Účastník konkláve, kard. Lehmann, o svých pocitech během volby

13.3.2013 

Jak probíhá hlasování v konkláve? V samém počátku jsou vylosováni tři kardinálové, kteří budou pomáhat při hlasování (pomocníci), další tři ke sběru lístků od nemocných (zdravotníci) a trojice revizorů. Těchto devět jmen losuje nejmladší z kardinálů jáhenského stupně.

Každý kardinál volitel obdrží dva až tři volební lístky, které mají být obdélníkové a nést v horní polovině nápis : Eligo in Summum Pontificem . Na dolní polovinu lístku kardinál volitel ve skrytu napíše jméno voleného – čitelně, avšak pokud možno nerozpoznatelným rukopisem. Nesmí se uvést více než jedno jméno, jinak by hlasovací lístek byl neplatný. Před vyplňováním volebních lístků opouštějí Sixtinskou kapli ceremonáři i sekretář kardinálského kolegia; vchod do kaple pak hlídá nejmladší kardinál jáhen.

Pokud kardinál volitel lístek vyplní, přeloží jej, viditelně jej drží a nese k oltáři, na kterém spočívá volební schránka, zakrytá talířem. Když se k ní kardinál přiblíží, pronáší slova přísahy: Volám za svědka Krista Pána, který mne bude soudit, že jsem dal hlas tomu, o němž si myslím, že by měl být podle Boží vůle zvolen. Pokládá lístek na talíř, čímž jej vloží do urny, pokloní se před oltářem a vrací se na místo (Universi Dominici Gregis, 63 násl.). O tomto okamžiku hovoří pro naši rozhlasovou stanici jeden z volitelů, německý kardinál Karl Lehmann:

Pro mne je velice důležitým znamením, že se při vkládání lístku do urny vyslovuje věta: Potvrzuji, že jsem dal hlas tomu, který je podle Boží vůle nejvhodnější. Člověkem to projde až do morku kostí a ptá se, jaká hlediska zde hrají roli a podle jaké míry druhému naměřil. V konkláve panuje klid. Vše probíhá relativně klidně, není tu spěch ani hektika. Při odevzdávání hlasovacích lístků kráčí každý pomalu a již tím vzniká meditativní nálada. Je možné tlumeně promluvit se sousedy – není to tedy jen prosté mlčení nebo hloupé civění, avšak také žádné tlachání. Již sám prostor Sixtinské kaple působí svou atmosférou, aniž by nějak ovlivňoval věcnost volby. Výjevu Posledního soudu se ale nelze vyhnout – zodpovědnost před nejvyšším Soudcem je něco tak velkého, mocného a působivého, že nikomu nemůže uniknout,

svěřil se mohučský biskup kard. Karl Lehmann, který se účastnil také minulého konkláve. Jaký je další průběh volby?

Kardinálové pomocníci po odevzdání všech hlasů kontrolují jejich počet. Poté lístky otevírají, ověřují a nahlas předčítají uvedená jména tak, aby si je každý volitel mohl poznamenat na přiložený list. Jména jsou zaznamenána na samostatný arch. Lístky se přitom propichují jehlou na místě, kde je napsáno slovo Eligo a navlékají na šňůrku k jistějšímu uchování. Poslední fází volby je sčítání hlasů, jejich kontrola a spálení hlasovacích lístků. Pomocníci provedou součet a oznámí, zda je volba papeže kanonicky platná získáním dvou třetin hlasů či nikoliv. V obou případech přistupují kardinálové revizoři ke kontrole. Ihned po revizi pak kardinálové pomocníci lístky spalují. Pokud se však má pokračovat v druhém hlasování, spalují se lístky z obou volebních kol společně.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.