. Další účastníci se připojili k procesí za vozem s Nejsvětější svátostí.

Benedikt XVI. svou homilii věnoval dvěma vzájemně spojeným aspektům eucharistie: kultu a posvátnosti, jejichž neúplná pojetí se vynořila v nedávné minulosti. V samotném závěru pak na téma posvátnosti eucharistie řekl:

Také zde jsme v nedávné minulosti zaznamenali určité nepochopení autentického poselství Písma svatého. Křesťanská novost týkající se bohoslužebného kultu byla ovlivněna určitou světskou mentalitou šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Je pravdou a stále platí, že střed bohoslužebného kultu už nespočívá ve starozákonních ritech a obětech, ale v Kristu samotném, v jeho osobě, v jeho životě a v jeho velikonočním tajemství. Z této zásadní novosti však nelze vyvozovat, že posvátnost už neexistuje, nýbrž že nalezla své dovršení v Ježíši Kristu, vtělené Boží lásce. List Židům, který jsme slyšeli tento večer ve druhém čtení, hovoří právě o novosti kněžství Krista, „velekněze budoucích hodnot“ (Žid 9,11), ale neříká, že kněžství zaniklo. Kristus „je prostředníkem nové smlouvy“ (Žid 9,15), ustanovené v jeho krvi, která „očišťuje naše svědomí od mrtvých skutků“ (Žid 9,14). Nezrušil posvátnost, ale naplnil, zavedl nový bohoslužebný kult, který je sice plně duchovní, ale dokud putujeme časem stále používá znamení a obřady, které přestanou až na konci, v nebeském Jeruzalémě, kde už nebude žádný chrám (srov. Zjev 21,22). Díky Kristu je posvátnost opravdovější, intenzivnější a - stejně jako u přikázání – také náročnější! Nestačí dodržovat rituály, ale je zapotřebí očišťovat srdce a nasazovat život.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.