Kardinál Parolin v mariánské svatyni P. Marie Růžencové

8.5.2014 

V bazilice Panny Marie Růžencové slavil eucharistii státní sekretář Apoštolského stolce, kardinál Pietro Parolin, u příležitosti tzv. Prosby k Matce Boží, která se za velké účasti věřících v této mariánské svatyni koná vždy 8. května, na který u nás připadá nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Poutní místo v Pompejích založil bl. Bartolo Longo roku 1876, bazilika byla postaven z darů věřících. Kardinál Parolin ve své homilii mluvil o poslání svěřeném všem křesťanům, totiž vyznávat víru, praktikovat ji láskou k bližnímu a být tak světlem světa:

Dnešní život nám neodnímá těžkosti a protivenství jako jsou úklady neustále číhajícího násilí nebo skrovné a nejisté pracovní perspektivy mladých lidí, kterým nejenom dnešní ekonomická krize, ale staré a strukturální retardace znemožňují hledět do budoucnosti klidně a v důvěře… Pomysleme na tisíce křesťanů, kteří dnes v 21. století trpí pro svoji víru, jsou pronásledováni a jejich práva jsou pošlapávána. Modleme se za ně a zejména jednejme jako oni, aniž bychom přistupovali na kompromisy se světským duchem, žijme a vyznávejme svoji víru v plnosti… Pomáhat lidem této naší svízelné doby věřit v Ježíše a v Toho, který Jej poslal, dávat lidstvu naději, neboť On nás nepřišel odsoudit, nýbrž zachránit, - to je poslání, které je nám dáno jakožto zralým a odvážným křesťanům. Svěřme Panně Marii, svrchované Paní nebe a země, ale především nejněžnější Matce mezi matkami všechny svoje starosti, úzkosti a nouze.

Řekl dnes mimo jiné kardinál Parolin ve svatyni Panny Marie Růžencové v Pompejích.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.