Papež František: Hlásat evangelium bez profitu

7.2.2014 

Hlásat evangelium bez toho, že bychom profitovali ze svého křesťanství - k tomu vyzval papež František v kázání při dnešní ranní mši v kapli Domu sv. Marty, když komentoval mučednictví Jana Křtitele a zdůraznil, že pravý učedník se stejně jako Jan Křtitel ubírá cestou pokory, aniž by se zmocňoval proroctví.

„Herodes dal Jana zabít, aby uspokojil milenku Herodiadu a vrtoch její dcery“ – zahájil papež svou homilii na dnešní čtení z Markova evangelia (Mk 6,14-29) pojednávající o smrti Jana Křtitele. „Jan byl mužem krátkého života,“ řekl papež. „Jeho čas na hlásání Božího Slova byl krátký. Byl mužem - dodal - kterého Bůh poslal připravit cestu svému Synovi. Jan svůj život skončil špatně. U Herodova dvora, kde se pořádala hostina:“

Tam, kde je panovnický dvůr, je možné všechno: korupce, neřesti, zločiny. Dvory tyto věci usnadňují. Co učinil Jan? Především hlásal Pána. Hlásal, že je blízko Spasitel, Pán a že se blíží Boží království. Činil tak rázně a křtil. Všechny vybízel k obrácení. Byl to energický muž. Hlásal Ježíše Krista.

„První věc, která učinila Jana velkým, bylo hlásání Ježíše Krista,“ pokračoval papež. „Další věcí je to, že se nezmocnil jeho morální autority.“ Papež zmínil, jak byla Janovi „dána možnost říci »Já jsem Mesiáš«, protože měl velkou morální autoritu a všechen lid chodil za ním. Evangelium praví, že Jan vyzýval všechny k obrácení. A farizeové, učitelé Zákona tuto jeho sílu viděli. Byl to muž spravedlivý. Zeptali se jej tedy, zda je Mesiášem. Byla to chvíle pokušení marnivosti,“ podotkl papež. „Mohl se zatvářit jako svatý obrázek a říci s falešnou pokorou »Ale, já nevím..«. On se však vyslovil jasně: »Nejsem. Ten má přijít po mně a jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků« (Jan 1,21.27). Jan byl jednoznačný,“ zdůraznil papež. „Nepřivlastnil si tento titul. Nezmocnil se jeho řemesla. Toto je tedy druhá věc, která z něj učinila muže pravdy. Nepřivlastnil si hodnost. Třetí věc, kterou Jan učinil, pokračoval papež, je to, že napodobil Krista. I Herodes, který jej zabil, se domníval, že Ježíš je Janem, který byl vzkříšen (Mk 6,16). Jan napodobil Ježíše především tím, že se vydal cestou ponížení. Jan se pokořil, snížil až do konce, až na smrt. A také způsob smrti byl podobně hanebný. Ježíš jako lupič a lotr, jako zločinec na kříži.“

Zemřeli poníženi. A Jan měl také svoji »getsemanskou zahradu«, úzkost, která na něho dolehla ve vězení, když si pomyslel, že se asi spletl a poslal svoje učedníky k Ježíšovi s otázkou: »Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?« (Mt 11,3). Byla to temnota duše, která očišťuje, podobně jako Ježíš v getsemanské zahradě. A Ježíš odpověděl Janovi stejně jako Otec odpověděl Ježíšovi a potěšil jej. Temnota Božího muže, Boží ženy. Myslím nyní na temnotu duše bl. Terezy z Kalkaty. Žena, kterou celý svět oslavoval, nositelka Nobelovy ceny. Avšak ona věděla, že v jednom dlouhém momentě jejího života, měla v nitru pouze temno.

„Byl hlasatelem Ježíše Krista,“ řekl dále papež. „Jan se nezmocnil proroctví, je ikonou učedníka. Kde je však pramen tohoto učednického postoje?“ – tázal se. „V setkání,“ odpověděl. „Evangelium mluví o setkání Marie a Alžběty, kdy Jan poskočil radostí v Alžbětině lůně. Byli bratranci. Možná se později také setkávali, ale ono první setkání naplnilo Janovo srdce hojnou radostí a proměnilo jej na učedníka. Jan je mužem, který zvěstuje Ježíše Krista, nestaví se na Jeho místo a jde cestou Ježíše Krista.“

Prospěje nám dnes, položit si otázku po svém vlastním učednictví: hlásáme Ježíše Krista? Využíváme svého křesťanského stavu jakoby to bylo nějaké privilegium či nikoli? Jan si proroctví nepřivlastnil. Za třetí: jdeme cestou Ježíše Krista? Cestou ponížení, pokory, snížení se k službě? A pokud zjistíme, že v tom nejsme pevní, zeptejme se: »Kdy došlo naposledy k takovému setkání s Ježíšem Kristem, které mne naplnilo radostí?« A vraťme se k tomuto setkání, vraťme se k prvnímu Galilejskému setkání. Všichni máme nějakou takovou Galileu. Vraťme se tam. A setkejme se znovu s Pánem a jděme touto tak krásnou cestou, na níž má On růst a my se umenšovat.

Končil papež svoji ranní homilii.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.