Výběr z dřívějších výpovědí Benedikta XVI. ke svátku Proměnění Páně

6.8.2012 

Církev dnes slaví svátek Proměnění Páně. Svátek, který nás – řečeno slovy Benedikta XVI. – vyzývá k hledání Božího světla, abychom se vymanili z temnot života:

Lidská existence je totiž putováním víry a jako taková se odehrává spíše v přítmí než v plném světle, a nechybějí ani chvíle temnoty a hluboké noci. Dokud pobýváme zde na zemi, náš vztah k Bohu je spíše charakterizován nasloucháním než viděním a sama kontemplace se uskutečňuje, abych tak řekl, za zavřenýma očima, díky vnitřnímu světlu, které v nás zažehlo Boží slovo (Angelus, 12. 3. 2006)

Stejně jako Petr bychom rádi zůstali na hoře a vychutnávali blaženost ráje na zemi, avšak Ježíš nás vyzývá k jiné cestě, zdůrazňuje ve svých katechezích Svatý otec:

Toto je ústřední bod: proměnění předjímá vzkříšení, které však předpokládá smrt. Ježíš ukazuje apoštolům svou slávu, aby měli sílu čelit pohoršení kříže a porozuměli tomu, že je třeba projít mnoha souženími a tak vejít do slávy Božího království (Angelus, 17. 2. 2008).

Promění je událost modlitby. Ježíš se ve své modlitbě noří v Boha a jeho tvář září jako slunce. Nevystupuje však z dějin a neprchá před posláním, pro které přišel na svět, pokračuje Benedikt XVI.:

Pro křesťana tedy modlitba není útěkem před realitou a odpovědností z ní plynoucí. Je naopak důsledným přijetím této zodpovědnosti s důvěrou ve věrnou a nevyčerpatelnou lásku Pánovu (Angelus, 4. 3. 2007).

Sama Panna Maria, ačkoliv byla mezi všemi lidskými tvory Bohu nejbližší, kráčela den po dni po cestě víry (srov. Lumen gentium, 58). Neustále rozjímala o slovech, jimiž se na ni Bůh obracel jak skrze Písmo svaté, tak skrze události života jejího Syna. Pokusme se naslouchat Kristu jako Maria, vyzývá Svatý otec:

Naslouchat jeho Slovu uchovaném v Písmu svatém. Naslouchat mu v běhu událostí našeho života a snažit se v nich číst poselství Prozřetelnosti. Naslouchat mu konečně v bratřích, zvláště v těch maličkých a chudých, ve vztahu k nimž sám Ježíš po nás požaduje konkrétní lásku. Naslouchat Kristu a poslechnout jeho hlas – to je hlavní cesta a také jediná, která vede k plné radosti a lásce (Angelus, 12. 3. 2006),

připomíná Benedikt XVI. ve svých promluvách k evangelním pasážím svátku Proměnění Páně.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.